Norske intensivsykepleiestudenters tilfredshet med og opplevelse av intensivsykepleiestudiet - en tverrsnittstudie

Endelig er artikkelen som Forsknigs og utdanningutvalget 2017-2019 har utarbeidet gjennom en spørreundersøkelse sendt til alle studenter i Norge! Den er publisert i Inspira som er sendt ut nå.

"Studenters erfaringer og tilfredshet med studieprogram er parametere som kan brukes til å måle studiekvalitet. Denne studien er den første landsdekkend tverrsnittsundersøkelsen for studenter i intensivsykepleie som kartlegger studentenes tilfredshet. Mangelen
på intensivsykepleiere i Norge understreker
betydningen av systematisk innsats for å utnytte utdanningskapasiteten og bevare og fremme god studiekvalitet."