Om kvalitetssystemet Magnet

Av NSF

Magnet Recognition Program er et system for kvalitetssikring av sykepleietjenesten[1] – til beste for pasientene. Der Magnetsystemet gjennomføres er det dokumentert gode resultater for både pasienter, medarbeidere og arbeidsgivere.

Systemet er en godkjenningsordning som trygger både ansatte og pasienter. Magnet stiller systematiske krav på fire områder; faglig ledelse, organisering, profesjonell utøvelse av sykepleie og til anvendelse av ny kunnskap og forskning. Kvalitetssystemet legger til rette for løpende læring og kontinuerlig kvalitetsforbedring.

Magnetsystemet er utviklet i USA og kjennetegnes av systematisk satsing på sykepleiefunksjonen for å styrke pasientsikkerhet og kvalitet på tjenesten. For å bli Magnet sertifisert, må helseinstitusjoner gjennom en akkrediteringsprosess hvor en serie kvalitetsindikatorer og standarder må tilfredstilles. Sykehus som er Magnetakkreditert kan vise til høyere kvalitet i pleie og omsorg, bedre pasientresultater og friskere og mer fornøyde sykepleiere.

Magnetakkrediterte sykehus I USA rangeres blant de 5 % beste i landet. Sammenlignet med andre sykehus i USA har de blant annet:

  • Lavere mortalitet, færre fall, færre liggesår, færre liggedøgn
  • Høyere pasient- og sykepleiertilfredshet
  • Lavere sykefravær og ”turnover” og mindre utbrenthet.

Kunnskapen i Norge om kvaliteten på sykepleietjenesten er lav. Det gjennomføres ikke nasjonale systematiske kartlegginger av sykepleiefaglig kvalitet. Magnet kan bidra til å bøte på dette, høyne kvaliteten, øke pasientsikkerheten og samtidig bidra til en mer effektiv helsetjeneste.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) anser Magnets rammeverk som den klart beste metoden for å skape en bedre sykepleietjeneste, også i Norge. Skal norske helseinstitusjoner sertifiseres må Magnetsystemet tilpasses det norske rammeverk som lover og forskrifter og vår kultur. NSF mener at rammeverket, som er basert på omfattende forskning, kan danne grunnlag for en modell tilpasset til norske forhold og for alle deler av helsetjenesten.

Hovedelementer i kvalitetssystemet er:

Område

Innhold

Ledelse:

Fokus på endringsledelse, visjoner, verdier, strategi for kvalitet.

Organisasjonssystemer:

Involverende strukturer og prosesser som åpner for dialog og deltagelse i beslutninger som fastsetter standarder forpraksis.

Profesjonell praksis:

God og sterk forståelse for profesjonenes særegne kompetanse, ansvar, teamarbeid og samarbeid.

Ny kunnskap, innovasjon og kvalitetsforbedring:

Opplæring i og anvendelse av kunnskapsbasert praksis, tilrettelegging for fagutvikling, forskning og nytenkning.

Systematisk arbeid med ovenstående elementer gir dokumenterte effekter på tre målgrupper:

Målgruppe

Effekt

Pasienter

 

Høyere pasienttilfredshet

Lavere pasientdødelighet

Færre komplikasjoner som trykksår, fall, smerter

Ansatte

Bedre arbeidsmiljø

Bedre tverrfaglig samarbeid

Arbeidsgivere

Lavere kostnader

Bedre effektivitet og utnyttelse av ressurser

 
[1] Med sykepleietjenesten siktes det til tverrfaglig pleie av pasientene.