Ferie

I tillegg har de fleste av våre medlemmer en tariffestet femte ferieuke.

Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en uke ekstra ferie. Du bestemmer selv når du tar denne ekstraferien, men du må varsle arbeidsgiver minst to uker i forveien.

 • Har du konkrete planer om ferie, husk å be om å få vite tidspunkt for når ferien fastsettes to måneder før.
 • Du kan ikke fritt bestemme når du skal ta ferie.
 • Husk at det alltid må legges fram et krav om å få ferien utsatt hvis du har vært syk.

Rettigheter vedrørende ferie i tariffavtaler

Innledningsvis har vi sagt at de fleste har en femte ferieuke. Denne ble innført i tariffoppgjørene i 2000/2001. Selv om ferieuken er innført i alle de større tariffområdene, er bestemmelsene litt forskjellig. Nedenfor ser du hvilke bestemmelser hvor det er regulert i de ulike tariffavtalene.

I bedrifter i privat sektor hvor det ikke er inngått tariffavtale, er det ingen selvfølge at den avtalefestede 5. ferieuken gjelder. Da er det viktig å kreve å få skrevet inn i arbeidsavtalen at du har rett til denne ferieuken.

Spekter (helseforetakene)

I overenskomsten mellom NSF og Spekter er de tariffavtalte bestemmelser om ferie inntatt i overenskomstens del II pkt. 10.

KS

I KS finnes de avtalefestede bestemmelsene om ferie i Hovedtariffavtalen kapittel 1, § 7.

Staten

I staten er det i Hovedtariffavtalen pkt. 6 inntatt bestemmelser om avtalefestet ferie.

I staten er det også inngått en sentral særavtale om ferie for statstjenestemenn, som du finner i Statens Personalhåndbok.

Oslo kommune

I Oslo kommune er de avtalte feriebestemmelsene inntatt i Overenskomster i Oslo kommune, Dok 25, kap. 3. Bestemmelser om avtalefestet ferie (5 ferieuke) i Oslo kommune ble avtalt i tariffoppgjøret 1.5. 2000, se Personalhåndboken kap. 6, pkt. 6.1.

Virke

I Virke er det avtalt bestemmelser om ferie, herunder bestemmelser om avtalefestet ferie, i den enkelte landsoverenskomst inngått mellom Virke og NSF.

 • Landsoverenskomst for høyskoler kap. 1, § 25 Ferie
 • Landsoverenskomst for utdanning, kap. 1, § 7 Ferie
 • Landsoverenskomst for virksomheter, § 21 Ferie/Avtalefestet ferie
 • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, kap. 1, § 7 Ferie
 • Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester, kap. 1, § 7 Ferie

KA

I tariffavtalen mellom NSF og Kirkens Arbeidsgiverforening (KA) er bestemmelsene om ferie inntatt i Hovedtariffavtalen kap. 1, fellesbestemmelsene § 7 Ferie.

NHO – Pleie- og omsorgsoverenskomsten

I Pleie- og omsorgsoverenskomsten er finner du bestemmelser om ferie i § 8, og ytterligere bestemmelser i et bilag til overenskomsten.

Andre saker om ferie

Rettigheter og plikter til ferie

 • Som arbeidstaker har du rett og plikt til å avvikle full ferie, dette gjelder også når du skifter arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal påse at arbeidstaker tar ut full ferie.
 • Du som arbeidstaker kan nekte å ta ut ferie dersom de feriepengene du har opptjent hos nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver ikke dekker lønnsbortfallet du vil ha under ferien. Du kan imidlertid ikke nekte å ta ferie hvis virksomheten stanser driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at du tar ut ferie, og kan bli erstatningspliktig hvis de ikke påser at du tar ut ferie.

Tidspunktet for ferie

 • Arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med deg som arbeidstaker eller med din tillitsvalgte, i god tid før ferien skal tas ut.
 • Dersom dere ikke blir enige, kan arbeidsgiver bestemme. Du har likevel krav på å ha tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden (1. juni – 30. september)
 • Du kan kreve å få vite når du skal ha ferie senest to måneder på forhånd.

Sykdom i ferien

 • Dersom du blir 100 % sykemeldt før du går ut i ferie eller etter at du har startet ferien, kan du kreve feriedagene utsatt fra og med første sykedag.
 • Du må kunne dokumentere dette gjennom en legeerklæring, og fremsette dette kravet så raskt som mulig etter at du har kommet tilbake i jobb.
 • Dersom du blir 100 % sykemeldt før ferien, kan du også kreve ferien utsatt. Du må i så fall levere sykemelding siste arbeidsdag før ferien.

Ferie under fødsels- og omsorgspermisjon

 • Du har rett, men ikke plikt, til å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstiden hvor du får fødsels- eller adopsjonspenger. Permisjonen skal da forskyves tilsvarende den perioden du har ferie.
 • Du bestemmer selv når ferien skal tas. Ferie som ikke er avviklet blir overført til neste ferieår.

Hva med ferie i oppsigelsestiden?

 • I og med at det er arbeidsgiver som har siste ord om når ferien skal avvikles, kan ikke du som arbeidstaker kreve å få ferien avviklet i oppsigelsestiden. Men du kan allikevel kreve å få gjennomført ferien, dersom det ikke vil være tid til å avvikle den innenfor hovedferieperioden (1. juni-30. september) eller innenfor ferieåret.
 • Dersom du blir sagt opp, kan ikke arbeidsgiver kreve at du avvikler ferien uten at du er enig i det. Det er imidlertid unntak der oppsigelsestiden er på tre måneder eller lenger. Da kan arbeidsgiver kreve at du tar ut ferien.

Har jeg rett til ferie når jeg er helt ny på jobben?

 • Du har både rett og plikt til å avvikle ferie selv om du begynner i ny jobb. For å kreve ferie hos ny arbeidsgiver forutsettes det at du ikke har avviklet full ferie på din tidligere jobb.
 • Starter du før den 30. september, har du krav på å avvikle hele ferien (25. virkedager).
 • Du kan også kreve å få tre ukers ferie i hovedferieperioden, om du starter før 15. august.
 • Starter du i ny jobb etter 30. september kan du allikevel kreve å få avviklet 1 ukes ferie samme år.

Ofte stilte spørsmål