Kan medisinstudent ha sykepleiefaglig ansvar?

Av Ståle Evald Ræstad, 26.06.2020

NSF Møre og Romsdal er blitt gjort oppmerksom på at medisinstudenter erstatter sykepleiere under sommerferieavviklingen. I den forbindelse stilles det spørsmål, spesielt i kommunehelsetjenesten, om hvorvidt medisinstudenter kan ha det sykepleiefaglige ansvaret i forbindelse med ferieavvikling. Helsedirektoratet kommet med en avklaring til fylkesmennene når det gjelder «Forskrift for sykehjem og boform og heldøgns omsorg og pleie» https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-11-14-932

Det fremgår av direktoratets uttalelse at denne forskriften, som tidligere var hjemlet i kommunehelsetjenesteloven, fortsatt skal være gjeldende. I henhold til forskriftens § 3-2 bokstav c, «skal boformen ha tilknyttet en offentlig godkjent sykepleier som skal ha ansvaret for sykepleien.» Ordlyden konkretiserer at det er kun autoriserte sykepleiere som kan ha sykepleiefaglig ansvar på sykehjem og omsorgssentre. I henhold til gjeldende rett, regulerer forskriften de overordnede ansvarsforholdene på sykehjem og heldøgns bosentre. Forskriften må derfor ikke tolkes dithen at det et krav om å ha autorisert sykepleier som sykepleieansvarlig til stede på det enkelte skift.

Kommunen har ansvaret med å sikre forsvarlig virksomhet og daglig drift for sine sykehjem. På hvilken måte og med hvilket personell dette skal gjennomføres er i stor grad opp til kommunene. I de tilfeller hvor enkelte prosedyrer og faglige vurderinger er ivaretatt av yrkesgrupper med spesifisert utdanning, må dette ivaretas. Således må det overordnede sykepleiefaglige ansvaret ved det enkelte sykehjem innehas av autorisert sykepleier.

Oppgaver som ikke krever slik utdanning, kan overlates helsepersonellets hjelpere. Denne hjelpen kan utføres av ulike typer personell så lenge forsvarligheten i helsetjenesten sikres.  Arbeidsgivere og kollegaer må hele tiden være bevisst om innleide vikarer har forutsetninger for å vurdere egen kompetanse. De er forpliktet til å innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner (se under) og innhente bistand for oppgaver som krever kompetanse ut over det de selv har.  Det er ikke alle vikarer som kjenner til dette individuelle kravet i loven. Om de samtidig heller ikke har kunnskaper om hvilken kompetanse som kreves for å utføre en oppgave kan det få uheldige konsekvenser for både pasient, vikar og arbeidsgiver.

Hva er faglig forsvarlighet ?

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og de skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig eller mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeids og samhandling med annet kvalifisert personell.

 (Helsepersonelloven §4, 1 og 2 ledd)

NSFs Fylkeskontor i Rogaland har laget et faktaark som kan være nyttig å lese nå når man går inn i sommeravvikling og avdelinger fylles opp med vikarer:  https://www.nsf.no/vis-artikkel/2980514/12560/Om-nyutdannede-autorisasjon-og-sykepleiefaglig-ansvar

Medisinstudenter kan ansettes som «assistenter i pleie» under ferieavviklingen. Det er også mulig å søke om dispensasjon fra retningslinjer som regulerer legemiddelhåndtering for disse. Dette vil i hovedsak være medisinstudenter som har fullført 4. år i studiet og det forutsettes at de har bestått farmakologieksamen. I den grad disse utfører sykepleieoppgaver vil det være under oppsyn av ansvarlig sykepleier.

Er det lov å søke etter legestudenter som skal inn i rollen som sykepleier?

Medisinstudenter på 4. og 5. året kan få studentlisens for å arbeide på sykehus og helseinstitusjoner, eller som assistent hos en praktiserende lege. Lisensen gir adgang til å arbeide under veiledning av en autorisert lege, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Per Magne Mikaelsen, i en artikkel fra Sykepleien fra 2017. Han sier til Sykepleien at det ikke er anledning til å arbeide selvstendig med en slik lisens, og at det ikke er anledning til å bruke tittelen lege. Medisinstudenter med studentlisens har anledning til å ha sommerjobb, og vil på den måten kunne få verdifull erfaring som en forberedelse til legeyrket. Studenten og arbeidsgiveren er ansvarlige for at studentene arbeider under veiledning av autorisert helsepersonell og innfor hva som er forsvarlig, sier Mikaelsen. Han understreker det er uheldig å definere rollen til de nevnte studentene som en sykepleierrolle, fordi dette er et annet yrke. Studentlisensen gir rett til å arbeide under tittelen «stud.med.», og bør refereres til med denne tittelen. Studentene oppfyller ikke vilkårene for å få autorisasjon eller lisens som sykepleier, siden de ikke har en fullført helsefaglig utdanning og i tillegg utdanner seg innenfor et annet yrke, sier Mikaelsen.

Saken er skrevet på bakgrunn av artikler fra fylkeskontoret i Rogaland som er publisert i Sykepleien fra 2014, 2017 og 2018.