Hva er inkluderende arbeidsliv (IA)?

Bakgrunnen for at norsk arbeidsliv har gått inn for å ha et inkluderende arbeidsliv er for å sikre framtidig velferd, helse, økonomi og arbeidskraft.

Her kan nevnes noen viktige momenter:

  • Det er behov for arbeidskraft herunder behovet for sykepleierkompetanse er økende
  • Forskning viser at arbeid har stor betydning for å fremme og vedlikeholde helse og livskvalitet i befolkningen
  • Det er en motvekt til økte kostnader – for eksempel samfunnskostnader som trygde- og helseutgifter, kostnader for virksomhetenes økonomi og kvalitet på tjenesteleveranser, og ikke minst kostnader for den enkelte sykepleier som tap av helse, inntekt, pensjonsgrunnlag, faglig arena for å utøve sykepleie, sosial arena og livskvalitet knyttet til det å være til nytte.
  • Det er viktig for å bevare full lønn under framtidige sykefravær. Myndighetene har vært tydelig på at nå er det opp til arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og de ansatte på arbeidsplassene å gjøre en innsats for å få ned sykefraværet. Det vil si å gjøre en innsats gjennom systematisk, kunnskapsbasert, forebyggende arbeidsmiljøarbeid og oppfølging av gjentagende hyppige og lange sykefravær for å redusere sykefravær og frafall. Det forebyggende arbeidet er vektlagt sterkere i denne avtalen enn i de forrige avtalene.

Årsakene til sykdom er mange, og noe er arbeidsrelatert. Som sykepleier vet du at det er bedre å forebygge enn å reparere! Du som ansatt skal delta i det kunnskapsbaserte forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljøarbeidet på din arbeidsplass.

Det er derfor viktig at du som sykepleier dokumenterer avvik blant annet i forhold til godkjente arbeidstidsordninger, høyt arbeidspress, rollekonflikter, høye emosjonelle krav, negativt stress og søvnproblematikk på grunn av turnusarbeid.   

Deltakelse i arbeidslivet er for de fleste helsefremmende og gir grunnlag for god livskvalitet når organisatoriske arbeidsbetingelser tilrettelegger for godt arbeidsmiljø, og gir mulighet til å utøve sykepleie i tråd med faglige og etiske standarder.

Helsefremmende arbeidsplasser
Vafler og saft

Idébanken

www.idebanken.org er et nettsted opprettet av partene og organisatorisk plassert under NAV. Her kan du som sykepleier finne nyere forskning relatert til arbeidsmiljø og IA, gode praksiseksempler og praktisk verktøy som kan brukes i arbeidsmiljøprosesser på egen arbeidsplass.