Rolf-Andre Oxholm ny konserntillitsvalgt i Helse Sør Øst

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 04.09.2020

Rolf-Andre Oxholm er valgt som ny konserntillitsvalgt for Unio etter Karin Solfeldt, som nå slutter etter mange år i vervet. Unio har i alt tre konserntillitsvalgte i Helse Sør Øst. Det er Kirsten Brubakk og Irene Kronkvist i tillegg til Rolf-Andre.

Ettersom Karin Solfeldt slutter før perioden går ut 1. mars 2021, er dette et suppleringsvalg. Det er NSF ved Oslo Universitetssykehus (OUS) som har foreslått Rolf-Andre som ny konserntillitsvalgt. De andre foretakstillitsvalgte i Helse Sør Øst har gitt sin støtte til hans kandidatur.

Forslagsstiller gir følgende beskrivelse av Unios nye konserntillitsvalgt; Rolf-André har lang erfaring som tillitsvalgt ved OUS, både som plasstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt. Han sitter i fylkesstyret i Oslo og i NSFs forbundsstyre. Han har svært god kjennskap til NSF sin politikk på alle nivå, og er tydelig på vegne av våre medlemmer i de fora han sitter. Han har en unik evne til å være på riktig nivå i debatten, både lokalt, på sykehusnivå, eller når han løfter blikket til øverste politiske nivå. Dette vil både UNIO og NSF nyte godt av. Han har også sykepleiererfaring både fra private og kommunale helsetjenester i tillegg til sykehuserfaring fra flere sykehus i Helse Sør Øst. I sitt nåværende verv som hovedtillitsvalgt ved OUS har han vist at han fronter medlemmenes meninger til arbeidsgiver, og får gjennomslag til gode for medlemmer og pasienter. Han har stor arbeidskapasitet, og jobber klinisk som intensiv- og geriatrisk sykepleier ved siden av vervet som tillitsvalgt. Denne kapasiteten vil komme godt med i arbeidet som konserntillitsvalgt. Helse Sør Øst vil nyte godt av fersk kompetanse fra den kliniske driften, i tillegg til hans politiske teft. Han har et bredt helsepolitisk engasjement som tydelig kommer til syne når man skal planlegge fremtidens helsetjenester. Rolf-André liker gode diskusjoner, og lytter til andres innspill og klarer å ta med seg meningene inn i det videre arbeidet slik at han får med flere nyanser i sakene. Rolf-André har et uttrykt ønske om å bidra til å gjøre sykehustjenestene gode, og vektlegger viktigheten av samarbeid på tvers av sykehus og fylkesgrenser. Han er opptatt av at vi skal ha tillit til hverandres kompetanse, men også avlaste og bistå hverandre ved behov. Erfaringen fra primærhelsetjenestene gjør at han også ser helseforetakenes rolle i samhandling mellom nivåene i helsetjenestene. Rolf-André er en god nettverksbygger. Som konserntillitsvalgt vil han være et godt bidrag til å bedre kommunikasjonen mellom NSF sine tillitsvalgte ved sykehusene i regionen, og også mellom forbundene i UNIO. Rolf-André vil også klare å formidle en helhetstankegang og være en ressurs for alle tillitsvalgte inn i HSØ.

NSF gratulerer og ønsker Rolf-Andre Oxholm lykke til i vervet som konserntillitsvalgt i Helse Sør Øst!