Gruppe for allmensykepleiere

Av Linda Lavik, 17.06.2020

Snart kan NSF få sin egen faggruppe for avansert kliniske allmennsykepleiere AKS. NSF Buskerud har sendt søknad til forbundsstyret om at det opprettes egen faggruppe. Det er viktig at de nye allmennsykepleierne får sin egen gruppe, slik at de kan støtte hverandre og bidra til god bruk av den viktige kompetansen.

Nye roller er krevende, og de nye avanserte kliniske allmennsykepleierne er de som kjenner rollen og utdanningen best. De vil være en ressurs når tema rundt den nye rollen/funksjonen skal diskuteres. Derfor trenger NSF en nasjonal faggruppe. Forbundsstyret vil behandle saken i september, og sentralt fagforum har støttet søknaden.

Er du allmennsykepleier eller student, kan du melde deg til buskerud@nsf.no.

Det er etablert to nettsider på facebook. En offentlig side: @aksinsf og en lukket side kun for medlemmer.

Målgruppe for den nye faggruppen vil være medlemmer i NSF som har/søker om spesialistgodkjenning innen avansert klinisk allmennsykepleie. For å tilfredsstille kravet til spesialistgodkjenning kreves master med 120 studiepoeng.

 

Her kan du lese mer fra søknaden:

Målet med faggruppen er å være en tydelig stemme for utviklingen av AKS i Norge. Det er et behov for en egen faggruppe for å få utarbeidet en nasjonal rolleavklaring, stillingsbeskrivelser, arbeidsvilkår og funksjon for den nye gruppen allmensykepleiere. Avanserte kliniske allmensykepleiere er de som kjenner den nye rollen og utdannelsen best, og de ønsker å være en ressurs når forhold rundt den nye rollen/funksjonen skal diskuteres. Det er også et stort behov for en møteplass for de som har denne kompetansen. Det er viktig å ha et sted å utveksle erfaringer, og dele gode eksempler. Det er mange som står alene i sin kommune eller på sin arbeidsplass. I og med at rollen som AKS-sykepleier er ny, er det stort behov for å kunne stå sammen for å utvikle, avklare og påvirke rollen.

Det pågår diskusjoner om hvilke begrep som er riktig benevnelse for den nye AKS-sykepleieren i avansert klinisk allmennsykepleie. Vi mener det er riktig å følge ICN sine definisjoner. ICN har offentligjort en ny guideline om APN nå i 2020. Advance practice nurse (APN) er et paraplybegrep for sykepleiere med master/doktorgrad i klinisk praksis. I rapporten deles APN i to: CNS og NP. CNS er en spesialsykepleier med mastergrad (eller doktorgrad), mens NP er breddespesialist med master/doktorgrad. En av de største forskjellene innebærer at en spesialsykepleier med mastergrad arbeider med mer ferdig diagnostiserte pasienter og har en klar spesialitet innenfor et begrenset område, mens en «nurse practitioner» arbeider tettere med diagnostisk arbeidsflyt, anamneseopptak og klinisk undersøkelse blant udiagnostiserte pasienter (Fagerström, 2019; Maier et al., 2017;Morgan &Tarbi, 2016; Tracy & O’Grady, 2019). I Norge er derfor en avansert klinisk allmennsykepleier en «nurse practitioner» og en «advanse practice nurse».

Våren 2019 startet NSF Buskerud en nettverksgruppe for AKS-sykepleiere, etter initiativ fra studenter ved USN. Det ble etablert et arbeidsutvalg:        
Kine Myhre Nilsen (leder), Jan Eilert Pedersen, Veronica Håheim, Kim Gaarde og Abiel Øvrebø.
 

En av de viktigste oppgavene i starten, er å kartlegge antall sykepleiere som kvalifiserer for spesialistgodkjenning i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) i Norge. Vi har samlet inn over 100 medlemmer, og det kommer stadig til flere som ønsker å være med.

I den offentlige debatten rundt spesialistgodkjenning og nasjonal standard for utdannelsen, deltok arbeidsutvalget aktivt med gode innlegg og kronikker. I tillegg deltok Jan-Eilert Pedersen i ressursgruppe i Helsedirektoratet i forkant av høringen.

Gruppens hensikt er å spre kunnskap om AKS og å påvirke til framtidige rettigheter og ansvar.  Faggruppen skal bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet for AKS-sykepleiere – gjennom ide, erfarings- og kunnskapsutvikling. Faggruppen skal jobbe for å fremme sykepleiernes rolle og funksjon innen fagfeltet, ved blant annet:

  1. Påvirke til at rollen som AKS-sykepleier utvikles og tas i bruk til beste for pasienter og brukere
  2. Spre kunnskap om AKS-sykepleieren

  3. Sørge for at AKS blir organisert på riktig nivå på arbeidsplassen- får brukt kompetansen på riktig måte- få fram AKS sin særegne rolle
  4. Spre gode eksempler
  5. Jobbe for fagutvikling og sertifisering/resertifisering
  6. Arrangere fagkvelder med aktuelle tema
  7. Jobbe for utdanningsstillinger
  8. Få AKS-sykepleiere som rollemodeller og veiledere for nye AKS-studenter
  9. Samarbeide med andre faggrupper i NSF

Her er link til forskriften om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmensykepleie:https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-01-03-45