Rapport utdanningsledelse i sykepleierutdanningen
HIOA Rapport 2016 nr 9

Utdanningsledelse: «Alt er like viktig»

Av Lise Færevaag, 24.03.2017

Utdanningsledelse er et viktig virkemiddel i arbeidet med utdanningskvalitet.Et prosjekt gjennomført i 2016 av senter for profesjonsforskning (SPS) ved HiOA på oppdrag for Norsk Sykepleierforbund, resulterte i rapporten "Utdanningsledelse i sykepleierutdanningen".

Hensikten med prosjektet var å få mer kunnskap om utdanningsledelse i sykepleierutdanningene og hvordan utdanningskvaliteten kan styrkes.

-          Rapporten gir mange viktige opplysninger. Det er liten tvil om at lederoppgavene i de store sykepleierutdanningene er veldig krevende, og veldig viktige. Nå ligger St. melding  16  «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» til behandling i Stortinget. Det er tid for å gjøre grep som bedrer muligheten til å utøve god utdanningsledelse. Det er noe av det viktigste som kan bidra til kvalitet i sykepleierutdanningen, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Hovedspørsmålene var: sentrale faktorer for god utdanningsledelse, sentrale områder for videreutvikling av utdanningsledelse for sykepleierutdanningene, og tiltak som kan styrke utdanningsledelse. 

Prosjektet omfatter fire delstudier: litteraturstudie, organisasjonsstudie, elektronisk survey og kvalitative intervju.

Resultat: Studielederrollen er svært kompleks og krevende og fremstår som overbelastet og uavklart. Dette går på bekostning av arbeidet med helhet og sammenheng, kvalitetssikring og videreutvikling av studieprogrammene. Rekruttering til stillingene er vanskelig, og løses ofte ved at fagpersoner føler seg forpliktet til «dugnadsinnsats». Tilbud om lederutviklingsprogram knyttet til denne viktige posisjonen er fraværende de fleste steder.

Konklusjon: Å sikre kvalitet og relevans i sykepleiefaglig utdanning krever strategisk satsing på utdanningsledelse. Ledertalenter må identifiseres og skoleres. Ledere i sykepleierutdanningene bør ha forskningskompetanse slik at utvikling av utdanningene sikres. Pedagogikk- og fag didaktisk kompetanse må inngå i kravene til utdanningsledelse. Ansvarsområde og kontrollspenn må tydeliggjøres.