Pensjon
Illustrasjonsbilde.

Bedre pensjonsrettigheter for sykepleiere i Incita og Aleris Ungplan & BOI

Av NSF, 10.10.2016

Nesten 100 sykepleiere får bedret sine pensjonsrettigheter etter at Pensjonsordningen for sykepleiere v /KLP saksøkte disse institusjonene for manglende oppfyllelse av sykepleierpensjonslovens krav til innmelding.

NSF samarbeider med KLP om å følge opp virksomheter som har sykepleiere ansatt og som faller inn under omfangsbestemmelsen i sykepleierpensjonslovens § 1. Sakene mot Incita og Aleris er et resultat av dette arbeidet.

Innvendingene fra virksomhetene mot at de var omfattet av sykepleierpensjonsloven var blant annet knyttet til hvilken type avtaler institusjonene hadde med det offentlige.  Retten kom til at det var «ingen tvil om at institusjoner som har inngått avtaler med kommuner om å yte tjenester for kommuner er omfattet av loven, uavhengig av hvilken type avtaler som er inngått".

Det ble også hevdet fra institusjonene at ny helse og omsorgstjenestelov som fra 2012 inkluderer sosialtjenester, ikke hadde til hensikt å gi pensjonsrettigheter til sykepleiere. Dette til tross for at sykepleierpensjonsloven ble endret nettopp for å inkludere ny helse og omsorgstjenestelov. Dette ble de heller ikke ble hørt med av tingretten.

To administrative ansatte ble ansett å falle utenfor loven da deres arbeid ikke hadde nok innslag av helse og omsorgsvirksomhet. Retten uttalte om disse: «….stillinger som innehar administrasjon av helse og omsorg som bare en ubetydelig del av sin virksomhet. Disse kan neppe anses å være knyttet til helse og omsorgsvirksomheten»

NSF er svært fornøyd med tingrettens konklusjoner. For den enkelte sykepleier betyr innmeldingen i sykepleierordningen at de går fra en minimums innskuddspensjon hvor arbeidsgiver betaler 2 % i pensjonspremie – til en ytelsesordning hvor samlet premie er om lag 20 % og hvor pensjonsytelsene er langt bedre, blant annet med livsvarige ytelser, uførepensjon og særaldersgrenser. Arbeidsgiverne må betale pensjonspremie 3 år tilbake i tid. Dommen avklarer rettstilstanden for denne type virksomheter og kan bidra til at flere sykepleiere blir innmeldt.

Incita og Aleris Ungplan & BOI ble idømt saksomkostninger på om lag 2 millioner kroner. Dommen er ikke rettskraftig. Ankefrist er 1 mnd. Om du har spørsmål om dommen gjelder deg, kontakt ditt fylkeskontor.