Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere

Sykepleiens grunnlag

Grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskets liv, iboende verdighet og retten til å ta egne valg. Sykepleie bygger på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettighetene.

Sykepleieprofesjonens verdier

Sykepleieren handler i samsvar med profesjonens verdier som respekt, omsorg, rettferdighet, empati, vennlighet, medfølelse, troverdighet og integritet.

Behovet for sykepleie er universelt. Sykepleieren lar seg ikke påvirke eller begrense av forhold knyttet til alder, hudfarge, kulturell tilhørighet, etnisitet, funksjonsbegrensninger eller sykdom, og heller ikke kjønn, seksuell legning, nasjonalitet, politikk, språk, befolkningsgruppe, religiøs tro eller livssyn og juridisk økonomisk eller sosial status.

Formålet med yrkesetiske retningslinjer

 • Et rammeverk for etisk sykepleiepraksis

  Yrkesetiske retningslinjer (YER) for sykepleiere er en gjennomgang av de etiske verdiene, det generelle ansvaret og de faglige forpliktelsene sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre, sykepleiere i forskning og undervisning, og sykepleierstudenter har. YER definerer og veileder etisk sykepleiepraksis i alle de ulike rollene sykepleiere påtar seg.

  YER er et rammeverk for etisk sykepleiepraksis og beslutningstaking, som hjelper alle sykepleiere til å overholde faglige normer fastsatt av lover, forskrifter, veiledere og ulike tilsynsorganer.

  YER gir etisk veiledning om alle sykepleiere og sykepleiestudenters roller, plikter, ansvar, atferd, faglig skjønn og forhold til pasienter og andre som mottar omsorg eller omsorgstjenester, forholdet til kolleger og andre fagpersoner.

  YER skal være et grunnlag og utgangspunkt for videre etisk og faglig utvikling av sykepleien i kombinasjon med de lover, forskrifter og faglige normer som regulerer sykepleieutøvelsen. Verdiene og forpliktelsene som uttrykkes i disse retningslinjene gjelder for sykepleiere og sykepleiestudenter i alle miljøer, roller og praksisdomener.

  Fra starten av den organiserte sykepleien på midten av 1800-tallet har sykepleiere anerkjent disse grunnleggende sykepleieforpliktelsene; å fremme helse, å forebygge sykdom, å gjenopprette helse og å lindre lidelse og bidra til en verdig død.

  Sykepleiere handler alltid i samsvar med yrkets verdier som respekt, omsorg, rettferdighet, empati, vennlighet, medfølelse, troverdighet og integritet.

  All sykepleie bygger på respekt for menneskerettighetene. Dette innbefatter kulturelle rettigheter, retten til liv og frie valg, retten til verdighet og til å bli behandlet med respekt. All sykepleie skal være basert på respekt og ikke være begrenset av forhold som alder, hudfarge, kultur, etnisitet, funksjonshemming eller sykdom, kjønn, seksuell legning, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, nasjonalitet, politikk, språk,  religion eller livssyn, juridisk-, økonomisk- eller sosial status.

  Sykepleiere er verdsatt og respektert for sitt bidrag til å forbedre helsen til enkeltpersoner, familier, og samfunnet lokalt, nasjonalt og globalt. De koordinerer sitt arbeid med annet helsepersonell og relaterte grupper.

 • Hvordan yrkesetiske retningslinjer skal brukes

  De yrkesetiske retningslinjene for sykepleiere er en veileder. YER vil bare ha betydning og verdi som et levende verktøy hvis de faktisk brukes i helsevesenet i alle miljøer der sykepleie utføres.

  For å oppfylle formålet må retningslinjene forstås, aksepteres og brukes av sykepleiere i alle deler av arbeidet. De skal være tilgjengelig for alle studenter og sykepleiere gjennom hele studietiden og i arbeidslivet.

  Dermed kan sykepleiere

  • studere underpunktene i hvert kapittel i YER
  • reflektere personlig over hva hvert kapittel betyr
  • reflektere over sin egen etiske praksis i utøvelse av sykepleie, utdanning, forskning, administrasjon, ledelse eller utvikling av politikk
  • diskutere YER med kolleger og andre
  • bruke konkrete eksempler fra sine erfaringer for å identifisere etiske dilemmaer
  • identifisere hvordan YER kan veilede i å løse dilemmaer
  • arbeide i grupper for å avklare etisk beslutningstaking og bli enige om normer for etisk atferd
  • samarbeide med nasjonale og internasjonale sykepleierorganisasjoner, kolleger og andre om anvendelse av etiske standarder i sykepleiepraksis, utdanning, ledelse, forskning og politikk

  Vi oppfordrer til å bruke YER i sykepleierutdanningene, blant sykepleiere på arbeidsplassen, i  fagpressen og andre massemedier. Retningslinjene bør også deles med andre helseprofesjoner, allmennheten og beslutningstakere, menneskerettighetsorganisasjoner og sykepleieres arbeidsgivere.

1. Sykepleieren og mennesker som trenger sykepleie

Sykepleie innebærer å fremme helse, forebygge sykdom, gjenopprette helse, lindre lidelse eller bidra til en verdig død. Sykepleieren ivaretar det enkelte menneskets verdighet og integritet, herunder retten til faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp, retten til medbestemmelse og retten til ikke å bli krenket. Sykepleieren viser også respekt og omtanke for pårørende.

1.1 Sykepleieren har ansvar for å yte omsorgsfull sykepleie og lindre lidelse. Sykepleieren ivaretar den enkelte pasients behov for helhetlig omsorg og understøtter menneskets ressurser, mestring, håp og livsmot.

1.2 Sykepleiere bidrar til pasientsikkerhet, og forebygger uheldige hendelser og pasientskader. Sykepleieren rapporterer når pasienter utsettes for kritikkverdige eller uforsvarlige forhold. Lojalitet til arbeidsstedet skal ikke hindre dette.

1.3 Sykepleieren sikrer at pasienten og pårørende mottar informasjon, veiledning og opplæring på en måte som er tilpasset deres kultur, språkferdigheter, kognitive funksjon og psykiske behov. Sykepleieren sikrer at informasjonen er forstått.

1.4 Sykepleieren respekterer pasientens rett til å selv foreta valg, her under å frasi seg sin selvbestemmelse (autonomi).

1.5 Sykepleieren respekterer pasientens integritet og utnytter ikke pasientens sårbarhet.

1.6 Sykepleieren ivaretar pasientens rett til vern om fortrolige opplysninger.

1.7 Sykepleieren beskytter pasienten mot ulovlig og unødvendig rettighetsbegrensning og tvang.

1.8 Sykepleieren ivaretar pasientens rettigheter, verdighet og sikkerhet i møte med den teknologiske og helsepolitiske utviklingen.

1.9 Sykepleieren samhandler med pårørende og behandler deres opplysninger med fortrolighet. Dersom det oppstår interessekonflikt mellom pårørende og pasient, skal hensynet til pasienten prioriteres.

1.10 Når barn er pårørende, bidrar sykepleieren til ivaretakelse av deres særskilte behov.

1.11 Sykepleieren deltar aktivt i beslutningsprosesser om livsforlengende behandling og bidrar til at pasientens rett til medbestemmelse blir ivaretatt.

1.12 Sykepleieren bidrar til at mennesker i livets sluttfase kan få en verdig død.

1.13 Sykepleieren sørger for at pasienten ikke dør alene, med mindre pasienten ønsker det.

1.14 Sykepleieren bidrar ikke til aktiv dødshjelp og bistår ikke pasienten ved selvmord.

1.15 Sykepleieren viser respekt for den dødes kropp.

 • Del 1 kan brukes på følgende måte:

  Sykepleierstudenter, sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre, sykepleierledere og-administratorer (rådgivere)

  Gir mennesker individuelt tilpasset sykepleie som respekterer menneskerettighetene og respekterer menneskenes verdier, skikker og tro uten negative konsekvenser eller urettferdig diskriminering.

  Deltar i refleksjon om etiske problemstillinger, etiske argumenter og etisk atferd. Oppmuntrer til åpen dialog mellom alle interessenter.

  Sørger for informert samtykke til behandling. Dette inkluderer retten til å velge eller avstå fra behandling.

  Utøver faglig, etisk skjønn ved bruk av opplysninger, pasientjournaler og rapporteringssystemer, enten de er elektroniske eller papirbaserte. Dette for å sikre ivaretakelse av menneskerettigheter, konfidensialitet og retten til privatliv i samsvar med pasientens preferanser og samfunnssikkerhet  – og med all relevant lovgivning.

  Informerer ledelse, tilsynsmyndigheter og/eller myndigheter om enhver risiko, upassende oppførsel eller misbruk av teknologier som truer menneskers sikkerhet. Sykepleiere må involveres når teknologien utvikles, observere og rapportere hvis teknologi og vitenskapelige fremskritt utgjør en sikkerhetsrisiko.

  Overholder sykepleieres etiske forpliktelser og ansvar.

  Utvikler og kontrollerer sikkerhetsrutiner på arbeidsplassen.

  Lærere og forskere

  Inkluderer materiale som omhandler kulturelle normer, sikkerhet og kompetanse, etikk, menneskerettigheter, rettferdighet, menneskeverd, ulikheter og solidaritet i læreplanen som grunnlag for tilnærmingen til helsevesenet. Utformer studier som utforsker menneskerettighetsspørsmål.

  Utvikler læreplaner som inkluderer sykepleieetikk.

  Gir undervisnings- og læringsmuligheter om etiske problemstillinger, etiske prinsipper og argumenter og etisk beslutningstaking.

  Underviser spesifikt om respekt for autonomi, informert samtykke, retten til privatliv og konfidensialitet.

  Respekterer forskningsdeltakernes rett til å avslå  å delta i eller trekke seg fra studier uten negative konsekvenser.

   Kjenner til bruk av rutiner og nødvendig rapportering i ekstreme nødssituasjoner.

  Inkluderer faglige verdier og idealer, etisk ansvar og forpliktelser og etiske rammer i en global sammenheng i læreplanen. Bidrar til og kommuniserer viktigheten av forskningsetiske retningslinjer. Utformer og bidrar til studier for å utforske menneskerettighetsspørsmål.

  Underviser og legger til rette for at studenter lærer om risikofaktorer og ferdigheter som sikrer praksismiljøer som er sunne, trygge og bærekraftige for alle i helsevesenet.

  Gir veiledning og relevant dokumentasjon til deltakere i forskning og etterutdanning knyttet til sykepleieetiske spørsmål.

  Nasjonale sykepleierorganisasjoner (NSF/Rådet for sykepleieetikk)

  Utvikler politikk og bidrar til utvikling av standarder for praksis og retningslinjer som støtter menneskerettigheter og etiske normer.

  Etablerer normer for etisk utdanning og videreutdanning i etikk for sykepleiere.

  Deltar i utviklingen av retningslinjer og standarder for praksis om riktig bruk av informasjons- og rapporteringssystemer som sikrer ivaretakelse av menneskerettigheter, konfidensialitet, rett til privatliv og obligatoriske rapporteringsprosedyrer i forhold til folkehelsetrusler eller ekstreme nødssituasjoner.

  Driver lobbyvirksomhet mot regjeringer, helseorganisasjoner og selskaper som leverer medisinsk utstyr og farmasøytiske produkter for å sørge for at sykepleiere og sykepleiefaget inkluderes i forskning og utvikling av teknologi for pasientbruk.

  Uttrykker sykepleiens verdier og idealer i basisdokumentene og innarbeider dem i nasjonale etiske retningslinjer for sykepleiere.

  Påvirker arbeidsgivere til å fremme sunne og trygge arbeidsplasser for sykepleiere og annet helsepersonell. Gir  retningslinjer som sikrer et trygt miljø og sunne samfunn. Forsvarer klare, lett tilgjengelige, transparente og effektive rapporteringsprosedyrer for å beskytte helse og sikkerhet.

2. Sykepleieren og yrkesutøvelsen

Sykepleieren er personlig ansvarlig for at egen praksis er faglig, etisk og juridisk forsvarlig. Sykepleieren anvender de yrkesetiske retningslinjene i sitt arbeid, og bidrar aktivt til etisk refleksjon. Sykepleieren viser respekt for kollegers og andres arbeid.

Yrkesutøvelsen (praksis)

2.1 Sykepleieren har ansvar for en sykepleiepraksis som fremmer helse og forebygger sykdom og lidelse.

2.2 Sykepleie skal bygge på forskning, erfaringsbasert kompetanse og brukerkunnskap.

2.3 Sykepleieren holder seg oppdatert om forskning, utvikling og dokumentert praksis innen eget fagområde og bidrar til at ny kunnskap anvendes i praksis.

2.4 Sykepleieren har ansvar for at egen praksis er faglig, etisk og juridisk forsvarlig. Sykepleieren anvender de yrkesetiske retningslinjer i sitt arbeid, og bidrar aktivt til etisk refleksjon

2.5 Sykepleieledere har et særlig ansvar for å legge til rette for etisk refleksjon, faglig oppdatering, fagutvikling og forskning.

Sykepleieren

2.6 Sykepleieren er bevisst sin profesjonelle rolle. Sykepleieren erkjenner grensene for egen kompetanse, praktiserer innenfor disse og søker veiledning ved behov.

2.7 Sykepleieren setter seg inn i egne plikter og rettigheter og holder seg oppdatert om aktuelle endringer. Sykepleieren ivaretar sin egen helse og sikkerhet samt sin faglige, personlige og etiske integritet.

2.8 Sykepleieren kan, av samvittighetsgrunner, be seg fritatt for plikter som hører inn under hens funksjonsområde der dette er hjemlet i lov eller skriftlig akseptert av arbeidsgiver.

2.9 Sykepleieren utviser digital dømmekraft.

2.10 Sykepleieren bruker titler og betegnelser som hens utdanning, autorisasjon og funksjon berettiger til og som gir korrekt informasjon om kvalifikasjoner og ansvar.

Samarbeidsforhold, kollegaer og tverrfaglighet

2.11 Sykepleieren fremmer åpenhet og gode tverrfaglige samarbeidsforhold i alle deler av helsetjenesten.

2.12 Sykepleieren har krav på støtte og beskyttelse fra arbeidsgiver og kolleger dersom hen utsettes for krenkelser, trakassering, trusler eller vold.

2.13 Sykepleieren som melder fra om kritikkverdige forhold skal ha respekt og støtte fra kolleger og arbeidsgiver.

2.14 Dersom interessekonflikter oppstår mellom kolleger, skal hensynet til pasientens prioriteres.

2.15 Sykepleieren ivaretar et faglig og etisk veiledningsansvar overfor studenter og i kollegiet

 • Del 2 kan brukes på følgende måte:

  Sykepleierstudenter, sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre, sykepleierledere og administratorer

  Søker faglig utvikling gjennom lesing og studier. Etterspør og deltar i videreutdanning for å øke kunnskap og kompetanse.

  Initierer videreutdanning og deltar i ledelsen av arbeidsplassen og i utviklingen av systemer for profesjonell utførelse av yrket. Fremmer og evaluerer kompetansen til å praktisere blant omsorgspersoner.

  Søker å oppnå balanse mellom arbeid og privatliv, personlig vekst og en sunn livsstil.

  Fremmer tverrfaglig samarbeid for å håndtere konflikter og spenninger. Fremmer et arbeidsmiljø med felles etiske verdier.

  For å forbedre kvaliteten på omsorg og sikkerhet, må frykten for gjengjeldelse unngås.

  Utvikler profesjonelle relasjoner med pasienter og kolleger; utøver profesjonelt skjønn, -takker nei til å motta gaver eller bestikkelser, og unngår interessekonflikter.

  Bidrar til kontinuerlig fokus på pasientsikkerhet ved å ta opp problemstillinger både av faglig og etisk karakter som kan true denne.

  Lærere og forskere

  Underviser og fremmer verdien av, og forpliktelsen til å søke livslang læring og kompetanse til å praktisere. Utforsker nåværende konsepter og innovative læringsmetoder om teori og praksis.

  Gjennomfører og formidler forskning som undersøker sammenhengen mellom kontinuerlig læring, kompetanse og praksis.

  Underviser i forpliktelsene overfor seg selv og pasientene  om viktigheten av å opprettholde kompetanse til å praktisere og å anvende kunnskapsbasert omsorg.

  Underviser i metoder og ferdigheter i vurdering og konflikthåndtering.

  Underviser i profesjonelle grenser og ferdigheter for å beskytte disse grensene.

  Underviser i identifisering og metoder for å unngå interessekonflikter. Oppmuntrer til selvrefleksjon og underviser i rammer og prosesser for ikke å handle uforenelig med egen samvittighet.

  Forbereder studentene til å engasjere seg og ta del i globale utfordringer, basert på en bred visjon om solidaritet og det felles beste for alle mennesker, og spesielt for sårbare grupper.

  Nasjonale sykepleierorganisasjoner (NSF og Rådet for sykepleieetikk)

  Deltar i utviklingen av videreutdanningsmuligheter for sykepleiere.

  Bidrar til å fronte fremskrittene innen sykepleieteori og praksis gjennom tidsskrifter, media, konferanser og fjernundervisning

  Fremmer nasjonal politikk for utdanning og opplæring av høy kvalitet for fortsatt praksisautorisasjon.

  Deltar i utviklingen av retningslinjer for trygge og forsvarlige arbeidsforhold for sykepleiere, nasjonalt og internasjonalt.

  Informerer andre fagpersoner og publikum om sykepleieres roller og sykepleieryrkets verdier. Fremmer et positivt bilde av sykepleie.

  Kjemper for arbeidsmiljøer og forhold som er fri for diskriminering, overgrep, trakassering og/eller vold.

  Setter normer for faglige grenser.

  Utvikler normer og retningslinjer for reservasjon mot å delta i spesifikke medisinske prosedyrer. Inkluderer veiledning om reservasjonsrett i nasjonale etiske retningslinjer.

  Samarbeider med globale organisasjoner for å løse både nåværende og sosiale rettferdighets­problemer i fremtiden.

3. Sykepleieren, profesjonen og samfunnet

Sykepleiere og forskere i sykepleie er aktive i å utvikle forskningsbasert kunnskap som understøtter kunnskapsbasert praksis. Sykepleieren engasjerer seg i sosiale og helsepolitiske spørsmål både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

3.1 Sykepleie har sitt etiske fundament i sykepleiens grunnlag og yrkesetiske retningslinjer.

3.2 Sykepleieren deltar i forskning og utvikling av ny kunnskap og bidrar til at ny kunnskap anvendes i praksis.

3.3 Sykepleieren arbeider for ressursmessige rammer som muliggjør god praksis.

3.4 Sykepleieren motarbeider enhver form for diskriminerende atferd.

3.5 Sykepleieren bidrar aktivt til å imøtekomme sårbare gruppers særskilte behov for helse- og omsorgstjenester. Sykepleieren bidrar til prioriteringer som tilgodeser pasienter med størst behov for sykepleie.

3.6 Sykepleieren arbeider for å sikre et trygt arbeidsmiljø med gode sosiale og økonomiske betingelser for sykepleiere.

3.7 Sykepleieren engasjerer seg i den sosiale og helsepolitiske utvikling både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

3.8 Sykepleieren deltar i den offentlige debatt og bidrar til at sykepleiefaglige og etiske vurderinger legges til grunn for sosial- og helsepolitiske beslutninger.

3.9 Sykepleieren verner om fagets omdømme og skal ved offentlig opptreden, også i digitale medier, gjøre det klart om hen opptrer på vegne av seg selv, yrkesgruppen eller andre.

3.10 Sykepleieren medvirker ikke til markedsføring, kommersiell virksomhet eller annen påvirkning som svekker pasientens og samfunnets tillit til profesjonen.

3.11 Sykepleieren forbereder seg på å møte nødsituasjoner som naturkatastrofer, væpnede konflikter, epidemier, pandemier, sosiale kriser og andre forhold med knappe ressurser. Både sikkerheten for mottakerne av omsorg og eget personell er et særlig ansvar for ledere i helsevesenet og organisasjoner.

 • Del 3 kan brukes på følgende måte:

  Sykepleierstudenter, sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre sykepleierledere og-administratorer

  Deltar i utviklingen av retningslinjer for å løse problemer på arbeidsplassen, slik som mobbing, vold, seksuell trakassering, utmattelse og moralsk stress.

  Deltar i undersøkelser om etikk og etiske problemstillinger på arbeidsplassen.

  Er forberedt på katastrofer, konflikter, epidemier, pandemier og forhold med knappe ressurser.

  Diskriminerer aldri kolleger

  Deltar i nasjonale sykepleierforeninger for å skape solidaritet og samarbeid og for å fremme gode kår for sykepleiere.

  Øver på etisk atferd og utvikler strategier for å håndtere moralsk stress under kriser, for eksempel pandemier eller konflikter.

  Lærere og forskere

  Underviser om hvordan man identifiserer usunne arbeidsmiljøer og om ferdigheter å utvikle motstandsdyktige og sunne arbeidsplasser.

  Gjennomfører forskning på etiske arbeidsplassproblemer på tvers av disipliner.

  Sørger for at læreplanen inneholder viktige elementer i omsorg for mennesker og befolkninger som er i utfordrende høyrisikomiljøer.

  Vektlegger viktigheten av å være aktive i profesjonelle sykepleierorganisasjoner og internasjonalt sykepleiesamarbeid.

  Forbereder studentene på lokal respons på globale problemer med en bred visjon om solidaritet og det felles beste. Dette omfatter helseforskjeller for sårbare og utsatte grupper av befolkningen.

  Nasjonale sykepleierorganisasjoner (NSF/Rådet for sykepleieetikk)

  Påvirker og forhandler frem rettferdige og anstendige arbeidsforhold for sykepleiere. Utvikler holdningserklæringer og retningslinjer for å løse problemer på arbeidsplassen.

  Er talsorgan for og driver lobbyvirksomhet mot regjeringer og helseorganisasjoner for å prioritere og beskytte helse, sikkerhet og velvære for helsepersonell som responderer på helsekriser.

  Fremmer etisk rekruttering av sykepleiere og samarbeider med myndigheter for å redusere barrierer for ansettelse av sykepleiere.

  Kommuniserer viktigheten av medlemskap i profesjonelle sykepleierorganisasjoner og fremmer deltakelse i nasjonale sykepleierforeninger.

4. Sykepleieren og global helse

I en globalisert verden påvirker helsetilstanden til de svakeste hele det globale samfunnet. Sykepleiens ansvar kan derfor ikke begrenses til norske forhold. Sykepleierens ansvar må sees i sammenheng med FNs bærekraftmål.

4.1 Sykepleieren forsvarer alle menneskers unike menneskeverd, verdighet og frihet og motsetter seg alle former for utnyttelse.

4.2 Sykepleieren anerkjenner tilgang til helsetjenester som en menneskerettighet.

4.3 Sykepleieren bidrar til utvikling av miljøbevisst og bærekraftig helsepolitikk og retningslinjer for tjenestene.

4.4 Sykepleieren bidrar til utvikling av god folkehelse og arbeider for å nå FNs bærekraftsmål.

4.5 Sykepleieren ivaretar miljøhensyn gjennom ansvarsbevisst og nøktern ressursforvaltning.

4.6 Sykepleieren kjenner til og legger vekt på hvordan levekårsforskjeller påvirker folkehelsen. Hen bidrar til og fremmer politikk og utvikling som er rettet mot å løse slike problemer.

4.7 Sykepleieren støtter ikke aktiv rekruttering av sykepleiere fra land med stor sykepleiemangel.

4.8 Sykepleieren samarbeider med andre og arbeider for å bevare, støtte og beskytte miljøet. Sykepleieren kjenner til hvordan miljøødeleggelser og klimaendringer påvirker folkehelsen.

4.9 Sykepleieren samarbeider internasjonalt for å påvirke en politisk utvikling som opprettholder og bedrer global helse.

 • Del 4 kan brukes på følgende måte:

  Sykepleierstudenter, sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre, sykepleierledere og administratorer

  Støtter etisk og faglig bruk av sosiale medier og teknologi for å forbedre folkehelsen.

  Deltar i utvikling, implementering og evaluering av nye og fremvoksende teknologier, inklusive sosiale medier for å bidra til forebyggende tiltak og utdanning i folkehelse – for befolkningens folkehelse og velbefinnende.

  Bruker prinsippene i WHOs etiske retningslinjer for internasjonal rekruttering av helsepersonell, for å støtte etisk rekruttering av sykepleiere.

  Lærere og forskere

  Utarbeider læreplaner og deltar i forskning som støtter FNs bærekraftsmål.

  Oppdaterer kunnskap og øker bevisstheten om FNs bærekraftsmål for folkehelse og arbeider strategisk for å oppnå disse målene.

  Underviser i prinsippene i WHOs etiske retningslinjer for internasjonal rekruttering av helsepersonell, for å støtte etisk rekruttering av sykepleiere.

  Underviser i og forsker på sosiopolitiske spørsmål og faktorer som påvirker individers og befolkningsgruppers helse og sykdom.

  Nasjonale sykepleierorganisasjoner (NSF og Rådet for sykepleieetikk)

  Deltar aktivt til å belyse og besvare både lokale og globale spørsmål som påvirker helse, slik som fattigdom, matsikkerhet, hjemløshet, migrasjon, kjønn, klasse, etnisitet, miljøhelse, verdige arbeidsforhold og utdanning.

  Samarbeider med nasjonale og internasjonale sykepleierorganisasjoner for å formulere retningslinjer og lovgivning som skal minske sosial ulikhet i helse.

  Samarbeider lokalt, nasjonalt og globalt med regjeringer og andre sykepleierorganisasjoner for å fremme målet om global fred og rettferdighet, og å begrense årsaker til sykdom.

Nyttige veier videre