Sykepleiermangel på NRK

Alvorlig sykepleiermangel

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 30.03.2016

Sykepleiere er den yrkesgruppen det er størst mangel på i Norge. Det viser Navs arbeidskraftundersøkelse. I fjor manglet landets helsetjeneste 2.350 sykepleiere og 200 spesialsykepleiere. Det viser en fersk NOVA-rapport om sykepleiermangelen i landet. Den er basert på informasjon fra Statistisk Sentralbyrå, Nav og KS. SSB har beregnet et underskudd på 28.000 sykepleiere i 2035.

Sykepleiermangelen merkes daglig. Det er for få sykepleiere både på sykehjem og i hjemmesykepleien. Pasientene er sykere og skrøpeligere enn før. Det krever økt kompetanse. Både Riksrevisjonen og Helsetilsynet har vist til at Samhandlingsreformen ikke har gitt ønskede resultater på grunn av manglende kompetanse og kapasitet i helsetjenesten. Derfor trenger vi flere sykepleiere, spesialsykepleiere og helsefagarbeidere.

 

Stor arbeidskraftreserve

Mange sykepleiere blir uføre før oppnådd pensjonsalder. Gjennomsnittlig avgangsalder for sykepleiere er 57 år. Halvparten av sykepleierne jobber deltid. Og over 10.000 sykepleiere jobber i andre sektorer enn helse- og omsorg. Denne arbeidskraftreserven utgjør til sammen 25.000 sykepleierårsverk.

Skal kommunene rekruttere og beholde sykepleiere, må de gjøre noe med lønns- og arbeidsvilkårene. Det er helt avgjørende for pasientene som trenger sykepleie og behandling i kommunene i dag og årene fremover. Derfor har NSF krevd et sykepleierløft med konkrete tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere nå og i fremtiden.

Les mer om sykepleiermangelen;  https://www.nsf.no/vis-artikkel/2883354/17036/Alvorlig-sykepleiermangel

Se NRK Dagsrevyens sak om sykepleiermangelen 27. mars; http://www.nrk.no/norge/stor-sykepleiermangel-i-norge-1.12872546

Og her kan du lese om NSFs sykepleierløft; https://www.nsf.no/vis-artikkel/2852871/17036/Sykepleierloftet