Ikke misbruk sykepleierne

Av Linda Lavik, 18.06.2020

Mens de fleste puster lettet ut etter at den første pandemitoppen er over, opplever NSF at  sykepleiere fortsatt pålegges overtid og tøffere turnuser. Tillitsvalgte spør seg om dette er nødvending eller om det det er for å dekke over lav bemanning som var der fra før?

Da pandemien kom over landet i mars, inngikk arbeidsgiverorganisasjonene (blant annet KS og Spekter) og hovedorganisasjonene (LO, YS og Unio) arbeidstidsavtaler som gav arbeidsgiver rett til å endre arbeidstiden til de ansatte. NSF er en del av Unio. Dermed ble det også gjeldende for NSFs medlemmer. Dette var viktig for å sikre tilstrekkelig bemanning dersom pandemien skulle slå til for fullt.

I enkelte kommuner og ved enkelte sykehusavdelinger har de sentrale avtalene blitt misbrukt. NSFs tillitsvalgte og fylkeskontorene i Viken har hatt mye jobb med å ivareta medlemmene mot feil bruk av de sentrale avtalene. Selv uten koronasmittede pasienter har det vært laget «kriseturnuser» med vakter over 14 timer i strekk, mange timer per uke og økt helgebelastning. Etter intens jobbing fra de tillitsvalgte har NSF klart å avverge mange kriseturnuser og ekstreme turnuser. Vi jobber fortsatt med flere arbeidsplasser der det ikke er i orden.

I endel kommuner er fortsatt helsesykepleiere og jordmødre omplassert til andre oppgaver. Noen jobber i turnus på sykehjemmet og andre på legevakt. Sykepleierne er villige til å strekke seg langt i en krisesituasjon. Men nå har NSF krevd at helsesykepleiere og jordmødre skal tilbake til normal arbeidssituasjon. De har viktige oppgaver å ta seg av og det er stort behov for dem i sin jobb. NSF sendte bekymringsmelding til fylkesmannen i Oslo og Viken om forholdene for barn og unge i Jevnaker kommune i slutten av april.

Vi som jobber på NSFs fylkeskontor er utrolig stolte over den jobben både medlemmer og tillitsvalgte har gjort under koronapandemien. De har vært med på å planlegge og sikre trygge helsetilbud til pasientene. De tillitsvalgte har stått på og sagt ifra om arbeidssituasjonen til medlemmene våre. Tusen takk! Vi vil også få takke faggruppelederne. De har bidratt med å avdekke uforsvarlige turnuser og sagt ifra om ufornuftig bruk av sykepleiernes kompetanse.

Det er godt dokumentert at det er for knapp sykepleierbemanning både i kommuner og sykehus. Sykepleiermangelen løses ikke ved å pålegge sykepleierne tøffere turnuser. Da risikerer vi at enda flere slutter i yrket. Det forventes at vi må leve lenge med Koronasmitte. Den største utfordringen blir å ta vare på sykepleierne og annet helsepersonel. Sykepleiere og jordmødre tar stort ansvar på sine arbeidsplasser. De stiller opp når det trengs. Arbeidsgivere har et spesielt ansvar for å ikke utnytte den store ansvarsfølelsen. I stedet må arbeidsgiver sørge for gode arbeidstidsordninger som gjør det mulig å stå i yrket og kombinere det med et familieliv. Derfor trenger vi arbeidsgivere og politikere som iverksetter virkningsfulle tiltak for å løse sykepleiermangelen. Det handler om god lønn, god bemanning og gode turnuser.

Våre tillitsvalgte og fylkeskontorene i NSF Viken - Østfold, Akershus og Buskerud, vil stå på og kjempe for medlemmenes helse og velferd framover.

 

Her er innlegg fylkeslederne i NSF Viken har skrevet tidligere om dette tema:

https://www.nsf.no/vis-artikkel/4919906/12548/Pass-paa-helsepersonellet-i-Korona-tider 

https://www.nsf.no/vis-artikkel/4970659/123639/Vett-og-uvett-i-krisetider

https://www.nsf.no/vis-artikkel/4984010/12548/Sykepleiere-skal-vinne-kampen