Fag, utdanning og forskning

Video file
Promovideo - "Kunnskap - for pasientens sikkerhet"

Norsk Standard for Anestesi

Grunnlagsdokument for anestesisykepleiere

Masterutdanning i anestesisykepleie

Vil du arbeide selvstendig i et komplekst, dynamisk og simulerende fagmiljø? Som anestesisykepleier har du ansvar for pasienter som trenger anestesi, smertelindring og sedering i forbindelse med operasjoner, undersøkelser og behandling. Masterutdanning i anestesisykepleie tilbys ved 11 ulike studiesteder i Norge:

Hva er anestesisykepleie?

Anestesisykepleiere har sitt hovedfunksjonsområde knyttet til operasjonsavdelingen, men deltar også i ulike team som f.eks ved hjertestans, ulykker eller ved akutt, kritisk sykdom. De yter assistanse når det er vanskelig å etablere venetilgang, ved behov for anestesi og sedasjon i forbindelse med medisinske undersøkelser, i prehospitalt arbeid eller i krigs- og katastrofeområder.

Begrepsavklaring

Med anestesiologisk arbeid forstås her preoperativ anestesiologisk vurdering, generell anestesi, regional anestesi, sedasjon med titrert intravenøs dosering, annen observasjon med anestesiberedskap og postoperativ håndtering.

Med anestesipersonell menes anestesiolog, anestesilege og anestesisykepleier. Anestesiolog er en lege med spesialistgodkjenning i anestesiologi. Med anestesilege menes en lege ansatt ved en anestesiavdeling (anestesiolog eller lege i spesialisering, men ikke turnuslege). Anestesisykepleier har mastergrad eller videreutdanning i anestesisykepleie basert på norsk offentlig godkjent rammeplan eller tilsvarende.

Med ASA menes her en gradering av pasientens fysiske status ut fra American Society of Anesthesiologists sitt klassifiseringssystem, hvor ASA 1=frisk pasient, hvor høyere ASA innebærer økende grad av komorbiditet/alvorlighetsgrad av sykdom.

For å bli anestesisykepleier må man i Norge ha offentlig godkjenning som sykepleier, og minimum to års klinisk praksis som sykepleier før opptak til videre- eller masterutdanning (henholdsvis 1,5 og 2 års utdanning/ 90 eller 120 studiepoeng) i anestesisykepleie.

Inspira - tidsskrift for anestesi, operasjon og intensivsykepleiere

Inspira er et fagfellevurdert tidsskrift for anestesi, operasjon og intensivsykepleiere. Før 2019 var dette et fagtidsskrift. Tidligere utgaver ligger tilgjengelig på tidsskriftets hjemmeside.

Forskning

Pågående forskning med støtte fra prosjektmidler fra Sentralt Fagforum, NSF

Automatisk datahøsting i skjæringspunktet med klinisk observasjon

Pasienterfaringer med picclines og midlines

Pasienterfaringer etter dagkirurgi

Perspektiver på leiring, tverrfaglig samarbeid og leiringsrelatert ubehag, smerter og funksjonsnedsettelse hos operasjonspasienten.

Sjekklister før oppstart av anestesi