Endelig dom i Ullevål-saken: Fullt gjennomslag for sykepleierne ved OUS -Ullevål

Av NSF

Høyesteretts ankeutvalg har nå enstemmig avvist anken fra Oslo Universitetssykehus HF i saken om overtidsbetaling som følge av ikke godkjent turnus på Ullevål sykehus, sommeren 2006.

Oslo universitetssykehus HF ble i lagmannsretten den 22. september dømt til å betale overtid til 23 sykepleiere ved gastrokirurgisk avdeling, Ullevål, som følge av ikke godkjent sommerturnus. Etter at saken har vært behandlet i tre rettsinstanser har sykepleierne vunnet frem. Saken har vært ført av Norsk Sykepleierforbund på vegne av medlemmene. 

Ankeutvalget uttaler at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett, jf tvisteloven § 30-4. Borgarting Lagmannsrettens dom av 20.09.10 blir dermed stående, se lenke.