Hvor mange intensivsykepleiere er vi?

I Riksrevisjonens rapport fra 2019 blir helseforetakenes manglende oversikt over bemanningsbehov og planer for å løse bemanningsutfordringene beskrevet som kritikkverdig.

 

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)

«Så mange intensivsykepleiere har vi til rådighet» skrev Statistisk sentralbyrå (SSB) i en artikkel 6. april i år. Overskriften skapte begeistring hos NSFs Landsgruppe av Intensivsykepleiernes (NSFLIS) og Anestesisykepleierne NSF. Som faggrupper har vi gjennom mange år jobbet for at myndighetene skal ha en nasjonal oversikt over spesialsykepleiere

Har SSB sittet på tallene hele tiden? I artikkelen framkommer det at det jobber 2086 intensivsykepleiere og i underkant av 1000 anestesisykepleiere ved sykehus i Norge. Disse tallene møtte vi med undring, da medlemstall i faggruppene, og estimater fra rapporten «ABIO-ressurs»  tilsier et høyere antall spesialsykepleiere nasjonalt.

Gjennomgang av tallene fra SSB

På oppdrag fra NSFLIS og Anestesisykepleierne NSF har Analysesenteret AS sett på datagrunnlaget for disse bergingene. Kort oppsummert kan det konkluderes med at tallene er basert på et mangelfullt datagrunnlag og ikke gir en reel oversikt over antall anestesisykepleiere eller andre sykepleierspesialister. Eksempelvis ble sykehusintern videreutdanning flyttet til -høyskole og universitet ved årtusenskiftet. Ingen med sykehusintern utdanning er regnet med, da sykehusintern utdanning ikke er en del av utdanningsstatistikken. Det samme gjelder de som har tatt såkalte paraplymastere der du har en klinisk master i sykepleie med spesialisering i eksempelvis anestesisykepleie. Det gjør at beregningene verken er representativ i henhold til totalt antall-, eller tilvekst av nyutdannede anestesisykepleiere.

SSB har i tillegg brukt tall fra sysselsettingsstatistikk i sin beregning. Det mener vi kan føre til feilberegninger da en anestesisykepleier ha flere arbeidsforhold, eksempelvis offshore eller i private klinikker i tillegg til helseforetak.

 

Hvordan få riktig oversikt?

NSFLIS stod for SPLINT-rapporten allerede i 1997, og Anestesisykepleierne NSF startet i 2014 et arbeid for å fremskaffe oversikt over antall anestesisykepleiere. I samarbeid med NSF ble prosjektet utvidet til også å omfatte barnesykepleiere, intensivsykepleiere og operasjonssykepleiere. Resultatet ble lagt frem i 2015 gjennom rapporten «ABIO-ressurs». Rapport legger frem tall som viser manglende styring på tilgang og avgang av anestesi-, barn-, intensiv- og operasjonssykepleiere (ABIO).

I media blir mangelen på spesialsykepleiere omtalt som en varslet krise. «ABIO-ressurs» gir et solid grunnlag for å hevde dette. Først høsten 2019 skriftliggjorte Regjeringen at de ønsker en oversikt over spesialsykepleiekompetansen i helsetjenestene i Nasjonal Helse- og sykehusplan.

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å skaffe en oversikt over spesialsykepleiere. Helsedirektoratet er i gang med et arbeide for å kartlegge spesialsykepleiere, og det er sendt forespørsel til faggruppene om å bidra inn i dette arbeidet.

Vi mener at en løsning kan være å registrere kompetanse knyttet til Helsepersonellregisterets (HPR) nummer.

Pandemien har tydeliggjort viktigheten av å kunne gjøre opp status for antall spesialsykepleiere med tanke på beredskap. Det har også tydeliggjort hvor sårbar spesialisthelsetjenesten er når tilgangen på utenlandske vikarer til gjennomføring av normal drift ikke er tilgjengelig.

Hvordan kan helsemyndighetene dimensjonere helsevesenet når nasjonal oversikt mangler?