NSFs strategiske forskningsmidler. Utdanningsforskning og pasientsikkerhet er temaområder i 2018

Av NSF

NSF bevilger 5 millioner kroner til forskning i sykepleie årlig. Formålet er å stimulere til at flere sykepleiere tar doktorgrad eller får postdoktorstipend, samt å bidra til forskning på områder som er av strategisk betydning for NSF.

Søknadsfrist er 15. mars 2018 kl 12.00. Søknadskjemaet er nederst på siden.

NSFs strategiske forskningsmidler for 2018 utlyser ett PhD-stipend og ett postdoktorstipend. En av tildelingene øremerkes utdanningsforskning.

Prosjektansvarlig (søker) skal være en norsk forskningsinstitusjon (jf. Forskningsrådets definisjon og avgrensing av begrepet forskningsinstitusjon) med navngitte faglige og administrativt ansvarlige personer.  I tillegg må den faglige ansvarlige personen være sykepleier med doktorgrad og medlem i NSF.

Forskningsinstitusjonen som får tildeling, skal lyse ut PhD- eller postdoktorstillingen. Den som ansettes i stillingen må være medlem i NSF.  Midlene fra NSF går til dekning av Lønnskostnader til 1 PhD stipendiatstilling og/eller 1 postdoktorstilling i inntil tre år innenfor de tematiske områdene.

Tildeling skjer av Forbundsstyret i NSF på bakgrunn av innstilling fra den oppnevnte komiteen. Forbundsstyret har bestemt at komiteen har fem faste medlemmer. Forskningsinstitusjonen som mottar midlene må levere framdriftsrapport underveis, samt en sluttrapport.

Temaområder for 2018.

Norsk Sykepleierforbund utlyser ett ph.d.-stipend og ett postdoktorstipend knyttet til forskning:

  • i eller på sykepleierutdanning på alle akademiske nivåer eller
  • forskning knyttet til pasientsikkerhet.

Et av stipendene vil gis til utdanningsforskning, men det andre vil tildeles enten søkere innen pasientsikkerhetsforskning eller utdanningsforskning avhengig av kvalitet på prosjektet. Søkerne står fritt til å velge fokus innenfor temaene uavhengig av eksemplene i utlysningsteksten.

Utdanning

Sykepleierutdanning på bachelor-, videreutdannings-, master- eller doktorgradsnivå er områder som i liten grad har vært gjenstand for forskning. Det er behov for kunnskap om innholdet i utdanningene og hvordan relevant kunnskap innen utdanningenes tematiske områder formidles og tas imot. Videre vil det være behov for å undersøke i hvilken grad og på hvilken måte eksisterende, nye og planlagte utdanninger har relevans for pasienters, brukeres og pårørendes behov for sykepleie.

Pasientsikkerhet

Pasientsikkerhet står høyt på agendaen blant myndigheter og fagmiljø. Det nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet har satt temaet på agendaen, og en rekke tiltakspakker er utarbeidet av tverrprofesjonelle ekspertgrupper. Pasientsikkerhet fordrer at tjenestene er forsvarlige, er av god kvalitet og utøves av personer med relevant og riktig kompetanse.

Det er behov for forskning om pasientsikkerhet i sykepleietjenesten fra ulike perspektiver; pasienter og pårørende, sykepleiere og samarbeidende helsepersonell. Temaet kan studeres fra et faglig og et organisatorisk perspektiv – med fokus på arbeidsmiljø, kliniske prosedyrer eller pasient- pårørendeerfaringer. Problemstillingene er mange og ulike, noe som gir metodiske muligheter og utfordringer.

Forventet nytteverdi

Forskningsprosjekter innenfor de ovennevnte temaene skal frembringe ny kunnskap som kan bidra til å utvikle og underbygge sykepleierutdanning og pasientsikkerhet, og dermed sykepleietjenesten i tråd med studentenes/brukernes/pasientenes/pårørendes og samfunnets behov.

Prosjektene skal vurderes med hensyn til hvilken nytte resultatene fra prosjektene forventes å ha for utvikling av sykepleierutdanningene i et slikt perspektiv eller betydningen av kvalitet i sykepleiertjenesten i forhold til pasientsikkerhet.

Det vil bli lagt stor vekt på kvalitet (forskningsdesign og gjennomføringsevne) og nytteverdi (relevans, nytte for sykepleietjenesten, brukerinvolvering). Det bør fremkomme i søknaden hvorfor det er viktig å gjøre denne forskningen nå, hva bidraget vil være og hvordan prosjektet bygger på og videreutvikler eksisterende kunnskap. Det skal vises til relevante, systematiske kunnskapsoppsummeringer.

Krav til søknadene

Søker må bruke det elektronisk søknadskjemaet, hhv for søknad om ph.d.- og postdoktorstipend.

Vedlegg lastes opp i skjemaet.

Søknaden skal inneholde: prosjektbeskrivelse (maks 10 sider), CV (maks 5 sider) som lastes opp i en PDF-fil.

Eventuelle spørsmål sendes som e-post til forskningsmidler@nsf.no

 Søknadsskjema finner du her