valg i KPHR

Valg av ny hovedtillitsvalgt i klinikk for psykisk helse og rus

Av Live Bergflødt Gusfre, 14.03.2017

Medlemmer av Norsk Sykepleierforbundet som er ansatt i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken vil i dag motta stemmeseddel på e-post for å kunne avgi elektronisk stemme på ny hovedtillitsvalgt for klinikken. Her kan du lese presentasjon av de to kandidatene.

Terje Sandbo

Bakgrunn og erfaring:
Mange års erfaring som psykiatrisk sykepleier både Lier og Blakstad, akutt og sikkerhetspsykiatri. Lang erfaring som leder. Sist leder av Akutt 3 på Lier siden 2007. Ledet etableringen av denne seksjonen sammen med de ansatte frem til å bli en velfungerende akuttseksjon. Denne ble i 2013 overført til Drammen DPS som i dag er deres akutte døgntilbud. Jeg var med å planlegge  dette akuttilbud som det fremstår i dag. Gjennom 2 år satt jeg  i stab som spesialrådgiver hos avdelingssjef  Heidi Taksrud og jobbet spesifikt med sammenslåing av Lier – Blakstad, herunder et tett samarbeid med de tillitsvalgte. Jeg kan omstilling  og vet hvor krevende dette er både som ansatt og leder. Omstillingsavtalen er et omfattende avtaleverk som jeg ønsker å hjelpe medlemmene med å forstå.  

Motivasjon for å stille til valg:

Jeg ønsker/vil sørge for at informasjon ut til medlemmene blir bedre enn den er i dag . I en tid der store krevende omstillingsprosesser står i kø i Klinikk for Rus og Psykiatri, ønsker jeg som HTV på vegne av NSF`s medlemmer å kunne komme nærmere der viktige valg tas for fremtiden. Både på organisasjon og fag.Omstilling er krevende. De går fort og jeg mener det er avgjørende at NSF har HTV på plass med rett kunnskap og erfaring. Min erfaring tilsier at det foreligger et stort informasjonsbehov  og et stort behov for hjelp til å kunne orientere seg i de ulike prosessene. 

Dette brenner jeg for:

Formidling, informasjon, tydelighet, og etablerte sannheter skal utfordres!  HTV skal bygge broer og invitere til samarbeid Det være seg mellom de ulike DPS`ene i klinikken, avdelingene i mellom, ansatte og ledelse og de ulike fagforeningene imellom. Jeg er opptatt av sykepleieres rammebetingelser. Arbeidsgiver jobber mye med å implementere nye arbeidsplaner/ turnus ordninger som ikke nødvendigvis gagner sykepleiere som gruppe. Dette må overvåkes kritisk og spørsmål må stilles!
Jeg ønsker å fremstå som en HTV der jeg i samarbeid med de plasstillitsvalgte  vil tilstrebe  at medlemmene opplever at deres kontakt blir møtt og ivaretatt på en strukturert måte. Jeg er nysgjerrig på folk og god på å møte ulike mennesker. Min tidligere arbeidserfaring fra salg og markedsføring har styrket meg i dette.

 

Hilde Steen (Tidligere Steen-Jørgensen)

Bakgrunn og erfaring:

Jeg har lang erfaring som plasstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt i Vestre Viken og Klinikk for psykisk helse og rus. Som utdannelsesbakgrunn har jeg i tillegg til en cand.mag grad fra Universitetet i Trondheim/Oslo og grunnutdanning i sykepleie, videreutdanning i kardiologi og psykisk helse.

Jeg har jobbet i flere år ved Bærum Sykehus tilknyttet medisinsk avdeling, samt som sykepleier på både Blakstad og Lier Sykehus (sistnevnte sted er nåværende arbeidsplass).

Motivasjon for å stille til valg:

Jeg stiller til valg som hovedtillitsvalgt fordi jeg mener jeg har noe positivt å tilføre klinikken. Det er stadige endringer i klinikken vår, og det å ha et godt fungerende tillitsvalgtsapparat i denne tiden er svært viktig. Jeg har stått i flere store omstillinger som hovedtillitsvalgt i klinikken i perioden før Tom Frost, og jeg har inngående kjennskap til lov- og regelverk i omstillingsprosesser. Ivaretagelse av det enkelte medlem anser jeg å være svært viktig. Omstilling fører lett til usikkerhet for den      enkelte ansatte,videre behandlingstilbud, økonomi med mer.

Dette brenner jeg for:

Jeg brenner for retten til full fast stilling for de som ønsker det. Det er også svært viktig at sykepleiere skal kunne utøve faget på arbeidsplasser som tilrettelegger for videreutdanning og høy faglig standard. Det at sykepleiere skal kunne jobbe under gode arbeidsforhold med gode turnusplaner burde være den største selvfølge for alle! Jeg er svært opptatt å møte konkrete problemstillinger som medlemmene reiser, og dette med faglighet, bemanning og høyt arbeidspress er etter min erfaring noe som berører mange. Jeg er godt kjent i klinikken fra tidligere, og var med som klinikktillitsvalgt siden oppstarten av Vestre Viken Helseforetak.

For videre presentasjon av meg henviser jeg til villighetserklæringen jeg har skrevet.

Godt valg!