Etiske dilemma

Er det egentlig greit å droppe etternavn?

Mange sykepleiere bruker navneskilt med bare fornavn. Er det en reflektert praksis?

Les mer her.

Dop fra staten eller behandling?

I 2010 kom det nye Nasjonale retningslinjer for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ved opioidavhengighet.

Du bestemmer - eller gjør du det?

Plikten til å redde liv versus pasientens rett til å være medbestemmende kan bringe oss opp i vanskelige etiske dilemmaer. Berit Liland, medlem i Rådet, skriver om medbestemmelse ved kritisk sykdom.

Å arbeide med mennesker i akutte eksistensielle/psykiske kriser eller mennesker med alvorlige og langvarige lidelser innenfor samme område.

Menneskesyn og holdninger får konsekvenser, og det å oppleve seg selv sett med det rette blikket i den aktuelle situasjonen blir svært sentralt.

 

Noen ganger kan taushetsplikt være til hinder for god nabohjelp

I dag er det slik at eldre mennesker skal bo hjemme i sin egen bolig lengst mulig. Det er mange fordeler med å kunne være hjemme men av og til så kan det også bli ulemper – i alle fall for enkelte naboer slik de ser det.

Dø alene

I den siste tiden har det vært en del fokus på at man lar pasienter ligge alene å
dø. Enkelte steder leier man ikke inn ekstra hjelp slik at den døende pasienten
har fast vakt som er til stede for å ivareta han/henne. Av Berit Daae Hustad

Er det greit å bruke tvangstrøye til eldre pasienter med demens?

Som leder i Rådet for sykepleieetikk er det rystende å høre at det fremdeles brukes
hel dress som lukkes bak, til eldre pasienter med demens. Av Berit Daae Hustad

Når vår hverdagskultur utfordres

Organisasjonskulturen kan betegnes som vår hverdagskultur og betyr i praksis at menneskene i organisasjonen er bærere av
vaner, holdninger, oppfatninger, verdier og ritualer. Av Kristin Haugen

Profesjonell, personlig og privat

Rådet for sykepleieetikk har fått henvendelser fra sykepleiere som problematiserer hvor
grensen går mellom det å være profesjonell, personlig og det å inngå i en
privat relasjon til pasienter. Av Elin Albrigtsen

Redd for endringer

Endringer kan være dramatisk for oss alle, men spesielt tror jeg endringer er krevende når mennesker står i vanskelige livssituasjoner som utfordrer vår psykiske helse og påfører oss en stor grad av sårbarhet og trygghet blir det essensielle i våre liv og det vi etterspør.

 

Den vanskelige samtalen.

I forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) står det blant annet at tjenestetilbudetskal legge til rette for at samtaler om eksistensielle spørsmål tilbys. Men hva vil det si? Av Lillian Lillemoen

Bør sykepleiere bidra til at barn deltar i reality TV?

Er det barnets beste som vektes tyngst eller er det slik at TV serier med barn i ekte hendelser er virkemiddel for omdømmebygging? Av Berit Daae Hustad, leder av Rådet for sykepleieetikk

Kan dette være en type grensesetting?

”Du vet, uten mat og drikke så dør man jo og det er deres ansvar å sørge for at hun tar til seg mat. Det er derfor at dere er ansatt her”. Av Berit Daae Hustad

Kunnskapsbasert praksis

Hvorfor er det lettere å bryte kravet om kunnskapsbasert praksis i kommunehelsetjenesten mens det er en selvfølge i spesialisthelestjenesten? Av Berit Daae Hustad

Støtter Rådet for sykepleieetikk aktiv dødshjelp?

NEI det gjør vi ikke. Respekten for det enkelte menneskes liv og verdighet betyr at sykepleiere verken hjelper en pasient til selvmord eller aktiv dødshjelp. Dette beskrives tydelig i Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere >>

Må vi fortelle pasienter at sykepleiestudenter styrer sengeposten?

Ja det bør dere gjøre. Informasjon om ordningen bør ivaretas når pasienter innlegges. Det vil bidra til respekt og skape nødvendig trygghet for alle parter, svarer Rådet for sykepleieetikk. Når studenter i sin praksis, under veiledning av sykepleiere, har ansvaret for å drive sengeposten i to uker, bør pasientene få vite om ordningen.

Kan en sak være juridisk riktig, men etisk uholdbar?

Ja det kan den være. Etikken favner videre enn jussen. Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere beskriver sider av praksis som ikke kan lovbestemmes. I utøvelse av sykepleie kan både fag og etikk krenkes uten at det juridisk benevnes som uforsvarlig praksis.

Hvordan kan jeg møte min leder`s illojalitet til noen av de ansatte?

Gi åpen direkte tilbakemelding. Når en avdelingssykepleier baksnakker andre kolleger på et personalmøte er åpen direkte tilbakemelding og modig respektfull dialog den eneste veien til  kollegial samhandling og tillit.

Truer ”reality-TV” taushetsplikt og krav til samtykke?

Ja, Tv-opptak i sykehus og i akutte situasjoner kan lett krenke involverte parter og gi tilgang til fortrolig pasientinformasjon.  Muligheten til å skjerme fortrolighetssoner og ivareta samtykke for alle involverte parter er ofte vanskelig. Taushetsplikten trues når helsehjelp kombineres med TV-opptak.