Yrkesskade

Når du blir skadet på jobben eller syk av arbeidet, er det viktig at skaden/sykdommen meldes så snart som mulig. Skaden må meldes NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap. Alle arbeidsgivere er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring.

Har du fått en yrkesskade eller yrkessykdom kan du ha rettigheter både etter folketrygdloven og etter yrkesskadeforsikringsloven. Også andre lover kan være aktuelle; for eksempel voldsoffererstatningsloven eller bilansvarsloven.

De fleste sykepleiere er også omfattet av tariffavtaler som kan gi høyere erstatning ved yrkesskade enn erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven.

I vår brosjyre om yrkesskader og yrkessykdommer «Skadet på jobb? Syk av jobben?» kan du finne mye nyttig informasjon. Det er mange ting du må passe på, og du må forholde deg både til NAV og forsikring. Ta kontakt med ditt fylkeskontor hvis du trenger hjelp! NSF har en egen spesialistgruppe som gir bistand i yrkesskadesaker.

Hva er en yrkesskade?

Som yrkesskade regnes skade etter en ulykke som skjer mens du jobber på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Ulykkesbegrepet omfatter ikke bare alvorlige og dramatiske hendelser som eksplosjoner, fall fra store høyder og lignende. Dersom du f.eks. sklir på et glatt gulv eller kommer i en forkjært stilling fordi du glipper taket i en pasient, er det også å regne som en arbeidsulykke.

Vilkåret er at det oppstår en plutselig og uventet hendelse, eller en markert hendelse som ligger utenfor arbeidets alminnelige ramme. Også psykiske skader kan godkjennes som yrkesskade, for eksempel posttraumatisk stresslidelse etter vold fra pasienter.

Belastningslidelser er unntatt fra yrkesskadedekning.

Hva er en yrkessykdom?

Endel sykdommer kan godkjennes som yrkessykdom og gi rett til erstatning. Disse er listet opp i en egen forskrift. Et eksempel på en vanlig yrkessykdom blant sykepleiere er kontakteksem. Et annet eksempel er smitte av MRSA.

Også annen sykdom enn «listesykdommene» kan godkjennes etter yrkesskadeforsikringsloven dersom de skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser. Belastningslidelser omfattes ikke av bestemmelsene om yrkessykdommer.

Dette har du krav på

 • Tapt inntekt
 • Ménerstatning ved varig skade 
 • Ekstrautgifter

Dine rettigheter

NAV

Når skaden eller yrkessykdommen er godkjent som yrkesskade av NAV, kan det utløse særlige trygderettigheter. Her er de viktigste:

 • Krav på arbeidsavklaringspenger og uføretrygd ved arbeidsuførhet helt ned til 30 % (mot normalt 50 %).
 • Særskilte beregningsregler ved yrkesskade som kan gi høyere ytelser.  
 • Fritak for egenandeler på behandling og medisiner som trygden ellers dekker.
 • Ménerstatning ved varig og betydelig skade med minst 15 % medisinsk invaliditet.

Yrkesskadeforsikringen

I tillegg til evt. ytelser fra NAV kan du ha rett til erstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap. Dette kan du ha krav på:

 • Inntektstap
  Differansen mellom hva du ville tjent uten skaden og din faktiske inntekt med skaden. Ytelser fra Nav kommer til fradrag.
  I sykemeldingsperioden dekker NAV/arbeidsgiver normalt 100 % av din faste lønn. Det kan likevel oppstå økonomisk tap i form av eksempelvis tapt overtid eller bortfall av ekstravakter.

  Hvis du må over på arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd reduseres inntekten din. Tapet kan kreves dekket av forsikringen.
 • Ekstrautgifter
  Ekstrautgifter som skyldes yrkesskaden, dersom NAV/Helfo ikke dekker dem. Utgiftene må anses rimelige og nødvendige.
 • Ménerstatning
  Dersom du er varig skadet og den medisinske invaliditeten er vurdert til minst 15 %, har du krav på ménerstatning. Ménerstatning fra forsikringsselskapet kommer i tillegg til ménerstatning fra NAV.
 • Dødsfall
  Forsørgertapserstatning.

Tariffavtalen

De fleste sykepleiere er omfattet av tariffbestemmelser som kan gi bedre dekning ved yrkesskade/yrkessykdom enn det som følger av yrkesskadeforsikringslovens bestemmelser. De viktigste rettighetene er:

 • Erstatning for ervervstap med inntil 15 ganger folketrygdens grunnbeløp ved 100 % uførhet. (Pr. 011219 er 1 G kr 99858.) Det gjøres ikke fradrag for alder eller deltid.
 • Ménerstatning ved minst 15 % medisinsk invaliditet.
 • Yrkesskadedekning når du er på direkte reise mellom hjem og arbeidssted og/eller oppdragssted, og på tjenestereise.
 • Dødsfallserstatning.

Erstatningen samordnes med ytelser etter yrkesskadeforsikringsloven, slik at det ikke utbetales dobbel erstatning. Ytelser fra NAV kommer ikke til fradrag.

Andre forsikringer

Som medlem i NSF har du en gruppelivsforsikring med uførekapital-, dødsfall- og familieulykkesforsikring. Du kan også ha andre private forsikringer som kan komme til anvendelse; ulykkesforsikring, pensjonsforsikring, uførekapitalforsikring, livsforsikring og gjeldsforsikring.

Voldsoffererstatning

Dersom du er blitt utsatt for vold på jobben kan du også ha rett til voldsoffererstatning. Ordningen administreres av:

Kontoret for voldsoffererstatning

Bilansvar

Blir du involvert i en bilulykke i forbindelse med jobben, vil du ha rettigheter både etter yrkesskadeforsikringsloven og bilansvarsloven. Du vil ikke få dobbel erstatning, men vil få erstatningen utmålt etter den dekningen som gir høyest samlet utbetaling. 

Lov om pensjon for sykepleiere

Lov om pensjonsordning for sykepleiere gir de fleste sykepleiere bedre pensjonsrettigheter enn det som følger av folketrygdlovens bestemmelser. Du kan ha krav på uførepensjon under tjenestepensjonen i tillegg til ytelser fra NAV (aap og uføretrygd). Du kan også ha krav på uførepensjon selv om du ikke har rett til ytelser fra NAV.

Frister - foreldelse

Det er viktig at du melder skaden så snart som mulig under de forskjellige ordningene: Det løper frister! Dersom du venter for lenge, kan du miste dine rettigheter.

 • Meld skaden/sykdommen til NAV og Forsikring
 • Husk frister for å melde
 • Gå til legen
 • Ta kontakt med ditt fylkeskontor

Rapportér skaden - du må selv bevise at du er blitt skadet

Skademelding bør skrives samme dag som skaden skjer, og må sendes NAV. Send også skademelding til forsikringsselskapet. Det er viktig å beskrive i detalj hvordan skaden skjedde. Nevn alle berørte kroppsdeler. Oppgi navn på evt. vitner.

Gå til legen

Kontakt lege så snart som mulig, gjerne samme dag. Gi legen en detaljert beskrivelse av skadeforløpet og husk å nevne at skaden skjedde på jobb. Det er viktig at du også senere holder legen din jevnlig oppdatert om skaden din.

Skaff deg oversikt over alle forsikringer og meld krav

Som medlem i NSF har du gruppelivsforsikring med uførekapital, dødsfalls- og familieulykkesforsikring. Sjekk om du har egne forsikringer som kan komme til anvendelse. Husk at det løper frister i forhold til alle forsikringer!

Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp

NSF kan hjelpe deg i yrkesskadesaken din uten kostnader for deg. Dersom du trenger bistand er du velkommen til å ta kontakt med NSFs fylkeskontor, de vil henvise deg til en av våre spesialiserte yrkesskadesaksbehandlere.

Vi kan hjelpe deg i yrkesskadesaken din uten kostnader for deg. Dersom du trenger bistand er du velkommen til å ta kontakt med våre fylkeskontorer, de vil henvise deg til en av våre spesialiserte yrkesskadesaksbehandlere.