Vant fram.
Sykepleiere i Incita og Aleris skulle vært innmeldt i sykepleieordningen, slår ny dom fast.

Ny seier i pensjonssak

Av NSF, 05.04.2018

Etter ny pensjonsdom i Lagmannsretten slås det fast at også ledere i Incita og Aleris Ungplan & BOI skal meldes inn i sykepleierordningen.

I 2016 slo Oslo Tingrett fast at nærmere 100 sykepleiere skulle ha vært innmeldt i Sykepleierordningen i KLP og dømte arbeidsgiver til etterinnmelding. Vi skrev om saken her:

https://www.nsf.no/vis-artikkel/3097936/10514/Bedre-pensjonsrettigheter-for-sykepleiere-i-Incita-og-Aleris-Ungplan-&-BOI

Saken ble anket til Lagmannsretten av Incita og Aleris Ungplan & BOI. Dom falt 22 mars 2018 med samme resultat som i tingretten, det vil si full seier til sykepleierne.

I tillegg slår lagmannsretten fast at Incita har plikt til å melde inn to ledere som tingretten kom til falt utenfor loven.

Lagmannsretten uttaler: «Alle som tjenestegjør innen fagfeltet helse og omsorg hos Incita og Aleris vil etter lagmannsrettens syn være omfattet av pensjonsordningen, uavhengig av om de driver pasientrettet eller administrativ virksomhet.»

Det er Pensjonsordningen for sykepleiere som har ført saken på vegne av sykepleierne. Incita og Aleris er dømt til å betale saksomkostninger til Pensjonsordningen for sykepleiere med til sammen mer enn 3 millioner kroner for begge rettsinstanser.

NSF er svært fornøyd med lagmannsretten konklusjoner. Med denne klare dommen får en ryddet også i flere andre saker som har ventet på rettslig avklaring. Dommen ble 30. april anket til Høyesterett.

NSF samarbeider med KLP om å følge opp virksomheter som har sykepleiere ansatt og som faller inn under omfangsbestemmelsen i sykepleierpensjonslovens § 1. Sakene mot Incita og Aleris er et resultat av dette arbeidet.

Om du har spørsmål om dommen gjelder deg, kontakt ditt fylkeskontor.