Lederavtaler til besvær?

Av Fagavdelinga, 26.06.2020

I disse kommunesammenslåingstider er det mange som tar kontakt fordi de skal reforhandle sine lederavtaler. Mange vet ikke hva krav de kan stille, så derfor har vi fått laget denne informasjonen til ledergruppa.

En avtale regulerer partenes ansvar og plikter. Den sier noe om hva den enkelte part har ansvar for og hvilke mekanismer som trer i kraft dersom avtalen ikke overholdes. Dette skal gi partene trygghet rundt det man har ansvar for å levere – og hva man kan forvente tilbake.

Lederavtaler har blitt stadig mer vanlig både i kommuner og spesialisthelsetjenestene. Dette kan være et viktig og nyttig redskap for å regulere gjensidige krav og forventninger. Vi har den siste tiden sett ulike eksempler på slike avtaler som ikke alltid, ivaretar en slik gjensidighet. Fokuset er ofte på forventninger til lederen og i mindre grad på hva lederen kan forvente tilbake, for eksempel når det gjelder lederstøtte og oppfølging.

Sykepleierledere tar et stort ansvar i helse- og omsorgstjenestene og forvalter store verdier på vegne av fellesskapet, den enkelte pasient og dennes pårørende.  Mange har et lederspenn som ikke er forenlig med å følge opp ansatte og pasienter på en god nok måte, eller sørge for fag- og kvalitetsutvikling. Hovedfokuset blir drift og administrasjon - ikke ledelse. En systematisk underfinansiering både i kommuner og spesialisthelsetjeneste innebærer at mange ledere står i en umulig skvis mellom å yte lovpålagte, forsvarlige tjenester til pasienter og brukere, og å overholde vedtatt budsjett. Ved å underskrive en lederavtale kan man fort sitte igjen med følelsen av å ha påtatt seg et urimelig og umulig stort ansvar.

Som leder har du et stort ansvar, men du bærer ikke ansvaret alene: «Ledere på de forskjellige nivåer i organisasjonen har ansvar for å sikre at helsehjelpen er i tråd med lovgivningen. Det innebærer at rammebetingelsene (for den enkelte leder) må være slik at det er mulig å oppfylle kravene som følger av det personlige ansvaret. Ansvarsområdet for den enkelte leder må ikke ha større omfang enn at vedkommende har mulighet for å følge opp.» (Kvalitet og pasientsikkerhet 2015, Meld. St, 13 (2016 – 2017) s. 19).  Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring (https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/ledelse-og-kvalitetsforbedring-i-helse-og-omsorgstjenesten) § 3 slår fast:

Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten, det vil si øverste leder, har også det overordnede ansvaret for styringssystemet. Med styringssystem menes den del av virksomhetens styring som omfatter hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse- og omsorgslovgivningen.

I spesialisthelsetjenesten har daglig leder for det enkelte regionale helseforetak og helseforetak det overordnede ansvaret innenfor sitt foretaks ansvarsområde. I kommunen er det administrasjonssjefen som har det overordnede ansvaret for styringssystemet.

Det er øverste leders ansvar at alle pasienter mottar trygge og forsvarlige tjenester. Selv om det er øverste leder som har det overordnede ansvaret for styringssystemet, må også andre i virksomheten sørge for at kravene i styringssystemet følges. Oppgavene i styringssystemet vil ofte være delegert. Hvem som skal gjøre hva vil med andre ord variere etter hvilke oppgaver som er innenfor virksomhetens ansvarsområde, hvordan virksomheten er organisert og hvordan oppgaver er delegert.

 

Vi vil oppfordre våre ledere til å sette seg godt inn denne forskriften. Våg også å stille spørsmål og krav til avtalen:

  • Er gjensidige krav og forventninger beskrevet?
  • Er avtalen forankret i sentrale lover og forskrifter?
  • Er det tydelig hva som er ditt ansvar og hvilket ansvar som ligger på nivåene over deg?
  • Har du de nødvendige rammevilkårene til å ivareta ditt lederansvar?
  • Hvilken lederstøtte og oppfølging har du krav på?
  • Hvilke forventninger og resultat skal du levere på – og er de rimelige?
  • Er det tydelig hva du blir målt på og hvordan? Er det satt eventuelle måleindikatorer og er de gode?
  • Måles du på andre punkt enn budsjett og økonomi?
  • Gjenspeiler målepunktene lederoppgavene dine på en god måte?

 Har du problemer med din lederavtale?

Ta kontakt med din HTV eller fylkeskontoret.