NSF ønsker å styrke sykepleiernes bidrag til rusavhengige

Av Svein Roald Olsen, 29.06.2011

Regjeringen har varslet at det vil komme en ny Stortingsmelding for rusfeltet til høsten. Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med å utvikle meldingen og NSF har gitt sine innspill. NSF ønsker at melding får bred tilnærming og at helheten i ruspolitikken løftes frem.

Til tross for at det nærmer seg slutten av en opptrappingsplan for rusfeltet, har NSF en sterk bekymring for helsetjenestens evne til i imøtekomme behovet for hjelp. Arbeid med psykisk helse og rus krever ofte langvarig og koordinerte tjenester som krever samordning av aktiviteter på tvers av etater og tjenestenivå.

NSF forslår blant annet:

  • Sikre og videreutvikle helsestasjons- og skolehelsetjenesten som et sentralt lavterskeltilbud.
  • Styrke sykepleietjenestens ruskompetanse i alle deler av helsetjenesten.
  • Videreutvikle lavterskel helsetiltak og skadereduserende helsetjenester.
  • Forebygge stigmatisering av rusavhengige i helsetjenesten.
  • Rettighetsfeste pasientansvarlig sykepleier til rusavhengige med omfattende og sammensatte helseproblemer.
  • Tilby et likeverdig legemiddelassistert rehabiliteringstilbud (LAR) uavhengig av bosted.
  • Styrke det eksisterende behandlingstilbudet fremfor å etablere heroinstøttet behandling.

For ytterligere å vite hva NSF mener, se fullversjon av NSFs innspill (vedlagt).