Foto: Fotolia

Enige med KS om arbeid i høytider

Av NSF, 16.09.2013

NSF, Fagforbundet og Delta er nå blitt enige med KS om hvordan arbeid og fritid i høytider skal fastsettes. NSF er glad for enigheten, og håper det vil bidra til ro rundt fastsetting av arbeidstid og fritid i forbindelse med høytider.

Bakgrunnen for saken er flere tvistesaker der ansatte har blitt pålagt å bytte fridager i forbindelse med høytider.

Her kan du lese protokollen.

Enigheten kan oppsummeres slik: 

  • En avtale om gjennomsnittsberegning av røde dager kan inngås mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte.
  • En løpende turnusplan/-avtale inngått mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt kan ikke forandres gjennom en individuell avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om gjennomsnittsberegning av røde dager.
  • Dersom den løpende turnusplanen må endres i høytiden, må dette gjøres gjennom etablering av en ny plan/høytidsturnus eller gjennom bruk av forskjøvet arbeidstid.
  • En turnusplan/høytidsturnus som forutsetter avtale med tillitsvalgte kan ikke gjennomføres uten at enighet er oppnådd.
  • Alternativt kan partene lokalt inngå avtale om forskjøvet arbeidstid, jf HTA kap. 1 § 6.8. Oppnås ikke lokal eller sentral enighet om forskjøvet arbeidstid, godtgjøres arbeid utover oppsatt turnusplan/arbeidsplan etter reglene om merarbeid/overtid jf. HTA kap. 1 § 6.
  • Dersom den gjeldende turnusplanen blir ulovlig å praktisere i høytiden, må den ansatte gis fri med lønn etter HTAs bestemmelser. Tilsvarende gjelder i de tilfeller arbeidstaker gis fri fordi driften tillater en ytterligere reduksjon i bemanningen.
  • Partene er som en omforent løsning, enige om at de endringer som arbeidsgivere pr inngåelse av denne protokoll har utført i ansattes løpende turnusplan/arbeidsplan i forbindelse med høytidene, uten å følge prosedyrene ovenfor, godtgjøres med ordinær timelønn for den tid vedkommende skulle arbeide etter den opprinnelige turnusplanen.