Heltidskultur i Kongsberg kommune

Av Trude Hansen, 08.09.2020

Hovedtillitsvalgt i Kongsberg kommune, Heidi Smestad Hvaal, har gjort seg noen tanker rundt heltidskultur. Selv i 2020 er det ingen selvfølge med full stilling for sykepleiere.

Heltidsstillinger for sykepleiere er noe som snakkes mye om selv om vi er i 2020. Det er dessverre ingen selvfølge, og dersom sykepleiere ønsker større stilling legges det ofte frem som et ultimatum at man må jobbe flere helgetimer. Som HTV vet jeg at medlemmene ikke ønsker dette, men finnes det løsninger?

 

Høsten 2018 gikk Kongsberg kommune inn i prosjekt Nytt Blikk, hvor vi hadde tre pilotavdelinger. En av de var hjemmetjenesten base Håvet, som hadde en høy andel deltidsansatte og over lang tid hadde slitt med å beholde og rekruttere sykepleiere. Belastningen på sykepleierne ved basen var stor, og flere hadde valgt å gå over i andre stillinger andre steder.

 

Prosjekt Nytt Blikk er kjent for mange, og det snakkes også her om økt antall arbeidstimer på helg. Sykepleierne er i fåtall ved svært mange avdelinger, og for pasientene er det ikke bare et gode å få færre ansatte å forholde seg til, men det er en stor fordel at sykepleierne har oversikt og kontinuitet i arbeidet, for å gi best mulig oppfølging.

I prosessen har plasstillitsvalgt og leder hatt et veldig godt samarbeid. Tillitsvalgt har vært inkludert i alle møter slik at hun hele veien har vært oppdatert på hva som skjer. Parallelt holdt hun hyppige medlemsmøter hvor hun informerte videre og svarte opp spørsmål eller ting som var uklare. I starten var det veldig få som var positive til å jobbe langvakter, fordi de opplevde hverdagen som travel og slitsom. Underveis snudde dette, og medlemmene ønsket å forsøke med langvakter hver 6. helg. Ingen av medlemmene ønsket hver 4. helg, da ville de heller fortsette med normale vakter hver 3. helg. De så at dersom de skulle jobbe mer helg ville de bli mer borte i ukedagene, og få mindre oversikt og kontinuitet, det ønsket de ikke. Det handlet om å finne alternativer for å gjøre hverdagen bedre for alle.

 

Lederen jobbet utrolig godt og lyttet til de ansatte og tillitsvalgte. Dette resulterte i at sykepleierne fikk turnus med langvakter (14.5 time) hver 6. helg, mens andre faglærte jobber langvakter hver 4. helg. Sykepleierne har en større andel kveldsvakter i ukedagene, men fordelingen av sykepleierne er en helt annen enn tidligere. De opplever at det er godt å være på jobb, de kan senke skuldrene fordi de vet at det kommer en sykepleier på neste vakt. Helsefagarbeiderne gir gode tilbakemeldinger på sykepleiernes tilstedeværelse – det er alltid en sykepleier på jobb som har god oversikt.

Og det beste av alt? For første gang i denne basen sin historie står sykepleierne nå i kø for å jobbe der. Alle stillingene er fylt opp, vikariater dekkes opp og det ringer sykepleiere som ønsker jobb. Dette er rekruttering – og et utrolig godt tiltak for å beholde sykepleierne, spesielt når Kongsberg kommune i tillegg har 25 000 kr på topp av lønna til sykepleiere som jobber turnus. Dette er veien å gå inn i fremtiden.

 

Leder ved basen, Siv Anita Fiskum er også fornøyd med ordningen. Hun sier

«Som leder er noe av det viktigste å lytte til de ansatte. I dette tilfellet ønsket de ansatte en endring samtidig som jeg så behov for en endring, da vi over tid har hatt stor mangel på sykepleiere. Derfor meldte jeg oss på prosjektet nytt blikk for å se om vi kunne dra noen effekter ut av dette. Etter dette prosjektet har vi full dekning av både fagarbeidere og sykepleiere; noe som aldri har vært tilfelle i mine snart 8 år som leder på basen. Dette innebærer også at vakt innleie av ufaglært har gått kraftig ned.  Det har vært mye hard jobbing og tatt tid å komme hit vi er i dag, men når resultatet blir så bra, så er det verdt det.»

 

Denne turnusen startet opp i april, og frem til nå er medlemmene veldig fornøyde. De orker å ta en ekstra helgevakt dersom behovet oppstår. Det søkes også om forlengelse av eksisterende turnus i disse dager, da de ansatte ønsker å ha denne turnusen en periode til. Dette viser at heltidskultur ER mulig, og det kan også bli riktig så bra for medlemmene.