Sentralt fagforum utlyser restmidler til fagutvikling 2020

Av Ine Myren Nesbø, 25.06.2020

Sentralt fagforums arbeidsutvalg har fordelt midler til fagutvikling og forskningsprosjekter i faggruppene for 2020. Etter fordelingen har vi fortsatt restmidler til gode prosjekter i faggruppene.

Kriterier for tildeling:

Formål

Formålet med ordningen er å bidra til planlegging og gjennomføring av faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi som ikke inkluderer utviklingstiltak og prosjekter som NSF selv iverksetter. Avsetninger til det nevnte formål inngår som en del av forbundsstyrets årlige budsjettvedtak tilsvarende en ramme tilsvarende NOK 1 million.

Prosjektene skal bidra til planlegging og gjennomføring av faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi som ikke inkluderer utviklingstiltak og prosjekter som NSF selv iverksetter.

Faglige kriterier

Prosjektet skal være innenfor landsmøtevedtatte (2019-23) innsatsområder og/eller den enkelte faggruppes innsatsområder. Prosjektet/utviklingstiltaket det søkes støtte til skal ha et sykepleiefaglig perspektiv. Dersom prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom arbeidsgiver og faggruppe må det framkomme hva som er de enkelte parters bidrag. Samarbeidsprosjekter mellom ulike faggrupper prioriteres.

Generelle kriterier

Enkeltmedlemmer og faggrupper kan søke. Der søker er en enkeltperson må vedkommende ha vært medlem i faggruppen i minimum 2 år. Det gis ikke tilskudd til dekning av lønnsmidler eller tapt arbeidsfortjeneste. Fagdager og kurs kan inngå som en del av prosjektet det søkes midler til. Den vedlagte søknadsmalen skal benyttes. Sluttrapport sendes til Sentralt fagforum ved avslutning av prosjektet. Sentralt fagforum kan synliggjøre resultater av prosjektet.

 

Alle søknader skal først anbefales og prioriteres av styret i faggruppen og sendes til Sentralt fagforum innen 1. september. Har du en god idé til et faglig prosjekt? Ta kontakt med leder i din faggruppe i god tid før fristen!