Folkehelse i all sykepleie

Av Bodil Nilsen, 08.02.2014

Norsk Sykepleierforbund har nylig vedtatt en politisk plattform for folkehelse. Plattformen slår fast at det er folkehelse i all sykepleie, noe som også var tittelen på NSFs folkehelsekonferanse i januar.

Den politiske plattformen er et resultat av Landsmøtet i 2011 som vedtok at NSF skal ha en langsiktig politikk på helsefremmende og forebyggende arbeid, og at NSF også skal være en viktig samfunnsaktør og meningsbærer på helsefremmende og forebyggende arbeid.

– Som leder for sykepleieprofesjonen i Norge, er mitt oppdrag å synliggjøre de potensielle verdiene som ligger i utførelsen av faget vårt, og hvordan sykepleiefaget kan bidra til å løse utfordringene fremover. Vi må bygge videre på det vi er gode på i dag. Derfor har Norsk Sykepleierforbund (NSF) laget en egen politisk plattform for folkehelse, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Nestleder Solveig Kopperstad Bratseth og forbundsleder Eli Gunhild By til stede på folkehelsekonferansen i Oslo i januar. Foto: Bodil Nilsen

En overordnet målsetting er at NSF i all politikkutforming skal ha et helsefremmende og forebyggende perspektiv, i tråd med de helsepolitiske utfordringene og befolkningens behov.

Hvorfor satse på folkehelse?
– For å kunne svare på de helseutfordringene som skisseres, både nasjonalt og internasjonalt, har sykepleiere en selvfølgelig plass og funksjon. Den politiske plattformen for folkehelse viser hvordan sykepleiere kan bidra til bedre folkehelse, både hos individer, grupper og befolkningen som helhet, og påvirke beslutninger på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, sier forbundslederen.

­Ikke bare har folkehelse en selvfølgelig plass og funksjon. Det er også grunnlaget i faget vårt forklarer By.

– Vi driver folkehelsearbeid overfor mennesker som står i fare for å bli syke, eller mennesker som skal bli friske eller lære seg til å leve med sykdom, og overfor barn og ungdom samt eldre med begynnende funksjonssvikt. Alle sykepleiere kjenner seg godt igjen når folkehelse knyttes til praktisk sykepleie. Nå må vi bli enda flinkere til å tydeliggjøre at praktisk sykepleie er et sentralt fundament i det helsefremmende arbeidet, sier hun.

Hvordan utøver sykepleiere folkehelse i praksis?
På konferansen presenterte By flere eksempler på hvordan sykepleiere utøver systematisk helsefremmende arbeid i tjenestene, blant annet fra eldreomsorgen: En del kommuner gir tilbud om forebyggende hjemmebesøk fra sykepleier til personer over 75 år. Formålet er å skape trygghet for at eldre skal kunne bo i eget hjem lengst mulig. Sykepleierne informerer om aktivitetstilbud, hjelpemidler, tilbud og tjenester, slik som frisklivstilbud og helsestasjon for eldre. De vektlegger sikkerhet i hjemmet, fall- og brannforebygging, kartlegging av sosialt nettverk og kosthold. Tilbudet er frivillig og kostnadsfritt for den som mottar besøk.

 – Godt forebyggende og helsefremmende arbeid gjør det mulig for flest mulig eldre – også de med alvorlig helsesvikt – å bo i sitt eget hjem så lenge som mulig. Forebygging og helsefremming er viktig for god funksjonsevne, og har stor betydning for å hindre sykdomsutvikling og fremme livskvalitet. En satsing på helsefremmende innsats i kommunene/hjemmesykepleien er helt avgjørende for å unngå unødige sykehusinnleggelser og reinnleggelser.

Flere gode eksempler på folkehelsearbeid i praksis ble presentert, og konferansen omhandlet også etikk i folkehelsearbeid og hvordan sykepleiere i enda større grad enn i dag kan jobbe helsefremmende. En forfriskende politisk debatt om individets og samfunnets ansvar for folkehelsen avrundet første dags faglige del.

Les bladet her: NSF Politikk nr. 01/2014