NSFs innspill til Helsedirektoratet om partners tilstedeværelse under fødsel

Av nsf, 02.06.2020

Vi er i en ekstraordinær situasjon med behov for en rekke justeringer i vårt helsevesen kontinuerlig. Pandemisituasjonen har endret seg i positiv retning, og NSF så derfor behovet for vurdering av endrete retningslinjer når det gjelder partners tilstedeværelse i forbindelse med fødsel. Dette innspillet sendte NSF 12.mai til Helsedirektoratet:                                                                                                                                              

Angående tilstedeværelse av partner under keisersnitt, og under barseloppholdet, utfra dagens situasjonsbilde av Covid-19 pandemien. 

Samfunnet åpnet gradvis opp og smittetallene går riktig vei. Helseforetakene er tilbake i grønn beredskap. Landets gravide og fødende, samt deres familier, har vist stor omstillingsvilje og forståelse for strenge smittevernstiltak i forbindelse med Covid-19. Partner har fått være med på fødsel hvis det ikke har vært mistanke om eller bekreftet smitte av viruset, men har ikke fått være med på forløsninger med keisersnitt, eller under barseloppholdet. Øvrig besøk har heller ikke vært tillatt under barseloppholdet. 

Når situasjonen nå er endret i positiv retning er det behov for endrete retningslinjer når det gjelder partners tilstedeværelse i forbindelse med fødsel. NSF, Jordmorforbundet og Landsgruppen for helsesykepleiere mener partner nå må få være med under keisersnitt, og under barseloppholdet der hvor det før pandemien lå til rette for det. Seks fødeavdelinger har per 07.05.20 allerede endret restriksjonene og vi anbefaler at resten av landet følger etter (1). Vi er omforent om at det kan være nødvendig med særskilte unntak ut fra lokal smittestatus, men vi ber Helsedirektoratet om en anbefaling som gir nasjonale føringer. 

Partner kan i denne situasjonen ikke sidestilles med pårørende ellers (2,3). Samboende par deler husstandens mikrober og kan i så henseende sees på med lik smitterisiko. Man kan tenke seg at tilstedeværelse av partner faktisk kan virke smittereduserende ettersom han/hun kan stå for en del av nærkontakten som helsepersonell ellers vil gjøre. Vi har også eksempler på at partner ikke har fått besøket sitt nyfødte barn på nyfødt intensiv på fire uker, til tross for at vedkommende bodde sammen med mor på sykehushotellet. Dette er et alvorlig inngripen i familiedannelsen. 

Vi imøteser et svar og en anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet snarest slik at nybakte foreldre igjen kan få være sammen om noe av det viktigste i livet, helt fra start. 

Med vennlig hilsen

Hanne Charlotte Schjelderup                                         Ann Karin Swang

Leder Jordmorforbundet                                                Leder Landsgruppen for Helsesykepleiere

 

Lill Sverresdatter Larsen                        

Leder Norsk Sykepleierforbund

Referanser:

  1. https://www.nrk.no/vestland/stord-sjukehus-lettar-pa-smitterestriksjonar_-let-fedrar-fa-lov-til-a-vera-pa-sjukehuset-1.15006775
  2. https://bufdir.no/Foreldrehverdag/Baby/Pappa_er_viktig_for_den_nyfodte_babyen/
  3. https://forskning.no/sykepleie-barn-og-ungdom-partner/tidlig-kontakt-med-pappa-viktig/916764

Svar fra Helsedirektoratet på vår formelle henvendelse datert 28.mai:

Helsedirektoratet publiserte 27.05.2020 anbefalinger for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og tiltak mot sosial isolering. Anbefalingene er lagt til kap 9 i Helsedirektoratets koronaveileder. Folkehelseinstituttet har levert utfyllende tilhørende smittevernfaglige råd:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/besok-i-helse-og-omsorgsinstitusjoner-og-tiltak-mot-sosial-isolering

 

Den første anbefalingen med tittel Det må så langt som mulig legges til rette for besøk i helse og omsorgsinstitusjoner under covid-19-epidemien. Besøk vurderes og avtales i forkant, og registreres gjelder for institusjoner i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Anbefaling erstatter Helsedirektoratets tidligere anbefaling om adgangskontroll og alminnelig besøksstans ved alle landets helse- og omsorgsinstitusjoner fra14.03.20. De resterende anbefalingene gjelder for kommunale helse- og omsorgstjeneste.

 

Det har vært mange henvendelser til Helsedirektoratet om rutiner ved sykehusene for besøk og tilstedeværelse av partner i forbindelse fødsel. I første anbefaling er også dette omtalt:

 

I noen tilfeller vil det være særlig viktig å legge til rette for at pårørende får besøke sine nærmeste i institusjon. Eksempler på slike tilfeller er pårørende til kritisk syke eller døende, pasienter med langvarig opphold i institusjonen, samt tilstedeværelse av partner i forbindelse med fødsel og barselstid. Ved alvorlig sykdom og uavklarte tilstander vil en samlet vurdering av pasientens- og pårørendes behov kunne tale for besøk. Institusjonen må i særlig grad legge til rette for besøk når pasient/pårørende er barn.

 

Anbefalingene er overordnede føringer og hvert sykehus må finne lokale løsninger for hvordan besøk kan gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernfaglige råd. Det vil kunne være fysiske begrensninger, samt forskjeller i smittetrykket i regionene, som kan gi ulike praktiske løsninger i sykehusene.