Høringsuttalelse i forbindelse med endring i Tobakksskadeloven

Helse og omsorgsdepartementet arbeider nå med en ny tobakksstrategi for de neste fem årene, som skal avløse "Nasjonal strategi for det tobakksforebyggende arbeidet 2006-2010".

Ifølge Nasjonalt folkehelseinstitutt er tobakksrøyking antagelig den enkeltfaktoren som har skapt størst helseskade i befolkningen de siste tiårene.

 

Dagens lovverk beskytter ikke i tilstekkelige grad barns rett til god helse når det gjelder tobakk; rundt 100 000 barn under 14 år blir daglig utsatt for passiv røyking i hjemmet, og ulovlig salg av tobakksvarer til mindreårige foregår i stor utstrekning. Verdens helseorganisasjon anbefaler bl.a. at barn må få et bedre vern mot passiv røyking og at det bør innføres en bevillingsordning for tobakkssalg.

 

Å hindre at barn og unge begynner å bruke tobakk er hovedfokus i departementets arbeid med tobakksforebygging. Tobakksbruk er en atferd barn og unge sosialiseres inn i, og tobakksfrie voksne er derfor en forutsetning for tobakksfrie barn og unge.

Faggruppen tar gjerne imot innspill ift endring i lovverket!