Sentralt fagforum utlyser midler til Fagutvikling 2020

Av Charlotte Bakken Heltne, 15.01.2020

Velkommen til å søke midler til fagutviklingsprosjekter i 2020 for alle faggruppemedlemmer i NSF. Søknadsfrist er 13.03.2020.

Kriterier for tildeling:
Formål: 
Formålet med ordningen er å bidra til planlegging og gjennomføring av faglige utviklingstiltak i faggruppenes regsi som ikke inkluderer utviklingstiltak og prosjekter som NSF selv iverksetter. Avsetninger til det nevnte formål inngår som en del av forbundsstyrets årlige budsjettvedtak tilsvarende en ramme på NOK 1 million. 

Prosjektet skal bidra til planlegging og gjennomføring av faglige utviklingstiltak i faggruppens regi som ikke inkluderer utviklingstiltak og prosjekter som NSF selv iverksetter. 


Faglige kriterier:
Prosjektet skal være innenfor landsmøtevedtatte (2019-23) innsatsområder og/eller den enkelte faggruppes innsatsomrpder. Prosjektet/utviklingstiltaket det søkes støtte til skal ha et sykepleiefaglig perspektiv. Dersom prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom arbeidsgiver og faggruppe må det framkomme hva som er de enkelte parters bidrag. Samarbeidsprosjekter mellom ulike faggrupper prioriteres. 

Generelle kriterier:
Enkeltmedlemmer og faggrupper kan søke. Der søker er en enkeltperson må vedkommende ha vært medlem i faggruppen i minimum 2 år. Det gis ikke tilskudd til dekning av lønnsmidler eller tapt arbeidsfortjeneste. Fagdager og kurs kan inngå som en del av prosjektet det skal søkes midler til. Den vedlagte søknadsmalen skal benyttes. Sluttrapport sendes til Sentral fagforum ved avslutning av prosjektet. Sentralt fagforum kan synliggjøre resultater av prosjektet. 

Alle søknader skal først anbefales og prioriteres av styret i faggruppen. Den vedlagte søknadsmalen skal benyttes. Søknadsfrist er 13.mars 2020. Tildeling av fagutviklingsmidler vil foretas av Sentralt fagforum AU i mai.