Stavangerpolitikerne lyttet til NSF - omgjorde vedtak

Av Arild Berland, 17.06.2020

Når kommunedirektøren hadde utarbeidet forslag til vedtak i sak om autorisasjon og lisens for utenlandske helsearbeidere uten å be om innspill fra NSF, tok NSF i Stavanger selv kontakt med politikerne. Det gjorde at administrasjonens forslag ble endret slik at endelig høringsuttalelse fra Stavanger kommune var likelydende med NSFs forslag til politikerne.

-  Saken viser at politikerne lytter til gode argumenter når de blir gjort kjent med dem, sier hovedtillitsvalgt Margrethe Reianes til NSF Rogaland.

Oppmykning og utvidelse av lisensordningen?
Det er departementet som har bedt kommunene om høringsuttalelse i en sak om mulig endring av helsepersonell-loven.  Departementets forslag innebærer at kravene til søkerens kvalifikasjoner mykes opp, samtidig som det foreslås en utvidelse av lisensordningen slik at flere søkere med medbrakt kompetanse fra utlandet i større grad skal kunne bruke sine kvalifikasjoner i helse- og omsorgstjenesten. Videre går det frem av forslaget at utvidelse av lisensen skal være varig - og at  eventuelle begrensninger i lisensen ikke vil fremgå av tittelen. Det siste vil i praksis bety at det for annet helsepersonell og pasienter ikke vil klart fremgå at en yrkesutøver med lisens ikke har de samme kvalifikasjonene som en med autorisasjon.  Kommunedirektørens anbefalinger til politikerne var at de sluttet seg til departementets forslag.

NSF Stavanger uenig.
Når NSF Stavanger fikk rede på ordlyden i høringsutkastet som utvalg for arbeidsliv og lønn allerede hadde vedtatt som referatsak, tok de kontakt med samtlige politikere i formannskapet med tanke på å få endret kommunens høringsuttalelse. Politikerne ble gjort oppmerksomme på at forslaget etter NSFs vurdering ville kunne utfordre hensynet til forutsigbarhet og sikkerhet for pasientene.

-  Utstrakt bruk av lisens kan uthule autorisasjonsordningen. Autorisasjonsordningen er et kvalitetsstempel som skal sikre at helsepersonell har nødvendige faglige og personlige kvalifikasjoner og felles utdanningsbakgrunn for å utøve et yrke. Sykepleiere, jordmødre, leger og annet helsepersonell med autorisasjon skaper tillit, og bidrar til kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenestene, skrev NSF til politikerne.

Videre er NSF uenig i å gi varig lisens slik kommunedirektøren anbefalte for politikerne.

-   NSF mener lisens kun skal være en løsning for å kvalifisere seg til autorisasjon, og ikke en varig ordning. Dette var formannskapet enig i, og kommunen endret høringssvaret sitt i tråd med dette, sier Reianes i en kommentar.

NSF Stavanger ved sine to hovedtillitsvalgte, Margrethe Reianes og Susanne Borre, sendte NSFs høringsuttalelse til alle medlemmene i formannskapet før møtet.

Takk til politikerne
De hovedtillitsvalgte er takknemlige for at politikerne lyttet til NSFs innspill, og glad for at NSF ved å være delaktig i formøte til arbeidsliv og lønn ble oppmerksom på hva kommunedirektøren hadde anbefalt for dem.

Det var varaordfører Sunnanå Hausken som stilte tilleggsforslag til vedtak i formannskapet og ba om at NSFs hørings uttalelse ble tatt til etterretning. Hun fikk et enstemmig formannskap med og kommunaldirektørens forslag til vedtak ble nedstemt.

-    Det er viktig å ha godt samarbeid og dialog mellom politikere og tillitsvalgte, slik at vi kan ha gode forutsetninger for å fatte kloke vedtak, avslutter Borre og Reianes.