Stortinget

Seks viktige innspill

Av NSF, 25.10.2019

Norsk Sykepleierforbund har deltatt på seks høringer i forbindelse med statsbudsjettet. Her kan du lese notatene som har blitt sendt frem til de respektive stortingskomiteene.

Finanskomiteen
Helse- og omsorgstjenestene står overfor store utfordringer i årene fremover med befolkningsvekst, flere eldre og flere mennesker med kroniske lidelser. Helse- og omsorgstjenesten må utvikles og omstille sine tilbud for å møte dette. Helse- og omsorgstjenestenes rammer er helt avgjørende om vi skal lykkes med å utvikle en tjeneste som kan dekke befolkningens behov og som er i samsvar med utfordringsbildet skissert i den siste perspektivmeldingen. Det er allerede nå stor mangel på sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre både i spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og behovet vil ifølge SSB øke.

Notatet er vedlagt.

Helse- og omsorgskomiteen
NSF mener satsningen på sykehusene og veksten i de frie inntektene til kommunene ikke er tilstrekkelig til å møte dagens behov i helse- og omsorgstjenesten, og til å utvikle tjenesten for framtiden. NSF mener prioriteringene i statsbudsjettet mellom sektorer ikke er i tråd med å utvikle en bærekraftig velferdsstat. Sykepleietjenesten er under voldsomt press og det er stor mangel på kvalifiserte sykepleiere.

Notatet er vedlagt.

Arbeids- og sosialkomiteen
Arbeids- og sosialkomiteen sitter med en av nøklene til hvordan helse- og omsorgssektoren kan få utviklet sine tjenester i samsvar med utfordringsbildet skissert i den siste perspektivmeldingen. Det er allerede nå stor mangel på sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre både i spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og behovet vil ifølge SSB øke.

Notatet er vedlagt.

Familie- og kulturkomiteen
Regjeringen fortsetter å svekke arbeidet med kjønnslikestilling i Norge. Forslaget til statsbudsjett legges fram uten noen satsninger på de strukturelle utfordringer som ligger til grunn for det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og som får store konsekvenser for kvinner. NSF vil understreke viktigheten av å se sammenhengene mellom arbeidslivs- og velferdspolitikk, familiepolitikk og likestillingspolitikk. I arbeidet for å motvirke barnefattigdom mener vi tiltak for likelønn og heltidskultur er av stor betydning, da langt flere kvinner enn menn er aleneforsørgere.

Notatet er vedlagt.

Kommunal og forvaltningskomiteen
Finansieringen av de kommunale helse- og omsorgstjenestene settes av de rammene regjeringen legger for kommuneøkonomien, herunder statlige stimuleringstiltak indirekte rettet mot kommunal tjenesteutvikling. Det er et meget stramt opplegg regjeringen legger opp til for 2020. Innføringen av normtall i skoler og barnehager bidrar til at veksten ikke vil komme i helse- og omsorgstjenestene. Det betyr innstramminger og dermed ytterligere press på de allerede alt for få sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre.

Notatet er vedlagt.

Utdannings- og forskningskomiteen
Sykepleiere har en sentral og avgjørende rolle og betydning i helsetjenesten, både i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Tilstrekkelig kapasitet og kvalitet i sykepleierutdanningene både på bachelor-, master- og ph.d.-nivå er dermed avgjørende for en god helsetjeneste.

Notatet er vedlagt.