Viktig å beholde desentraliserte sykepleierutdanninger

Av NSF

Norsk Sykepleierforbund mener at desentralisert sykepleierutdanninger er nødvendige for å levere kompetanse til hele landet, selv om de er kostbare i drift. Dette er ett av innspillene til Aune-utvalgets nye lovforslag om universiteter og høyskoler (NOU 2020:3). Les mer om de andre innspillene her:

Aune-utvalget, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, har utformet et regelverk som tyde­lig beskriver ansvar, rettigheter og plikter, både for universitetene og høyskolene, og for studen­ter og ansatte. 

Dagens lov er lite brukervennlig og fremstår uoversiktlig og vanskelig å orientere seg i.

Å samle bestemmelser om samme temaer på ett sted gjør det lettere å orientere seg i lovverket.

Her er noen av punktene NSF har kommentert på, se høringssvaret som er vedlagt for utfyllende begrunnelser.

 • Vern av akademisk frihet er viktig, men det må presiseres i § 2-4 at vernet av den akademiske frihet ikke begrenser reguleringene i arbeidsmiljølovens kapittel 10 om arbeidstid.
 • NSF frykter økt konkurranse hvis demokratiske prosesser erstattes med markedsorienterte styringsformer
 • Myndighetene må sikre sektoren økonomiske rammer som samsvarer med oppgaver og forventninger. Trange budsjett medfører blant annet utstrakt overbooking av studieplasser for å sikre studiepoeng- og kandidatproduksjon. Utdanningens kvalitet trues
 • Det må på plass et finansieringssystem som gir muligheter til langsiktig og strategisk planlegging, og at uttelling for utdannings- og forskningsaktiviteter opprettholdes. Å sikre kvalitet i praksisstudiene og iverksetting av ny sykepleierutdanning har ikke gitt økt finansiering.
 • NSF ønsker samordning av alle sykepleierutdanningene både på bachelor og masternivå, slik at det er sammenfall i kompetansen for sykepleiere uavhengig av hvor man har studert.
 • Desentraliserte sykepleierutdanninger er kostbare men nødvendige for å levere kompetanse til hele landet.
 • Lokale forskrifter og regler om opptak, grader, vurderinger og eksamen med mer bør samles i loven eller i nasjonale forskrifter.
 • Kjønnspoeng bør kunne benyttes når man ser at skjevheten kan få en samfunnsmessig konsekvens. 
 • Vurdering skal sikre studentens læringsutbytte og det faglige nivået. Det må derfor benyttes relevante vurderingsformer
 • NSF ønsker bruk av to sensorer, hvorav minst èn ekstern, ved alle eksamener hvor vurderingsuttrykket er gradert.
 • NSF støtter ikke forslaget om å innføre en ny karakterskala. En ny tredelt karakterskala med ikke bestått/bestått/utmerket vil ikke nødvendigvis senke studentenes stressnivå
 • NSF foreslår at det settes en begrensning på bruken av bestemmelsen om midlertidig ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Ansatte som i hovedsak driver profesjons- og praksisbasert utdanning med tilhørende forskning og fagutvikling må få sin plass i gradsstrukturen

 Les høringssvaret fra NSF