Ferieloven, ferie og feriepenger

Av Inger Stulen, 13.07.2012

Hva du bør du vite om ferie:

 Ferieloven (FL) gjelder for arbeidstakere i private, kommunale og statlige virksomheter og formålet med den er at er at arbeidstakere skal sikres årlig ferie og feriepenger.

Etter lovens § 5-1 har man krav på 25 virkedager ferie hvert ferieår, dvs. 4 uker og 1 dag. Retten til utvidet ferie, 5 virkedager ekstra, kalles avtalefestet ferie og er en avtale inngått mellom fagorganisasjonene og arbeidsgiverforeningene. Det er bare arbeidstakere i virksomheter som er bundet av tariffavtale som har krav på denne. Til sammen utgjør ferien da 30 virkedager eller 5 uker. Det er viktig å skille mellom virkedager og arbeidsdager. Fridager oppsatt i turnus, vil telle som virkedager i forbindelse med ferien.

 Ferieåret følger kalenderåret og opptjening av feriepenger skjer i det forutgående året.  (FL § 4)

Det er feriepenger og ikke feriefritid som opptjenes. Man har krav på feriedagene uavhengig av hvor mye feriepenger man har opptjent. Feriepenger er kompensasjon for bortfall av lønn i ferien. Du får altså ikke både lønn i ferien og feriepenger. Det er arbeidsgivers plikt å påse at ferie tas og arbeidstakers plikt å avvikle den. Hvis driften på arbeidsstedet stanses i forbindelse med ferieavvikling, kan ferie pålegges uavhengig av opptjening av feriepenger.

 Arbeidstakere over 60 år

Arbeidstakere som fyller 60 år i ferieåret, skal gis ekstraferie på 6 virkedager – en uke(FL § 5-2). Denne uken kommer i tillegg til den avtalefestede ferieuka og prosentsatsen for beregning av feriepenger økes tilsvarende.

Arbeidstakeren kan bestemme selv når den 6.ferieuka skal tas, men er pliktig å gi arbeidsgiver minst to ukers varsel før avvikling av ekstraferien.

 Underretning

Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen så tidlig som mulig og senest to måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette. (FL § 6-2)

Dette gjelder tidspunktet for både hovedferien, restferien og den avtalefestede ferien. For turnus i ferieperioden, gjelder de avtaler som er inngått i hver enkelt virksomhet om varslingstid for turnus.

 Endring av fastsatt feriefritid

Ferietidspunktet kan endres av arbeidsgiver hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger. (FL § 6-3) Dette kan bare gjøres hvis slike uforutsette hendinger vil skape vesentlige driftsproblemer og det ikke kan skaffes stedfortreder. Spørsmålet må drøftes med arbeidstaker på forhånd og arbeidstaker må gi opplysninger om merutgifter det vil bli krevd erstatning for. Det kan kreves erstatning for dokumenterte merutgifter som følge av endringen. Arbeidstaker har rett til bistand fra tillitsvalgt.

 Tiden for ferie

Arbeidstaker kan kreve at hovedferien (18 virkedager), gis i hovedferieperioden 1.juni – 30. september. Dette gjelder ikke for arbeidstakere som har tiltrådt etter 15.august i ferieåret. (FL § 7)

Restferien (7 virkedager) kan kreves gitt samlet innenfor ferieåret. Dette gjelder også den avtalefestede ferien. Velger man å dele opp restferien, kan man bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som man normalt har i løpet av en uke. Fastsettingen av tidspunktet for ferie skal drøftes med den ansatte eller med tillitsvalgt i god tid før oppstart. Hvis det ikke oppnås enighet er hovedregelen at arbeidsgiver har styringsrett, men innenfor bestemmelsene som nevnt over. 

 Ferie for deltidsansatte

Det er ingen spesielle regler for deltidsansatte. Alle har likt krav på ferie uavhengig av stillingsstørrelse og ferieloven opererer kun med hele feriedager. Man kan ikke skylde ferietimer eller feriedager. Da ferieloven ble utarbeidet, ble egne bestemmelser for deltidsansatte diskutert uten at man kom frem til formuleringer som dekket alle ulike arbeidstidsordninger. Partene i arbeidslivet ble i stedet oppfordret til å finne gode løsninger lokalt. Det kan derfor være noe ulik praksis på de ulike arbeidsstedene som følge av slike avtaler.

 Les mer i "Sykepleien" 

Ta gjerne kontakt med din tillitsvalgt eller fylkeskontoret hvis du har spørsmål om ferie!