Helsestasjon

Tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Søknadsfrist 14. januar. Søknader fra kommuner som tilbyr praksisplasser til helsesykepleier og jordmor under utdanning vil bli prioritert. Det samme vil kommuner som har benyttet de frie midlene til å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten og/eller som har betydelige levekårsutfordringer.

Målet med tilskuddet på tilsammen 426 millioner kroner er å styrke og utvikle kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste.

Tilskudd skal benyttes for å gjennomføre en styrking av tjenesten. Dersom det kommer fram at kommuner kutter i eksisterende årsverk/ stillinger samtidig som de får tilskuddsmidler, kan det føre til at tilskudd kreves tilbake.

Kommunen skal legge til rette for at tjenesten og personell blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter. Det innebærer at riktig og tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenesten. Bemanning i tjenesten er forskriftsfestet. Fra 1. januar 2018 vil det legges til et nytt andre ledd i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 hvor lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesykepleier omtales som kjernekompetanse for at kommunen vil kunne oppfylle sitt ansvar etter § 3-1. Tjenesten kan også tilsette annen kompetanse ved behov, herunder, psykolog, ergoterapeut og andre yrkesgrupper med pedagogisk, sosialfaglig, tverrfaglig eller tverrkulturell kompetanse. Jordmor skal være tilknyttet helsestasjonen i forbindelse med svangerskapsomsorgen og barselomsorgen.

Helsedirektoratet prioriterer søknader som styrker tjenester gjennom økt bemanning. Regelverket åpner i tillegg for finansiering av digitale tjenester som direkte øker tilgjengeligheten i tjenesten. Digitale løsninger som informerer om tjenesten, senker terskelen for at brukerne tar kontakt og/eller forenkler prosessen for bestilling, avbestilling og flytting av timer vil for eksempel kunne vurderes finansiert gjennom ordningen. Det forutsettes at digitale prosjekter legger til rette for nasjonal utbredelse og viser tydelig til samarbeid med andre kommuner/aktører som har utarbeidet tilsvarende løsninger eller som har identifisert tilsvarende behov.

Les mer om tilskudd og søknadsprosess her

Når det gjelder midler som er tildelt kommunene gjennom de "frie" inntektene i statsbudsjettet kan du lese her.