Fag, utdanning og forskning

Video file
Promovideo - "Kunnskap - for pasientens sikkerhet"

Hva er anestesisykepleie?

Anestesisykepleiere har sitt hovedfunksjonsområde knyttet til operasjonsavdelingen, men deltar også i ulike team som f.eks ved hjertestans, ulykker eller ved akutt, kritisk sykdom. De yter assistanse når det er vanskelig å etablere venetilgang, ved behov for anestesi og sedasjon i forbindelse med medisinske undersøkelser, i prehospitalt arbeid eller i krigs- og katastrofeområder.

Begrepsavklaring

Med anestesiologisk arbeid forstås her preoperativ anestesiologisk vurdering, generell anestesi, regional anestesi, sedasjon med titrert intravenøs dosering, annen observasjon med anestesiberedskap og postoperativ håndtering.

Med anestesipersonell menes anestesiolog, anestesilege og anestesisykepleier. Anestesiolog er en lege med spesialistgodkjenning i anestesiologi. Med anestesilege menes en lege ansatt ved en anestesiavdeling (anestesiolog eller lege i spesialisering, men ikke turnuslege). Anestesisykepleier har mastergrad eller videreutdanning i anestesisykepleie basert på norsk offentlig godkjent rammeplan eller tilsvarende.

Med ASA menes her en gradering av pasientens fysiske status ut fra American Society of Anesthesiologists sitt klassifiseringssystem, hvor ASA 1=frisk pasient, hvor høyere ASA innebærer økende grad av komorbiditet/alvorlighetsgrad av sykdom.

For å bli anestesisykepleier må man i Norge ha offentlig godkjenning som sykepleier, og minimum to års klinisk praksis som sykepleier før opptak til videre- eller masterutdanning (henholdsvis 1,5 og 2 års utdanning/ 90 eller 120 studiepoeng) i anestesisykepleie.

Norsk Standard for Anestesi

Norsk standard for anestesi ble utarbeidet første gang i 1991. Første revisjon ble gjort i 1994, deretter i 1998, 2005, 2010, og nå i 2024. Revisjon gjøres av Norsk anestesiologisk forening (NAF) og Anestesisykepleierne NSF i fellesskap.
Dokumentet må leses og tolkes som en helhet. Hensikten med Norsk standard for anestesi er å ivareta pasientsikkerheten gjennom å sikre tilfredsstillende anestesiologisk praksis i Norge. Norsk standard for anestesi er utformet som
normgivende retningslinjer for alle som utfører anestesiologisk arbeid, uavhengig av geografiske og organisatoriske forhold.

Den nye versjonen gjelder fra 1.mars 2024.

Se presentasjon av revidert Norsk Standard for Anestesi av Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen her: https://fb.watch/rQC2he67Mp/

Ønsker du tilgang på tidligere versjoner av Norsk Standard for Anestesi, ta kontakt med landsstyret på mail; post@anestesisykepleierne.no

Grunnlagsdokument for anestesisykepleiere

Grunnlagsdokumentet er en konkretisering av anestesisykepleiernes fag og funksjon. Det bygger på dokumentet «Code of Ethics, Standards of Practice, Monitoring and Education» som ble godkjent i 2016 av The Council of National Representatives på verdenskongressen for anestesisykepleiere i Glasgow i Scotland. Grunnlagsdokumentet ble vedtatt på generalforsamlingen i daværende Anestesisykepleiernes landsgruppe av Norsk Sykepleierforbund (ALNSF) i 2016. Dokumentet er sist revidert av representanter for landsstyret for Anestesisykepleierne NSF (tidl. ALNSF) i september 2022.

Grunnlagsdokument for anestesisykepleiere (pdf)

Kompetanseprogram for anestesisykepleiere

Anestesisykepleiere skal utøve sin virksomhet i samsvar med gjeldende lovverk, Norsk standard for anestesi, NSFs Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere, ICNs etiske regler og Grunnlagsdokument for anestesisykepleiere.
Et målrettet og systematisk kompetanseprogram tilrettelegger for at anestesisykepleiere innehar nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Dette vil sikre en mer enhetlig kvalitet på anestesisykepleieres kompetanse.

Masterutdanning i anestesisykepleie

Vil du arbeide selvstendig i et komplekst, dynamisk og simulerende fagmiljø? Som anestesisykepleier har du ansvar for pasienter som trenger anestesi, smertelindring og sedering i forbindelse med operasjoner, undersøkelser og behandling. Masterutdanning i anestesisykepleie tilbys ved 11 ulike studiesteder i Norge:

Inspira - tidsskrift for anestesi, operasjon og intensivsykepleiere

Inspira er et fagfellevurdert tidsskrift for anestesi, operasjon og intensivsykepleiere. Før 2019 var dette et fagtidsskrift. Tidligere utgaver ligger tilgjengelig på tidsskriftets hjemmeside.

Inspira tidsskrift web forside

Nordisk utdanning i barneanestesi (NUBA)

Barneanestesi er et spesialområde innenfor anestesisykepleie som krever økt kompetanse. Hensikten med utdanningen er å gi kandidaten inngående kunnskap om kliniske, faglige og etiske problemstillinger innenfor fagområdet i tråd med gjeldende retningslinjer.

Nordisk utdanning i barneanestesi tilbys ved et studiested i Norge:

Forskning

Pågående forskning med støtte fra prosjektmidler fra Sentralt Fagforum, NSF

  • Automatisk datahøsting i skjæringspunktet med klinisk observasjon
  • Pasienterfaringer med picclines og midlines
  • Pasienterfaringer etter dagkirurgi
  • Perspektiver på leiring, tverrfaglig samarbeid og leiringsrelatert ubehag, smerter og funksjonsnedsettelse hos operasjonspasienten.
  • Sjekklister før oppstart av anestesi