Virksomhetsoverdragelse

Av NSF

Med virksomhetsoverdragelse menes overføring av virksomhet eller del av virksomhet til en annen innehaver som følge av overdragelse. Med overdragelse menes her overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen.

 1. Hva er en virksomhetsoverdragelse?
  En virksomhetsoverdragelse foreligger der en virksomhet har bestemt at hele eller deler av driften skal overdras til annen virksomhet. I slike situasjoner er det en egen lovregulering av hvordan arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår skal ivaretas. Denne reguleringen fremgår av arbeidsmiljøloven kapittel 16, der vilkårene for om det er en virksomhetsoverdragelse også fremgår i § 16-1.

  Dersom det er uenighet om overdragelsen innebærer en virksomhetsoverdragelse må medlemmet/tillitsvalgt ta kontakt med sitt fylkeskontor for å få videre rådgivning og bistand.

  Særskilt om tillitsvalgtes oppgave
  Det er viktig at tillitsvalgt sørger for å dokumentere all informasjon som blir gitt i denne prosessen. Det må kreves at protokoll/referat skrives fra drøftingsmøtene. All skriftlig dokumentasjon som blir formidlet må bli tatt vare på i tilfelle det blir tvist om hva som er lovet i prosessen i etterkant. Gis det konkrete lovnader om lønns- og arbeidsvilkår eller andre rettigheter, må det sørges for at dette bekreftes skriftlig.

  Tillitsvalgt må sørge for snarest mulig å få oversikt over hvordan arbeidsgiver planlegger å gi info til de ansatte, og samtidig planlegge særskilte medlemsmøter i prosessen. Ofte vil det være hensiktsmessig å arrangere et medlemsmøte rett etter et allmøte slik at medlemmene kan stille mer detaljerte spørsmål.

  Har ikke virksomheten tillitsvalgt fra NSF, anbefaler vi at medlemmene tar kontakt med fylkeskontoret for å få nødvendig bistand fra forbundet.

 2. Regulering av virksomhetsoverdragelse

  Ved virksomhetsoverdragelser er arbeidsgiver pliktig til å sørge for informasjon om prosessen og drøfte dette med arbeidstakerne. Kravet til informasjon og drøfting ligger i AML. §16-5 og §16-6, i tillegg til utfyllende reguleringer i hovedavtalene på de ulike tariffområder. Tillitsvalgte skal informeres så tidlig som mulig for å kunne ivareta sine medlemmer.

  Flere av våre hovedavtaler gir også utvidede bestemmelser om medbestemmelse ved virksomhetsoverdragelse som følge av konkurranseutsetting, blant annet hovedavtalen mellom NHO og NSF kapittel 9 og hovedavtalen mellom Virke og NSF del A kapittel 10

 3. Ivaretagelse av medlemmenes arbeids- og lønnsvilkår

  Rettigheter etter arbeidsavtalen
  Arbeidstakers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtalen eller arbeidsforholdet hos tidligere arbeidsgiver overføres til den nye arbeidsgiveren i henhold til arbeidsmiljøloven § 16-2 nummer 1. Avtalte ansettelsesvilkår som f.eks. lønn, telefongodtgjørelse, reise og diett, mv fortsetter uendret hos ny arbeidsgiver. Muntlig avtalte vilkår overføres også til ny arbeidsgiver. Dette kan f.eks være avtale om hjemmekontor eller en spesielt tilpasset arbeidstid.

  Den nye arbeidsgiveren kan således ikke ensidig endre innholdet av arbeidsforholdet.

  En arbeidstaker kan ikke sies opp på grunnlag av en virksomhetsoverdragelse alene. Bortfaller arbeidsoppgavene på grunn av at en virksomhet overdras, så kan dette imidlertid utgjøre et saklig grunnlag for oppsigelse.

  Rettigheter etter tariffavtaler
  Med tariffavtaler menes alle kollektive avtaler, herunder sentrale og lokale særavtaler.

  Ny arbeidsgiver blir iht. arbeidsmiljøloven § 16-2 bundet av tariffavtale dersom det ikke innen tre uker etter overdragelsen gis melding til den annen part i avtalen om at ny arbeidsgiver ikke ønsker å være part i avtalen.

  Pensjonsrettigheter
  Arbeidstakerens rett til videre opptjening av alders-, etterlatte- og uførepensjon i henhold til kollektiv pensjonsordning overføres til ny arbeidsgiver i henhold til arbeidsmiljøloven § 16-2 nr.3.

  Ny arbeidsgiver kan imidlertid velge å gjøre allerede eksisterende pensjonsordninger gjeldende for de overførte arbeidstakerne. Dette innebærer i praksis at arbeidstakerne får ny pensjonsordning hos ny arbeidsgiver.

  Avtalefestet pensjon (AFP) overføres imidlertid ikke på samme måte fordi dette er en rettighet som ikke er opptjent på overgangstidspunktet, men kun er en fremtidig rettighet i tariffavtalen. Videreføres tariffavtalen vil også retten til AFP videreføres.

  Andre rettigheter
  Individuelle rettigheter som er inntatt i personalhåndbok eller reglement (og som ikke er regulert i den individuelle arbeidsavtalen eller i tariffavtalen/særavtalen) overføres ikke. De tillitsvalgte bør drøfte muligheten for å få slike rettigheter hos den nye innehaveren.

  Ansiennitet
  Rettigheter som følger av ansiennitet vil som hovedregel overføres til det nye arbeidsforholdet.