Linda Lavik

Pass på helsepersonellet i Korona-tider

Av Linda Lavik, 22.03.2020

Det er store krav til sykepleiere og annet helsepersonell i forbindelse med Covid-19. Mange får nye oppgaver, nytt ansvar og mer overtid. Sykepleierne stiller opp, men finnes det en grense?

Sykepleiere og jordmødre er vant til å stå på for pasientene og arbeidsstedet sitt. Det er et høyt tempo, og mange steder er det lav grunnbemanning i forhold til de oppgavene som skal løses. I den situasjonen vi står i akkurat nå, kommer dette enda tydeligere fram. Jeg er uansett imponert over kommuner og sykehus som på kort tid, har rigget seg for å ta i mot pasienter med Korona-smitte. I rekordfart har det blitt planlagt nye avdelinger for å ta i mot den nye pasientgruppen, eller for å beskytte pasienter som ikke er smittet. Dette krever ekstra mye av lederne våre. I kommuner og sykehus har vi gode ledere. De har til vanlig et stort arbeidsområde og ofte alt for mange ansatte å følge opp. Det er ikke uvanlig å ha 50-100 ansatte per leder. At de i tillegg til å ha stort lederspenn, også leder en tjeneste som går 24 timer i døgnet i 7 dager, er ekstra krevende. Det skal leveres faglig forsvarlige tjenester hele døgnet, hele uken og hele året. Det er ingen unntak for ferier og høytider. Det sier seg selv at ledelse også er mer krevende med den nye pandemien. Og vi trenger tydelige ledere nå, enda mer enn til vanlig.

Alle i helsetjenesten merker at det stilles store krav nå. Smitteforebyggende tiltak må følges, og mange opplever at pasientene og befolkningen er mer urolige. En del av helsepersonellet er i karantene, og dermed er det færre på jobb. Men heldigvis er det er mange som stiller opp. De som jobber deltidsstilling, får tilbud om å jobbe mer. Pensjonerte sykepleiere får jobbe så mye de kan. Sykepleierstudentene stiller opp og praksisstudiene blir både jobb og læring. Vi har mange som bidrar, og det er ekstra viktig nå. Men det er likevel de kjente sykepleierne, helsefagarbeiderne, legene og lederne som må ta det største ansvaret. De som strekker seg langt til vanlig, fordi noen er syke eller fordi stillinger er ledige, er de samme som vi ber stille opp nå. Sykepleiere strekker seg vanligvis langt for sykehuset sitt, og for kommunen sin. Vi vil at tilbudet skal være bra, og vi vet konsekvensene av at vi er en sykepleier mindre. 

Noen arbeidssteder har fått større utfordringer enn andre. På kommunens legevakter og i akuttmottakene på sykehusene, er det ekstra stort arbeidspress nå. Mange jobber lange vakter, dobbeltvakter og mye ekstra både for å ta seg av økt pasientmengde og for å sørge for at smitten ikke spres.

Partene sentralt har inngått avtaler om utvidet arbeidstid, mer overtid og at arbeidsplanene kan endres på kort varsel. Grunnlaget for å eventuelt ta i bruk den nye avtalen, er å sikre tilstrekkelig personell og forsvarlige tjenester under den pågående Koronaepidemien. Behovet for å ta i bruk de nye avtalene, skal drøftes i det enkelte tilfelle med hovedtillitsvalgte. Vi må være klare til å ta i mot mange smitta pasienter både i kommuner og sykehus. Men det er viktig å vurdere nøye hvilke tiltak som er best. Vi må ikke ta i bruk alle virkemiddel med en gang. Denne situasjonen vil vare en stund. Vi vet ikke hvor lenge. Helsepersonellet skal stå løpet helt ut.

Ja det finnes en grense! NSF er veldig opptatt av å ta vare på sykepleiernes helse og velferd. Det er viktig at arbeidsbelastningen ikke blir for stor for den enkelte. Vi har et ansvar for forsvarlige ordninger som ivaretar helsen til de ansatte. Å ta i bruk lange vakter og kort hviletid mellom vaktene, må vurderes nøye. Vi må passe oss for å ta i bruk kortsiktige løsninger, som kan fungere i en kort periode, men som sliter ut folk på sikt. Vi må ta godt vare på sykepleierne, jordmødre og alle andre helsearbeidere nå i disse smittetider. De skal jobbe i en lang periode med ekstra utfordringer framover.

Noen medlemmer tar til orde for at lønn og overtidsbetaling er for lavt. Jeg er helt enig i det. Lønn er en av kampsakene til NSF. Lønnen til sykepleiere og jordmødre står ikke i forhold til kompetanse, ansvar og utdanning. Vi har dette med oss også nå, men vi er først og fremst opptatt av å løse den store krisen vi står i, og ikke å forhandle lønn akkurat nå. Men alt henger i sammen her- og NSF må sørge for at sykepleierne ikke bare klappes for, men også får uttelling i kroner og øre. Mangel på risikotillegg, lav overtidsgodtgjøring, og lave ubekvemstillegg blir ekstra synlig nå.

I en ekstraordinær situasjon som nå tar sykepleierne sitt samfunnsansvar og gjør det som kreves for å sikre befolkningen den helsehjelpen de trenger. Vi som er i NSF må i sammen med alle tillitsvalgte, ta vårt ansvar med å sikre forsvarlige ordninger for våre medlemmer. Det er våre medlemmer som står i frontlinjen nå og har behov for å bli tatt vare på.

Jeg vil oppfordre alle medlemmer til å ha god dialog med tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte. Du kan også ta kontakt med fylkeskontoret på e-post buskerud@nsf.no eller på telefon 99402409.