Lønn og tariff

Tariffoppgjør og tariffområder

Du bør sjekke om lønnsnivået ditt stemmer med resultatet i tariffoppgjøret. Et tariffoppgjør er etablering av eller reforhandling av tariffavtaler og overenskomster mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Et tariffoppgjør kan omfatte både forhandling av sosiale rettigheter (sykelønn, ferie etc.) og lønn. For mer informasjon og hovedavtaler, gå inn på ditt tariffområde.

Ofte stilte spørsmål om lønn

 • Jeg har søkt og fått ny stilling. Kan jeg stille et lønnskrav?

  Dette er en viktig anledning for å forhandle om høyere lønn. Norsk Sykepleierforbund oppfordrer medlemmene til å stille lønnskrav når man får tilbud om ny stilling, uavhengig av om det er oppgitt noe om lønn i utlysningsteksten. Ta gjerne kontakt med tillitsvalgt eller fylkeskontor, for å få mer informasjon om lønnsnivået på det aktuelle arbeidsstedet.

 • Arbeidsgiver hevder jeg har fått utbetalt for mye lønn og vil foreta lønnstrekk. Kan de gjøre det?

  For at arbeidsgiver skal kunne foreta trekk i din lønn, må det inngås en skriftlig avtale om slikt trekk i forkant, hvor dere er enige om vilkårene for tilbakebetalingen. Dersom du er uenig med arbeidsgiver eller ikke har hatt grunn til å forstå at det er gjort en feil, kan du søke råd hos tillitsvalgt eller fylkeskontoret. Husk at du alltid bør sjekke lønnsslippen, og at du er pliktig til å si ifra ved feil.

 • Jeg ser at arbeidsgiver har gitt meg 4 års ansiennitet, men jeg mener selv at jeg har 10 år. Hvordan skal jeg gå frem?

  Dersom du ikke har skrevet under på arbeidsavtalen, kan du be om en gjennomgang ved å kontakte personalavdelingen. Dersom du har undertegnet arbeidsavtalen, og dermed akseptert vilkårene for ditt arbeidsforhold, kan det være vanskelig å få gjort noe med dette, med mindre arbeidsgiver har gjort en åpenbar feil. Et eksempel her kan være tidligere yrkeserfaring som du har sendt inn dokumentasjon på ved ansettelsen, og som arbeidsgiver har oversett i utregninga av din ansiennitet. Dersom du ikke har levert dokumentasjon på tidligere arbeidsforhold, omsorgstjeneste, verneplikt eller lignende ved tilsetting, må du levere slik dokumentasjon og be om at dette også medregnes. Ny ansiennitet blir beregnet fra tidspunktet arbeidsgiver mottok dokumentasjonen (du vil normalt ikke få etterbetalt lønn for perioden før du leverte dokumentasjonen). Du kan også ta kontakt med tillitsvalgt eller fylkeskontor for videre hjelp, råd og veiledning.

 • Vil en videreutdanning eller mastergrad innen sykepleie gi rett til økt lønn?

  Det er to svar på dette spørsmålet. Dersom du har tatt en videreutdanning og søker en stilling med krav om videreutdanning/mastergrad, skal du lønnes som spesialsykepleier eller i stilling med krav om mastergrad.

  Dersom du i dag er tilsatt som sykepleier og vurderer å ta videreutdanning eller mastergrad, bør du avtale dette med arbeidsgiver i forkant. Dere kan her bli enige om at du skal få lønn under videreutdanning/omfanget av fri for å gjennomføre studiet, og hvilke betingelser som skal gjelde i etterkant av at du har avsluttet din videreutdanning. Her er det viktig at du avtaler hvilken type stilling du skal komme tilbake til og stillingsstørrelse.

  Ta gjerne kontakt med tillitsvalgt eller fylkeskontor for å få hjelp.

 • Jeg har fast stilling som sykepleier og har nå fullført videreutdanning. Har jeg rett til lønn som spesialsykepleier?

  Du har ikke en absolutt rett til økt lønn i dette tilfellet, det vil avhenge av hvilken avtale du har inngått med arbeidsgiver i forkant eller hva som ligger i arbeidsgivers lønnspolitiske plan/retningslinjer. Dersom arbeidsgiver har etterspurt denne kompetansen, er det sannsynlig at du også vil få økonomisk uttelling for denne. Det samme vil være om arbeidsgiver har slike behov nedfelt i sine kompetanseplaner. I andre tilfeller kan det være nødvendig å be om forhandlinger for å få endret stillingskode og/eller lønn. Ta kontakt med tillitsvalgt eller fylkeskontor for å få råd og veiledning.

 • Jeg har fast helgestilling, og full ansiennitet. Nå er jeg ferdig utdannet sykepleier, og fortsetter hos samme arbeidsgiver som sykepleier i full stilling. Hva skjer med ansienniteten min?

  Tariffavtalene i KS (kommunesektoren) er tydelig på at ved omgjøring av stilling som følge av utdanning og/eller endrede arbeidsoppgaver beholdes tidligere fastsatt lønnsansiennitet. Det samme gjelder i staten. I helseforetakene (sykehusene/Spekter) godskrives arbeid i deltidsstillinger fullt ut, slik at tidligere opparbeidet ansiennitet også vil gjelde i din nye stilling.

 • Jeg har fått tilbud om ny stilling, men synes lønnstilbudet er for dårlig. Hva kan jeg gjøre?

  Du kan fremme et lønnskrav eller be arbeidsgiver om å drøfte lønnstilbudet. Du avgjør selv hvor stort lønnskrav du vil fremsette. Her er det flere viktige forhold å tenke på: hvor mange søkere det var på stillingen, hvor attraktiv stillingen er, hvor viktig det er for deg å få akkurat denne stillingen, og ikke minst din egen kompetanse og erfaring. Du kan også ta kontakt med lokal tillitsvalgt eller fylkeskontor for å få nærmere råd og veiledning.

 • Jeg har fått tilbud om ny stilling med lønn i henhold til tariffavtale. Hva betyr det?

  Det betyr at arbeidsgiver tilbyr deg den lønna som fremgår av gjeldende tariffavtale i virksomheten. Arbeidsgiver vil fastsette din ansiennitet ut fra det du har dokumentert av arbeidserfaring og kompetanse, og tilby deg lønn ut fra dette. De ulike tariffavtalene har egne satser for lønn. Som regel er disse minstelønnssatser, og det er mulig å forhandle om høyere lønn basert på erfaring og kompetanse. Du kan også ta kontakt med tillitsvalgt eller fylkeskontor for å få mer informasjon om lønnsnivået på arbeidsstedet.

 • Jeg er i dag ansatt som spesialsykepleier, og har fått tilbud om stilling som sykepleier i kommunen. Har jeg rett til lønn som spesialsykepleier?

  Dersom arbeidsgiver søker etter sykepleier med spesialkompetanse, og du fyller dette kravet, vil du også ha rett til lønn og stilling som spesialsykepleier. I alle andre tilfeller, der arbeidsgiver søker etter sykepleier uten krav utover grunnutdanningen, bør du uansett fremme krav om økonomisk uttelling for den merkompetansen du har. Du bør som et minimum kreve å beholde den lønnen du har i dag, dersom du skal bytte jobb. Ta kontakt med tillitsvalgt eller fylkeskontor for å få råd og veiledning.

 • Jeg er tilkallingsvikar og har arbeidet tilfeldige ekstravakter som assistent i 5 år. Har jeg krav på ansiennitet for dette?

  For ekstravakter uten fast forpliktende arbeidsforhold gjelder egne regler. Hvis du kun har jobbet ekstravakter vil arbeidsgiver legge sammen timene for å beregne din ansiennitet. Det totale antall timer deles på uketimetallet for stillingen du har jobbet i (35,5 eller 37,5) og dette vil være grunnlaget for den samlede ansienniteten. I KS (for ansatte i kommunesektoren) gjelder i tillegg bestemmelsen om at dersom du jobber i gjennomsnitt 14 t/uke over en periode på et halvt år, så vil dette bli ansiennitetsberegnet. I helseforetakene (sykehusene/Spekter) godskrives arbeid i deltidsstillinger fullt ut.