NSF anbefaler ICNP

Av NSF

Etter nøye vurdering har NSFs terminologiråd anbefalt at Internasjonalt Klassifikasjonssystem for Sykepleiepraksis (ICNP) integreres i elektroniske pasientjournaler knyttet til sykepleiernes dokumentasjon av helsehjelp. Terminologien er utviklet av International Council of Nursing som samarbeider med Verdens helseorganisasjon om globale helseproblemer.

Hvis helseministerens samhandlingsreform skal være vellykket må helsepersonell kunne forstå hverandre. Bedre informasjonsutveksling hjelper ikke hvis innholdet kan misforstås. De som arbeider i helsevesenet bør ha en felles oppfatning om betydningen av et begrep for å kommunisere. Hver dag bruker helsepersonell mange begreper mens innholdet som oftest bestemmes av den enkelte, arbeidsplassen og kulturen. Har helsepersonell lik oppfatning av for eksempel følgende begreper: Smerte, tillitt, krise, sorg, kontinuitet, evne, tilsyn? 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener at tiden er moden for å ta i bruk definerte begreper som er kodet i elektroniske pasientjournaler, på sykehus, sykehjem, i hjemmetjenesten etc. Terminologi defineres som "læren om fagspråk, gren av språkvitenskap. Liste over termer for et gitt anvendelsesområde". 

Bruk av terminologier skal bidra til en felles forståelse om betydning av begreper og dermed lette kommunikasjon mellom ulike ledd i helsetjenesten. Samhandling gjennom forståelse og bruk av definerte begreper kan bidra til økt pasientsikkerhet. Dette vil føre til økt kontinuitet og kvalitet av sykepleie til den enkelte pasient. 

Målsettingen med dette arbeidet er å sørge for en fremtidsorientert vurdering og anbefaling som bidrar til å sikre god kvalitet, kontinuitet og sikkerhet i dokumentasjon av sykepleiernes planlagte og gjennomførte helsehjelp. Hensynet til hvilken terminologi sykepleiere skal bruke må være basert på en systematisk vurdering. NSF har lagt stor vekt på IKT og eHelse både i prinsipprogram, innsatsområder, politiske uttalelser og vedtak i landsmøte. Terminologiarbeidet er forankret i politiske uttalelser knyttet til landsmøtevedtak nr 5 og 27 (2007)og eHelse strategien. 

Den norske versjonen på ICNs nettsider >>

Terminlogiråd
Terminologirådets mandat har vært å komme fram til en anbefaling i forhold til hvilke(n) terminologi(er) som bør benyttes i sykepleietjenesten i Norge. Rådet fikk et år til å arbeide med dette og har hatt fem møter. Rådets medlemmer er fra kommunehelsetjenesten, sykehus, høgskoler og universiteter og fra forskjellige deler av landet. Alle har bred kompetanse og erfaring innenfor dokumentasjon av sykepleie. En rådgiver fra KITH har deltatt som observatør.

Metoden
Terminologirådet har utviklet et sett av vurderingskriterier, basert på behovsanalyse, internasjonale og nasjonale krav og akkumulert kunnskap og erfaring. I tillegg har utvalget brukt nasjonale styringsdokumenter og kjennetegn ved helsetjenesten som retningsgivende for arbeidet med å utarbeide kriterier. Vurderingskriterier avdekker muligheter og begrensninger ved eksisterende terminologier. Hittil har det ikke vært utarbeidet slike kriterier i Norge. 10 kriterier ble valgt og prioritert. Underveis har rådet har fått innspill fra nasjonale og internasjonale eksperter. 

Rådets vurderingskriterier >>

Følgende terminologier ble vurdert: 
Systematised Nomenclature of Medicine - clinical terminology (SNOMED CT) (ikke oversatt)
ICF: Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemning og helse ICF
International Classification in Nursing Practice (ICNP)
North American Nursing Diagnosis Association (NANDA)
Nursing Interventions Classification (NIC)
Nursing Outcome Classification (NOC)
Clinical Care Classification (CCC)

Når rådet vurderte den enkelte terminologi opp mot vurderingskriteriene fikk ICNP høyest score.
 
Begrunnelsen
ICNP er en fleksibel referanseterminologi som eies av ICN og det er store påvirkningsmuligheter for brukerne. Terminologien inneholder begreper som brukes i forskjellige deler av sykepleiepraksis, på tvers av spesialiteter, språk, land og kulturer. Begrepene er definert på laveste nivå, det vil si knyttet til den enkelte term. Dette er til stor forskjell fra NANDA, NIC og NOC hvor definisjonen er knyttet til utsagn (det vil si diagnose eller intervensjon). Det er mulig å legge inn synonymer i oversettelsesprosessen, noe som gjør den brukervennlig, både for pasienter og for helsepersonell. I den norske oversettelsen er det lagt til mange synonymer. Det er også svært viktig at ICNP er bygget for bruk i EPJ systemer, i motsetning til ICF, NANDA, NIC og NOC. ICNP er en referanseterminologi som tar opp i seg NANDA, NIC, NOC og CCC, slik at hvis noen sykehus skulle velge å fortsette å benytte NANDA og NIC så er dette mulig forutsatt at ICNP ligger som plattform i EPJ-systemet. 

Et annet avgjørende poeng er at ICNP er nylig blitt medlem i paraplyorganisasjonen WHO Familiy of International Classifications, sammen med ICD10 og ICF. ICN samarbeider med Verdens Helse Organisasjon (WHO), blant annet ved å utvikle et sett kataloger for oppfølging av behandling. 

I versjon 1.1 er det utviklet kataloger som kan brukes til å sette sammen et sett av sykepleiediagnoser og tiltak for praksissituasjoner og for utvikling av veiledende sykepleieplaner. 

Eksempel på katalog >>

Rikshospitalet har også vurdert tilgjengelige terminologier og kommet frem til samme konklusjon som terminologirådet.

Dette er en modig og gjennomtenkt anbefaling som vil bidra til bedre og sikre helsetjenester i fremtiden.

Informasjon om ICNP >>

For ytterligere informasjon om ICNP og terminologier, kontakt Kathy Mølstad.