Media.jpg

Opprett utdanningsstillinger innen intensivsykepleie!

Av Sigbjørn Flatland, 22.03.2014

Politisk uttalelse fra NSFLIS

 

 

Opprett utdanningsstillinger innen intensivsykepleie!

 

Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere (NSFLIS) ser med bekymring på en økende mangel av intensivsykepleiere. Gjennomsnittsalderen på intensivsykepleiere ved landets intensivavdelinger er ca 46 år, og mange helseforetak har problemer med å erstatte intensivsykepleiere som går av ved naturlig avgang. Dette problemet vil øke fremover, og kan føre til en stor mangel på denne kritiske gruppen helsepersonell om ikke sykehusene tar grep.

 

Landets helseforetak har ansvar for å planlegge og tilrettelegge for rekruttering til intensivsykepleierstillinger. Hvis ikke rekrutteringen blir ivaretatt, vil det gå ut over de svakeste pasientene i sykehuset, de akutt og kritisk syke. I tillegg vil mangel på intensivsykepleiere få konsekvenser for den postoperative virksomheten og dermed også operasjonskapasiteten.

 

For å rekruttere nok sykepleiere til videreutdanning innen intensivsykepleie, må landets helseforetak tilrettelegge for en trygg arbeidshverdag med en rimelig balanse mellom arbeidsvilkår og bindingstid. NSFLIS mener opprettelsen av utdanningsstillinger vil kunne bidra til å rekruttere flere sykepleiere til å ta videreutdanning. Sammen med gode arbeidsforhold ved intensivavdelingene gjør dette at videreutdanningen blir mer attraktiv.

 

Flere sykehus har allerede opprettet egne utdanningsstillinger for å rekruttere sykepleiere til å ta videreutdanning. NSFLIS oppfordrer alle helseforetak til å opprette utdanningsstillinger innen intensivsykepleie. Dette vil bidra til økt rekruttering, bedre kompetanse og dermed økt pasientsikkerhet.