Refleksjonsmodell

Hvordan går du fram for å belyse et etisk problem slik at du enklere kan ta et valg? NSF bruker en femtrinns-modell som vil hjelpe deg. Denne kan gjerne også brukes når flere sammen drøfter et etisk problem, for eksempel en gruppe kollegaer.

Du finner eksempler på hvordan modellen er brukt under yrkesetiske dilemmaer.

 • 1. Fakta i saken

  • Medisinsk, pleiefaglig, annet?
  • Hva sier tjenestemottaker? Kan han/hun ha skiftet mening? Er hun/han samtykkekompetent?
  • Er det usikkerhet her jeg bør erkjenne?
 • 2. Etisk problem - verdier under press

  • Hva er det etiske problemet/problemene (normativt formulert: ”kan jeg?”, ”bør jeg?”, mv)?
  • Hva står på spill i situasjonen? Er det etiske verdier som er i konflikt med hverandre?
  • Er det lover, forskrifter mv som setter rammer eller gir føringer i saken?
 • 3. Involverte parter

  • Hvem er de berørte parter?
  • Hva er deres syn og interesser i saken?
  • Er det aktuelt å invitere dem med i drøftingen av saken?
 • 4. Handlingsalternativer

  • Hvilke alternativer ser jeg/vi?
  • Hva er sammenhengen mellom et alternativ, interessene til de berørte parter, verdier, etiske prinsipper og normer som f.eks. lover og forskrifter som aktualiseres i saken?
 • 5. Mulige råd

  • Hvilken vekt skal jeg legge på de ulike faktorer som er kommet fram i drøftingen?
  • Hva skal veie tyngst og hvorfor når jeg ser alt under ett?

Nyttige veier videre