Ny eHelsestrategi

Av NSF
NSF presenterte ny eHelsestrategi på Sykepleierkongressen i Trondheim, "eHelse alles ansvar og i alles interesse – sykepleiernes bidrag", 2009 – 2013.

Strategien er en videreføring av Sykepleiernes bidrag til S@mspill gjennom e-samarbeid - NSFs strategi for IKT i sykepleie og helsetjenesten, 2005 – 2007. 

eHelse skal støtte helhetlige pasientforløp, øke samhandling, være verktøy for fagstøtte og kunnskapskilder, og bidra til økt pasientsikkerhet, pasientmedvirkning og pasientinformasjon. Strategiens overordnete mål legger vekt på at eHelse skal understøtte helhetlige pasientforløp og være integrert i sykepleiepraksis, ledelse og kompetanse- og kunnskapsutvikling. 

Skal vi møte utfordringene i fremtiden som innebærer en stor økning i antall eldre og personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester, økt spesialisering og samhandlingsbehov både internt og mellom virksomhetene, må det investeres mye mer på dette området. 

Elektroniske systemer må utvikles, tas i bruk og evalueres, samtidig som aspekter som etiske forhold, informasjonssikkerhet, kompetanse- og kunnskapsutvikling og resultater for pasientene, må ha stor oppmerksomhet. Både myndigheter, utdannings- og forskningsinstitusjonene, ledere/arbeidsgivere samt sykepleiere må bidra. 


Strategien belyser følgende temaer som har betydning for utvikling, innføring og bruk av eHelse:
• Etikk
• Elektronisk pasientjournal
• Terminologi
• Elektronisk samhandling
• Kvalitet og bemanning
• Utdanning, fagutvikling og forskning
• Telemedisinske løsninger og pasientmedvirkning
• Informasjonssikkerhet

Strategien er utarbeidet i samarbeid med NSFs faggruppe for IKT og dokumentasjon