Økt press på kommunale tjenester

Av Trude Hagen, 20.10.2013

Presset på de kommunale tjenestene har økt betydelig etter at samhandlingsreformen ble innført. Dette viser en undersøkelse Norsk Sykepleierforbund har gjort blant sykepleiere.

I januar i fjor ble samhandlingsreformen innført, noe som blant annet medførte økt satsing på tilbud lokalt for å redusere forbruket av kostbare spesialisthelsetjenester. Kommunene ble også ilagt en betalingsplikt på 4000 kroner per døgn for utskrivningsklare pasienter samt en medfinansieringsordning av innbyggernes bruk av spesialisthelsetjenester. 

NSF har fulgt reformen tett siden starten. Resultatene så langt viser at kommunene i langt større grad enn ventet har greid å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra sykehusene. Liggetiden i sykehusene har derfor gått ned. Men hvordan har det egentlig gått med pasientene? I mars 2013 ga Norsk Sykepleierforbund (NSF) Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) i oppdrag å se nærmere på hvordan sykepleierne opplever situasjonen rundt utskrivningsklare pasienter. Hovedfunnene i rapporten kan oppsummeres slik:

Presset på de kommunale tjenestene har økt betydelig etter reformen:

 • 44 % av sykepleierne mener at hjemmeboende eldre har fått et redusert tilbud.
 • 59 % oppgir at flere pasienter må reinnlegges innen kort tid (en uke) enn før reformen.
 • 73 % svarer at det har vært en økning i eldre som venter på korttids- eller langtidsplass.
 • 36 % opplever at flere pasienter må dele rom.
 • Bare 37 % av sykepleierne i hjemmesykepleien er enig i at pasientene har det bedre hos dem enn i sykehus. I sykehjemmene svarer 65 % av sykepleierne det samme.
 • Bare 26 % av sykepleierne opplever at tilbudet til pasientene har blitt mer helhetlig og koordinert.

Oppgavene har blitt flere og mer kompliserte, men tjenestene har ikke fått tilført tilstrekkelig med ressurser og utstyr til å løse dem. Konsekvensene av dette er at:

 • 86 % av sykepleierne opplever at arbeidsbelastningen har økt etter samhandlingsreformen.
 • 91 % av sykepleierne opplever at kompleksiteten i de sykepleiefaglige oppgavene har økt. Samtidig oppgir 61 % at de har mindre tid til sykepleiefaglige oppgaver og 64 % opplever at det brukes mindre tid til hver enkelt pasient.
 • Bare 51 % mener at deres tjeneste har tilstrekkelig sykepleiefaglig kompetanse til å ivareta de pasientene de mottar fra sykehusene.
 • 56 % oppgir at det ikke har blitt flere sykepleiere på deres arbeidsplass etter reformen.
 • Kun 30 % av sykepleierne i hjemmesykepleien mener at de har det medisinsk-tekniske utstyret som er nødvendig. I sykehjemmene mener 43 % at de har det.

Mange kommuner har ikke sørget for å gi sine ansatte tilstrekkelig kompetanseheving for å håndtere nye oppgaver:

 • 73 % av sykepleierne svarer at de trenger opplæring og veiledning i utførelse av nye oppgaver.
 • 41 % av sykepleierne i sykehjem og 34 % av sykepleierne i hjemmesykepleien føler seg mindre trygg på de oppgavene de skal utføre nå, enn før reformen.
 • 52 % oppgir at de har fått tilgang til minst ett av fem kompetansehevende tiltak, men bare 23 % har fått tilbud om etter- og videreutdanning.
 • Kompetansen innenfor rus og psykiatri er svært mangelfull: bare 15 % mente at deres tjeneste hadde god kompetanse på rus og 22 % mente de hadde det på psykiatri.

NSF mener:
Samhandlingsreformen er en viktig og riktig reform. Mange sykepleiere opplever å ha fått mer varierte og interessante oppgaver, men kommunene har ikke bygd nok sykehjemsplasser, ansatt nok sykepleiere og sørget for nødvendig opplæring for å håndtere nye oppgaver på en fullgod måte. Det er behov for å gi sykepleierne i norske kommuner et skikkelig kompetanseløft gjennom etter- og videreutdanning!

Sykehusene er mange steder for ivrige etter å skrive ut pasienter og kommunene er for ivrige etter å ta i mot for å unngå dagbøter. Dette resulterer i stort press på de ansatte og et dårligere tilbud til pasientene. Situasjonen i hjemmesykepleien er særlig bekymringsfull og må gis nødvendig oppmerksomhet fremover, også fra politisk hold.

Det trengs flere sykepleiere og spesialsykepleiere i pleie- og omsorgstjenestene i kommunene for å realisere samhandlingsreformen og samtidig sikre et godt tilbud til pasientene.

Les denne og de andre sakene i: NSF Politikk nr. 06_2013