Kvalitet2.jpg

Rammeverk for kvalitetsmål i intensivsykepleie

Av NSF

Målet for prosjektet "Kvalitetsmål i intensivsykepleie" er å utarbeide generelle kvalitetsmål for den sykepleiefaglige tjenesten ved intensivavdelinger. Kvalitetsmålene er ment brukt som et rammeverk, og forutsetter videre utarbeidelse og konkretisering lokalt. Evaulering av kvalitetsmålene må også i hovedsak foretas på dette nivået.

shapeimage_3.jpg (Kampanje 510)

Foto: Øystein H. Horgmo, Foto- og videotjenesten UIO/OUS

DEFINISJONER OG AVGRENSING.

Med kvalitetsmål menes en angivelse av egenskaper og kjennetegn ved tjenesten, basert på brukers behov og anerkjente faglige, juridiske og etiske krav.

Med bruker menes intensivpasient og pårørende som er i behov av tjenesten, samt personellgrupper og avdelinger som sykepleietjenesten ved intensivavdelingen yter service overfor og samarbeider med.

Kvalietesmålene gjelder sykepleietjenesten ved en intensivavdeling og omhandler både intensivsykepleierens selvstendige funksjoner og assisterende funksjoner.

Intensivsykepleierens selvstendige funksjoner innebærer at intensivsykepleieren ved hjelp av observasjoner og ved sin kliniske kompetanse kartlegger og vurderer den akutt/kritisk syke pasients behov for intensivsykepleie, prioriterer og iverksetter sykepleietiltak, og kontinuerlig evaluerer og dokumenterer sykepleiepraksis.

Intensivsykepleierens assisterende funksjoner innebærer at intensivsykepleier utfører medisinsk forordning, anvender medisinsk-teknisk utstyr og bidrar ved sin spesialkompetanse til at nødvendig medisinsk behandling gjennomføres på en forsvarlig måte, det være seg etter instruks eller delegering fra ansvarlig lege.
Utarbeidelse og konkretisering av mål innenfor disse områdene tar utgangspunkt i NSFLIS`s funksjonsbeskrivelse 8-95 for intensivsykepleiere.


UTFORMING
Arbeidsmetoden for utforming av kvalitetsmålene bygger på elementer fra NSF`s kvalitets-sikringsmodell "Kvalitet i helsetjenesten" (Kih).
Det innebærer at det er formulert kvalitetsmål for vesentlige områder innen intensivsykepleie. Kjennetegn på oppnådd mål (resultetkriterier) er definert for hvert enkelt mål. Formuelringene er generelle for å kunne anvendes ved ulike typer intensivavdelinger. Det forutsetter at handlinger og ressurser som er nødvendige for å oppnå målene (prosess- og stukturkriterier) konkretiseres og utarbeides videre på den enkelte arbeidsplass. Med det vil en også oppnå et "lokalt eierforhold" til kvalitetsmålene.

En del kjennetegn på oppnådd mål vil naturlig sortere under flere kvalitetsmål. Disse er tatt med under alle aktuelle mål.
Det er gjort for at hvert kvalitetsmål også skal kunne framstå og brukes selvstendig.


KVALITETSMÅL ER

  • et rammeverk for kvalitet i sykepleietjenesten ved intensivavdelinger
  • et veiledende dokument for utforming av spesifikke, konkrete og evaluerbare kvalitetsmål lokalt
  • en stimulering til kvalitetsforbedringsarbeid innen sykepleietjenesten ved intensivavdelinger
  • normgivende for kvaliteten på sykepleietjenesten ved intensivavdelinger nasjonalt
  • et hjelpemiddel ved oppbyggingen av sykepleietjenesten ved nye intensivavdelinger
  • et dokument for myndigheter og brukere som beskriver de generelle kvaliteteskriterier som ligger til grunn for sykepleietjenesten ved en intensivavdeling


REFERANSER:
ICN`s kodeks for sykepleier, NSF 1973.
Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere, NSF 1983.
Sykepleierens funksjons- og arbeidsområder, Sos.dep. rundskriv nr. 11040/82.
Funksjonsbeskrivelse for intensivsykepleiere, NSFLIS 1995.
Pasientjournalen, Statens Helsetilsyn, utredningsserie 3-94.
Kvalitet I Helsetjenesten, NSF 1995.
Standard for intensivmedisin i Norge, Norsk anestesiologisk forening 1994.
Kvalitetssikring basert på meldinger om skader, uhell og klager i helsetjenesten, helsedirektoratets utredningsserie 4-92.
Krav om forsvarlig virksomhet i sykehus - samling av relevante lover, forskrifter og rundskriv, Statens Helsetilsyn rundskriv 1 R - 26/94.
Internkontroll. Forskrift med veiledning. Kommunaldepartementet Oslo 1991.


Arbeidet er utført på oppdrag fra NSFLIS av Marit Flåskjær, divisjonoversykepleier, div. for kvinn/barn, Sykehuset Østfold Fredrikstad
Turid Hilde Petersen, intensivsykepleier, Sykehuset Østfold Fredrikstad
Anne-Gro Siggerud, intensivsykepleier, Sykehuset Østfold Fredrikstad
Astrid Skjeltorp, intensivsykepleier, Sykehuset Østfold Fredrikstad
Liv Stanghelle, fagutviklingssykepleier, Sykehuset Østfold Fredrikstad
Liv Marit Sundstøl, kst.avd.sykepleier, legevaktsentral/postopr.avd, Sykehuset Østfold Halden
Torill Torgersen, samordningsleder, Sykehuset Østfold Moss

Rammeverk for kvalitetsmål i intensivsykepleie er vedtatt av NSFLISs Generalforsamling 27.05.98


1. - Intensivpasienten
Kvalitetsmål:
Intensivpasienten får kompenserende hjelp ved svikt i vitale funksjoner slik at han kan rehabiliteres til et meningsfylt liv eller der det ikke er mulig, får en verdig død.

Det oppnås når intensipasienten:
- får forsvarlig medisinsk behandling og sykepleie
- får god smertelindring
- unngåt komplikasjoner
- får ivaretatt sine fysiske, psykiske, åndelige og sosiale behov
- bevarer og gjenvinner sin egenomsorg
- blir møtt med respekt og profesjonell forståelse
- er trygg og har tillit til personalet
- får ivaretatt sin integritet
- sikres medbestemmelse
- får informasjon tilpasset sin tilstand
- får nødvendig veiledning for å kunne mestre sin situasjon


2. - Pårørende
Kvalitetsmål:
Pårørende opplever å være ivaretatt.

Det oppnås når:
- pårørende blir møtt med respekt og profesjonell forståelse
- pårørende opplever å være en ressurs
- det blir gitt systematisk informasjon ved lege og intensivsykepleier i samsvar med juridiske etiske retningslinjer
- pårørende får nødvendig undervisning og veiledning
- det er tilrettelagt for tilstedeværelse i intensivavdelingen
- etterlatte følges opp


3. - Personalet
Kvalitetsmål:
Intensivsykepleiere er profesjonelle i sin utøvelse av sykepleieryrket og har kompetanse som er tilpasset intensivpasientens behov.

Det oppnås når personalet:
- har videreutdanning i intensivsykepleie
- vedlikeholder og videreutvikler sin kompetanse gjennom et strukturert opplæringsprogram og/eller faglig oppdatering
- utøver sykepleie i samsvar med faglige, etiske og juridiske krav
- utøver sykepleie i samsvar med intensivavdelingens og sykehusets målsetting, kvalitetsmål, prosedyrer og retningslinjer
- utøver sykepleie i samsvar med funksjonsbeskrivelse for intensivsykepleie
- kontinuerlig oppdaterer og evaluerer målsetting, kvalitetsmål, prosedyrer og retningslinjer
- er bevisst egne kompetansegrenser
- får ivaretatt sitt behov for veiledning, vekst og utvikling
- deltar aktivt i fagutviklingsarbeid
- er bevisst egen holdninger
- fremmer positive holdninger og et godt samarbeid
- utfører sykepleie i samsvar med hygieniske prinsipper
- tilstreber kontinuitet i sykepleien og pasientansvarlig intensivsykepleier er definert
- er lojale mot intensivpasient, pårørende, medarbeidere og arbeidsgiver
- bidrar til å gi intensivavdelingen et godt renommè


4. - Ledelse av sykepleietjenesten
Kvalitetsmål:
Intensivavdelinger har sykepleieledere på alle nivå som kontinuerlig tilrettelegger og arbeider for at intensivpasienten får best mulig sykepleie.

Det oppnås når ledere:
- har høy kompetanse innen sykepleie og ledelse. Avdelingssykepleier har videreutdanning i intensivsykepleie
- holder seg ajour med den faglige utviklingen
- tar ansvar for at intensivavdelingen har en overordnet målsetting for virksomheten
- stimulerer til og tilrettelegger for veiledning, kontinuerlig fagutvikling og kompetanseheving
- sørger for at enheten er tilstrekkelig og funksjonelt utstyrt
- tar ansvar for at intensivavdelingen har oppdaterte kvalitetsmål, prosedyrer og retningslinjer og driver sys