Sykepleiefaget og -tjenesten

Illustrasjon utdannelse

Sykepleiefaget

Stadig flere mennesker vil leve store deler av livet med flere diagnoser. Det utløser et økende behov for helsehjelp og annen bistand. Derfor er det et stort behov for sykepleiekompetanse, både i sykehus og i kommuner, innen alle deler av tjenestene.

Utvikling av helsetjenesten

Sykepleiefaget og sykepleieres roller og oppgaver er i stadig utvikling. Det speiler utviklingen i befolkningens behov for tjenester, ny teknologi og ny kunnskap i tjenestene.

Utgangspunktet for ansvars- og oppgavedeling må alltid være pasientbehovene, og krav til kvalitet og pasientsikkerhet.

Nyttige veier videre

Her er nyttige lenker for deg som er sykepleier, eller er interessert i sykepleie.