Linda Lavik

Sykepleiere erstattes av ufaglærte

Av Linda Lavik, 11.07.2018

NSF Buskerud har for fjerde året på rad kartlagt planlagt og faktisk bemanning i pleie og omsorg i flere kommuner i Buskerud. Også i år viser tallene at ledige sykepleiervakter i stor grad erstattes av ufaglærte.

Ledige sykepleiervakter erstattes i hovedsak med ufaglært personell

13 av NSF Buskeruds hovedtillitsvalgte har i ukene 10 og 11 i år kartlagt planlagt og faktisk bemanning på et stort antall ulike enheter i sine respektive kommuner. Dette for å fastslå om det er noen forskjell mellom planlagt og faktisk bemanning.

NSF Buskerud har gjort noenlunde tilsvarende kartlegginger de foregående tre år. Karleggingen i år er utvidet til å gjelde helsefagarbeidere, ufaglærte og annet helsepersonell med treårig høgskole utdanning, i hovedsak vernepleiere.

Samlede tall for disse to ukene er at av 4309 planlagte sykepleiervakter, så var det sykepleiere i kun 3561 av dem. Det manglet altså sykepleier i 748 vakter, eller 17,4 % av vaktene. Dette er om lag samme resultat som de tidligere år vi har kartlagt.

Tallene våre viser at det også mangler helsefagarbeidere. Av 6988 planlagte helsefagarbeidervakter, ble 6641 av dem dekket opp med helsefagarbeidere. En mangel på minst 347 vakter, eller 5 %.

I perioden var det planlagt med 1762 vakter for ufaglærte, mens det faktiske tallet var 3135. Et antall som er 1373 flere vakter eller 77,9 % flere enn planlagt.

Andre grupper er her stort sett vernepleiere. Tallene er så vidt lave at vi ikke har vurdert dette nærmere.

Resultatene viser at når det mangler sykepleiere av ulike årsaker som ledige stillinger, sykefravær, permisjoner og annet, så erstattes de planlagte sykepleiervaktene hovedsakelig med ufaglært personell *. Det samme ser ut til å være tilfelle med de ledige helsefagarbeidervaktene.

Tabellen nedenfor viser avvik i prosent for sykepleiervakter i den enkelte kommune som deltok i Buskerud:

HTV-område % Avvik sykepleier
Kongsberg kommune -28,97 %
Modum kommune -25,90 %
Flå kommune -21,90 %
Røyken kommune -20,30 %
Øvre Eiker kommune -19,40 %
Hol kommune -17,20 %
Hurum kommune -16,80 %
Drammen kommune -15,10 %
Sigdal kommune -15,10 %
Flesberg kommune -8,20 %
Nore og Uvdal kommune -3,60 %
Ål kommune -2,90 %
Rollag kommune 6,90 %

 

Står andel vakter som er planlagt til sykepleiere i forhold til behovet som samhandlingsreformen krever?

Utfra tallene i undersøkelsen er det stor variasjon i fylket hvor stor andel av den planlagte bemanningen som er satt av til sykepleierkompetanse, se tabell:

 

             

Kommunene Rollag, Sigdal og Flesberg planlegger med sykepleiere i kun en femtedel av den totale bemanningen i pleie og omsorg. I motsetning til disse, planlegger Ål kommune med godt over 40 % sykepleiere av den totale bemanningen. Ål er også den kommunen som i størst grad erstatter ledige sykepleiervakter med sykepleiere, og ser ut til å være en kommune som har fokus på faglig forsvarlighet og kompetanse. 

Gjennomsnittlig i Buskerud består den totale planlagte bemanningen i pleie og omsorg av om lag 1/3 sykepleiere. Norsk Sykepleierforbund er bekymret for at denne andelen er for lav sett i forhold til det behovet pasientene i pleie og omsorgstjenesten i kommunene har. Det er forventet at kommunene skal ha akutt plasser til både fysisk og psykisk syke. Kommunene skal også ta imot pasienter fra sykehuset hvor diagnosen er avklart og behandling er iverksatt, og fortsette behandlingen enten i sykehjem eller i pasientens hjem.

Undersøkelsen viser at den reelle sykepleierbemanningen er enda lavere enn den planlagte, da en stor andel av de ledige sykepleiervaktene erstattes med personell med lavere eller ingen helsefaglig kompetanse. Med tanke på at kartleggingen er gjort i «normal» uker uten røde dager og stor ferieavvikling, så vil den faglige kvaliteten bli enda mer sårbar i forbindelse med sommerferieavviklingen. 

Norsk Sykepleierforbund Buskerud oppfordrer ledere i pleie og omsorg og kommunepolitikere til å se på bemanningssituasjonen i egen kommune i dialog med de tillitsvalgte, for å finne gode løsninger. 

Sykepleiermangelen er økende, og det er på tide å ha fokus på å rekruttere og beholde kompetanse. Det er viktig å bygge opp gode fagmiljøer med mulighet for utvikling. Eller så vil vi minne om at sykepleiere er som de fleste andre, et skikkelig lønnsløft er et godt virkemiddel! 

I vedlegget «Samlede resultater av kartlegging planlagt og faktisk bemanning i Buskerud 2018» ligger resultatene fra den enkelte av de 13 kommunene i Buskerud hvor kartleggingen er gjennomført i hele eller deler av pleie og omsorgstjenesten. 

Er det spørsmål til undersøkelsen, ta kontakt med fylkesleder Linda Lavik, på epost: buskerud@nsf.no eller tlf: 99402409.

*Ufaglært personell: Personell uten helsefaglig utdanning og personell under utdanning, som helsefaglærlinger og sykepleierstudenter, som er leid inn som en del av grunnbemanningen.