Fag og forskning

Elektronisk helsekort for gravide

Jordmorforbundet NSF i møte med direktoratet for e-helse for å gi innspill til anbefaling om videre arbeid med elektronisk helsekort for gravide.

De reelle tallene for transportfødsler har vært underkommunisert i årevis!

Det har vært viktig for Jordmorforbundet NSF å få fram realitetene med korrekte tall for antall transportfødsler i Norge. Helseministeren og myndighetene har operert med helt andre tall enn de Jordmorforbundet NSF har funnet i Medisinsk Fødselsregister (MFR).

 

Helsedirektoratet utreder en bindende bemanningsnorm for jordmødre i helsestasjon- og kommunehelsetjenesten

Jordmorforbundet mener normtall for jordmortjenesten vil være viktig for å oppnå målet om et godt og likeverdig jordmortilbud for brukerne, uavhengig av kommunetilhørighet. Helse- og omsorgsdepartementet gav i 2016 Helsedirektoratet i oppdrag å utrede mulige løsninger for en bindende minimumsnorm i skolehelsetjenesten, og helsestasjonstjenesten.

NSF har vært på studietur til Sverige for å se på den svenske mødre-, barne- og familiehelsemodellen

Hanne Schjelderup leder jordmorforbundet NSF, Hanne Graarud Steien prosjektleder Jordmorsatsningen og seniorrådgiver Marit Stene Severinsen dro på studietur for å se på den svenske mødre, barne- og familiehelsemodellen, hvordan den er finansiert og høste erfaringer knyttet til dagens situasjon.

Jordmorforbundet NSF dokumenterer mangelfull oppfølging av faglige kvalitetskrav i fødselsomsorgen

Helseminister Bent Høie støtter Jordmorforbundet NSF i at det er nødvendig med dokumentasjon av at kvalitetskravet om en til en omsorg av jordmor til fødende fødende følges opp av helseforetakene. Helseministeren oppfordrer jordmødrene til å dokumentere avvik ved brudd på kvalitetskravet for en trygg fødselsomsorg.

Ny tid - Nye roller! Jordmorforbundets fagkonferanse

Mandag 26. september 2016 arrangerte Jordmorforbundet NSF, prekonferanse før Sykepleiekongressen 2016 med samme navn. Arbeidsgruppen samlet relevante foredragsholdere og tilbakemeldingene fra deltagerne tyder på en svært vellykket dag, spekket med jordmorstoff.

Felles Workshop for jordmødrene og helsesøstrene i NSF

23. og 24. mai ble det arrangert workshop med tittelen "Sammen er vi gode", for jordmødre og helsesøstre i NSF, samt noen inviterte barnesykepleiere og sykepleiere innen psykisk helse og rus.

 

Ultralyd kan være årsak til at gutter blir venstrehendte

Fem forskjellige studier har vist det er høyere forekomst av venstrehendte gutter blant de som hatt en eller flere ultralyder i svangerskapet, sier professor i fødselshjelp og fagdirektør i Helse Midt-Norge, Kjell Åsmund Salvesen, til TV 2. 

 

Fødetilbud og barselomsorg på dagsorden i Stortingets spørretime

Bare en av ti kvinner får hjembesøk av jordmor innen tre dager etter hjemkomst. Barselomsorgen er et av spørsmålene som debatteres i Stortingets spørretime onsdag 22. februar. Jordmødrene i NSF har gjennom flere år dokumentert konsekvensene av nedbyggingen av fødetilbudet og mangelfull barselomsorg til familier og deres nyfødte barn.

Senterpartiet inviterte Jordmorforbundet NSF til helsedebatt på Stortinget

Jordmorforbundet NSF leder Hanne Schjelderup-Eriksen holdt innlegg på Stortinget 6. juni om utfordringene for jordmortjenesten både kommunalt og i spesialisthelsetjenesten. Presidenten for Den Norske Legeforening, lederne for Sykepleierforbundet og Fagforbundet deltok også med innlegg og innspill i helsedebatten.

Jordmorforbundet NSF drøftet framtidens jordmortjeneste i Helse- og Omsorgdepartementet

I møtet ønsket vi tilbakemelding på hvordan punktet i regjeringserklæringen om å styrke den kommunale jordmortjenesten blir fulgt opp.

Jordmorforbundet NSF representerte landets jordmødre på EFNNMA og WHO møte

Jordmorforbundets leder Hanne Schjelderup-Eriksen har sammen med nestleder i NSF Karen Bjøro representert landets jordmødre og sykepleiere på møte i European Forum for National Nurses and Midwives Associations og WHO i København i mars 2016.

Jordmorforbundet møter Arbeiderpartiet om jordmormangelen på fødeavdelinger

Leder Hanne Schjelderup-Eriksen og nestleder Trude H. Bjørndalen i møte på Stortinget med Torgeir Micaelsen og Ingvild Kjerhol om bemanningsutfordringer på fødeklinikkene. Jordmorforbundet NSF presiserte i møtet at det må stilles tydeligere krav til foretakene om at de må bemanne opp slik at kvalitetskravene til fødselsomsorgen blir fulgt.