Helsepersonell med fagutdanning nødvendig

Av Linda Lavik, 07.02.2012

Det er fortsatt en høy andel ansatte uten formell utdanning i pleie- og omsorgstjenesten i Buskerud, skriver fylkesleder for NSF Linda Lavik i Drammens Tidende.

I fylkesmannens tilstandssrapport for 2011 står det at Buskerud ikke har lykkes å redusere andelen ufaglærte. Det er fortsatt 30 prosent ansatte uten fagutdanning i pleie- og omsorgssektoren. Dette tallet er stabilt (dårlig) til tross for tiltak i sentral regi, f.eks Kompetanseløftet 2015. Målet er å øke andelen sykepleiere, helsefagarbeider og annet fagutdannet helsepersonell.

Kommer Buskerud til å nå dette målet?

Regjeringen mål er 90 prosent faglærte i pleie- og omsorgssektoren.

Buskerud er langt fra målet, og de tiltak som har vært iverksatt i mange år, har ikke bedret på dette.

Dette er et tankekors!

Norsk sykepleierforbund i Buskerud er bekymret for hvilke helsetjenester kommunene faktisk kan tilby befolkningen.

Samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar i år og med den får kommunene et større ansvar. Jeg tror samhandlingsreformen er en positiv reform som angir riktig retning for framtidens helsetjeneste, men det er helt nødvendig at pasientene møtes av dyktige og trygge fagpersoner.

Kommunene må satse på å rekruttere og å beholde fagpersoner.

Det må satses på å bygge sterke fagmiljøer ute i den enkelte kommune, der det er krav til kunnskapsbasert praksis, forskning og fagutvikling. I dag er det store forskjeller fra kommune til kommune når det gjelder bemanning av sykepleiere, helsefagarbeider og andre. Noen kommuner har ikke sykepleiere på aktiv vakt hele døgnet, og dette er urovekkende.

Skal vi lykkes med oppgaveforskyvningen som den nye reformen legger opp til, må kommunene lage kompetanseplaner.

Vi må i større grad utdanne sykepleiere og andre med relevante videreutdanninger innen kreftsykepleie, demens, diabetes, kols, rus, psykiske lidelser med mer. Vi vil få flere eldre framover som vil leve lenger og bedre med sine sykdommer.

Dette er en positiv utvikling og ikke et problem.

Men denne utviklingen krever at vi forbereder oss og innretter oss, slik at helsepersonell er mer kompetente enn i dag. Da vil befolkningen oppleve at helsepersonellet kan hjelpe pasientene med å mestre sin livssituasjon.

Vi vet det er stor etterspørsel etter sykepleieres kompetanse ? særlig etter at samhandlingsreformen trådte i kraft. Vi ser også at noen kommuner lykkes bedre enn andre når det gjelder å rekruttere og beholde sykepleiere.

Det er ikke alltid så mye som skal til, men de som satser på et godt og utviklende fagmiljø, god kvalitet i tjenesten, turnusordninger som er til å leve med og fulle stillinger, er et langt skritt nærmere målet.

Norsk sykepleierforbund har tillitsvalgte i alle kommuner og på sykehusene, som ønsker å gjøre sitt for at samhandlingsreformen skal bli vellykket og at kommunene skal bli mer kompetente.