Fagseminar

Av NSF

LNT og Norsk Nyremedisinsk forening

LNT i samarbeid med Norsk Nyremedisinsk forening arrangerte fagseminaret ”Forebygging av Nyresvikt” i Oslo 24.09.10 hvor målgruppen var allmennleger. Harald Bergrem var ordstyrer. Stein Hallan holdt foredraget ”Utvikling av nyresvikt i Norge” og Aud Stenehjems foredrag hadde tittelen ”Hvorfor og hvordan forebygge nyresvikt”. Videre var det innlegg fra primærhelsetjenesten, Helse og Omsorgs Departementet og LNT. Bilder og PowerPoint fra foredragene finner du ved å gå inn på nettsiden til LNT.  www.lnt.no