Møte i Helse- og omsorgsdepartementet 23.6.20

Av Jordmorforbundet, 23.06.2020

I forkant av nyheten om gjennomslag for jordmødrene, i henholdvis justert oppdragsdokument og nytt oppdrag til Helsedirektoratet om revidert veileder for fødselsomsorgen, tok NSF og Jordmorforbundet initiativet til et møte med HOD for å diskutere anbefalingene i rapporten "Endring i fødepopulasjon og konsekvenser for bemanning og finansieringssystem". 

Møtet ble berammet til 23.6.20 og fra NSF og Jordmorforbundet deltok forbundsleder i NSF Lill Sverresdatter Larsen, leder av Jordmorforbundet Hanne Charlotte Schjelderup, nestleder i Jordmorforbundet Kristin Holanger, prosjektleder Helene Furnes, spesialrådgiver Jan Vegard Pettersen og spesialrådgiver/jurist Lars Petter Eriksen. 

Vi opplever at vi har gode forslag til løsninger, og at vi har blitt hørt på mange områder i dette arbeidet. Vi ønsker å fortsette den gode dialogen, og at vi brukes oss når det er temaer som berører jordmortjenesten. 

Vi har jobbet over tid med å dokumentere faktiske forhold i fødselsomsorgen, for vi vet at det må til for å få en endring. Arbeidet som ble igangsatt av Helsedirektoratet på vegne av regjeringen med å kartlegge endringene i fødselsomsorgen og komme med konkrete anbefalinger for en styrket fødselsomsorg, var nødvendig og klokt. Det var et arbeid som skulle gå fort, og vi var nok helt til siste slutt litt bekymret for om vi skulle klare å levere noe som var konkret nok. NSF og Jordmorforbundet jobbet svært iherdig og målrettet for at rapporten skulle bli så god som den ble, og vi er veldig stolte av resultatet og at det igjen bærer frukter i form av nye tiltak og ytterligere arbeid. 

Bemanning, finasiering og følgetjeneste var viktige tema for oss i dette møtet. En ting er at RHF’ene har fått bevilget mer penger, en annen ting er hvordan de midlene forvaltes og hvordan vi skal sikre at modellen treffer fødselsomsorgen ordentlig slik at vi kan få en varig bedring. Her har vi flere forslag til løsninger som vi diskuterte med departementet. Når det gjelder følgetjeneste har vi i ulike anledninger påpekt de problemer som omlegging av finansieringssystemet for følgetjenesten fra 2018 har medført. Mange jordmødre melder tilbake at de har tapt inntekt sammenlignet med hva de hadde mens de fortsatt sendte krav til Helfo. Vi ba Departementet sikre nasjonale ordninger for betaling av denne tjenesten slik at vi igjen kan sikre tilgjengelig følgetjeneste i distriktene. 

Vi opplever at Departementet er lyttende til våre forslag og at vi har en god dialog rundt disse temaene. Anne Grethe Erlandsen bekrev i dag rapporten som et tidsskille og at endringene i fødepopulasjonen nå er annerkjent av alle parter. Allikevel er vi avhengige av handling og konkrete tiltak for å løse utfordringene, og vi skal gjøre det vi kan for at vi skal komme i mål. 

"Jeg lover at vi følger med på det som skjer", sa Erlandsen. 

Rapporten fra Helsedirektoratet, som ligger til grunn for de tiltakene vi nå ser, kan du lese her 

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/endring-i-fodepopulasjon-og-konsekvenser-for-bemanning-og-finansieringssystem/Rapport%20om%20f%C3%B8depopulasjonen.pdf/_/attachment/inline/3435df20-ea13-4d9f-99ed-f711d6ffbef0:5570b07ff51dec87d2b6af59362929f52c9f2d7a/Rapport%20om%20f%C3%B8depopulasjonen.pdf