Flere sykepleiere i Helse Fonna får ekstra kompensasjon for utført overtidsarbeid.

Av Arild Berland, 19.06.2020

Når de sentrale parter i mars inngikk avtale om ekstra overtidsbetalt for sykepleiere, åpnet avtalen for at den kunne utvides til å gjelde flere enn sykepleiere som gikk i såkalt koronaturnus. I Helse Fonna er nå partene enige om å utvide denne til også å omfatte andre sykepleiere som arbeidet mye overtid i den mest hektiske perioden.

-          Vi har blitt enige med arbeidsgiver om at flere grupper skal få utvidet kompensasjon for overtidsarbeid utført fra 20. mars til 14. april, sier foretakstillitsvalgt Nina Budal ved Helse Fonna til NSF Rogaland.

I den sentrale avtalen var det åpnet for at partene kunne utvide avtalen om overtidsgodtgjørelse til å gjelde også andre sykepleiere som arbeidet i enheter med høy arbeidsbelastning, og «hvor arbeidstaker arbeider overtid som direkte følge av koronapandemien».  

Det er denne åpningen NSF og Helse Fonna har lagt til grunn når de nå utvider ordningen med økt overtidskompensasjon til å gjelde medlemmer ved flere avdelinger.

Avdelingene det er snakk om er:

-          Medisinsk mikrobiologi, Haugesund

-          Felles akuttmottak i Haugesund (smittemottak)

-          Sengepost, Odda (kohort)

-          Felles intensiv,Stord

-          Føde og gyn, Haugesund

-          Akuttmottak Stord (smittemottak)

-          Intensivenhet Haugesund

-          Lungepost Haugesund (kohort)

-          Sengepost gastro- slag, Stord

-          Anestesienhet, Haugesund

-          Hjertepost,Haugesund

Må vente
Medlemmene vil ikke få den ekstra kompensasjon utbetalt før over sommeren.

-          Grunnet ferieavvikling må medlemmene påregne å vente til høsten med å få den ekstra kompensasjonen utbetalt, bekrefter Budal.

Satsene
I den sentrale avtalen er det følgende kompensasjon som er avtalt:

For overtidsarbeid i.h.t. overenskomstens del A2 §3.4.1 skal prosenttillegget endres fra 133 1/3 % til 150 %. (overtid på helligdager)
For overtidsarbeid i.h.t. overenskomstens del A2 §3.4.2 skal prosenttillegget endres fra 50 % til
100 %.
For overtidsarbeid i.h.t. overenskomstens del A2 §3.4.3 skal prosenttillegget endres fra 100 % til
150 %.

-          Kompensasjonen vi har avtalt gjelder fra 20. mars til 14. april. Men skulle det komme en ny oppblomstring med koronasmitte er det naturlig å inngå ny avtale, sier Budal.

Fornøyd
NSF Helse Fonna er tilfreds med at arbeidsgiver også anerkjenner den økte belastningen pandemiberedskapen har medført også for enheter som ikke har fått nye turnuser.

-          Mange har jobbet hardt og ekstra mye, og at dette nå kompenseres for viser at arbeidsgiver tar sykepleiernes situasjon på alvor, noe jeg vet våre medlemmer verdsetter, avslutter Budal.